duminică, octombrie 30, 2016

CURS ELEMENTAR DE RELIGIE CREȘTINĂ (XXVI)

SUMARUL BLOGULUI 
  

  
TEOLOGIA MISTICĂ  
ȘI DOGMATICĂ (10)
  
8. Creația (III). Omul – sinteză a Creației (urmare) 

Pe Adam Biblia îl numește „părintele neamului omenesc” (Înțelepciunea lui Solomon 10, 1), iar pe Eva „mama tuturor celor vii” (Facerea 3, 20). Ei alcătuiesc perechea primordială, singurii oameni creați nemijlocit de Dumnezeu, protopărinții: „Și din ei s-a născut tot neamul omenesc” (Tobit 8, 6).  
Aici se impun cîteva precizări de ordin dogmatic: „Întreaga omenire formează o unitate, întrucît descinde din același strămoș, în virtutea binecuvîntării date de Dumnezeu primei perechi de oameni de a crește, a se înmulți și a stăpîni pămîntul (Gen. 1, 28). Protopărintele Adam ocupă o poziție cu totul excepțională, în el găsindu-se virtual toți oamenii care urmează. Această dogmă a unității de origine și a unității esențiale a neamului omenesc este clar exprimată de Sf. Scriptură. [...] Concepția creștină este așadar monogenistă. Adevărul unității neamului omenesc constituie o premisă a mîntuirii; pe el se întemeiază universalitatea păcatului strămoșesc și universalitatea mîntuirii prin Hristos. Precum prin Adam au căzut toți, tot așa prin Hristos au fost ridicați toți. Fără acest adevăr s-ar pierde temeiul egalității personale a tuturor oamenilor și putința tuturor de a învia în Hristos. [...] Se cuvine menționat că diferențele dintre oameni își au obîrșia în deosebirile de condiții de viață, în care oamenii trăiesc relativ separat, de milenii. Unitatea esențială s-a păstrat încă, ceea ce se dovedește prin încrucișarea întotdeauna productivă de tipuri rasiale diferite, ca și prin mentalitatea umană, identică la toți în structura ei fundamentală. [...] Toate acestea, dimpreună cu probabilitatea răspîndirii, din Asia, a oamenilor peste tot pămîntul  [ceea ce a făcut ca acest continent să fie numit „Asia neamurilor” – n. n.], vin în sprijinul adevărului revelat asupra neamului omenesc, sprijin de care acest adevăr dogmatic nu are neapărată nevoie, dar care îl poate face mai accesibil înțelegerii noastre raționale” (Teologia dogmatică și simbolică, ed. cit., vol. 1, pp. 511-512). Universalismul creștin are, așadar, nu numai baze spirituale, ci și baze ontologice, adică legate de însăși ființa neamului omenesc. El nu este doar expresia unui ideal (asemeni „umanitarismului” abstract și utopic al zilelor noastre), ci este expresia unei realități originare, descoperite omului în termenii mitici ai Revelației primitive. 
Ideea solidarității cosmice, a unității organice a întregii Creații, care implică și unitatea originară și esențială a întregului neam omenesc, caracterizează în special doctrina Ortodoxiei. De aici s-a născut, în spiritualitatea tradițională a Răsăritului, acel sentiment al responsabilității universale (cu toții sîntem vinovați, chiar dacă în măsuri variabile, pentru răul cît există în lume, ca unii ce sîntem mădulare ale acestui mare și unitar organism care este omenirea, temă genial tratată de Dostoievski în romanele sale) și cosmice (omul determină, prin păcat, nu numai degradarea întregii sale specii, dar și a întregii naturi create, în virtutea principiului unității organice a Creației, căreia omul i-a fost rînduit drept cap, situație constată și de Mircea Eliade atunci cînd vorbește despre „creștinismul cosmic” răsăritean, atît de caracteristic și geniului folcloric românesc). 
Apostolul însuși ne învață „că nădejdea cea tînjitoare a făpturii așteaptă descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Căci făptura a fost supusă deșertăciunii – nu de voia ei, ci din cauza aceluia care a supus-o – cu nădejde, pentru că și făptura însăși se va izbăvi din robia stricăciunii, ca să se bucure de libertatea măririlor fiilor lui Dumnezeu. Căci știm că toată făptura împreună suspină și împreună are dureri pînă astăzi” (Romani 8, 19-22). 
„Mîntuirea și îndumnezeirea – scrie părintele Stăniloae – vizează, fără îndoială, în mod direct umanitatea, dar nu o umanitate desprinsă de natură, ci una unită ontologic cu natura. Căci natura ține de om, întregindu-l, iar omul nu se poate desăvîrși fără să reflecteze și să lucreze asupra naturii. De aceea, prin lume se înțelege atît natura, cît și umanitatea; sau, cînd se indică prin cuvîntul lume numai una din ele, totdeauna este subînțeleasă și cealaltă.  
Creștinismul din Occident a avut deseori tendința de a referi mîntuirea la omul separat de natură. Creștinismul răsăritean nu le-a conceput însă niciodată separate. [...] Potrivit credinței noastre, fiecare persoană umană este, într-un anumit fel, un ipostas al întregii naturi cosmice, dar numai în solidaritate cu ceilalți. [...] Imposibilitatea separării persoanei umane de natura cosmică face ca mîntuirea și desăvîrșirea persoanei să se proiecteze asupra întregii naturi...” (Teologia dogmatică ortodoxă, ed. cit., vol. 1, pp. 323-324). 
Iar teologul Vladimir Lossky scrie: „Omul nu se mîntuiește prin univers, dar universul se mîntuiește prin om. Căci omul e ipostasul cosmosului întreg, care participă la el. [...] Lumea urmează omului, pentru că este ca o natură a lui; ea este antroposfera lui, s-ar putea zice. [...] Deci sîntem responsabili de lume. Sîntem cuvîntul, logosul în care lumea vorbește, și nu depinde decît de noi ca ea să hulească sau să se roage” (apud D. Stăniloae, op. cit., p. 418). 
În legătură cu originea și perpetuarea neamului omenesc pe cale naturală, prin părinți, pornind de la perechea primordială, mai trebuie spus că această naștere naturală nu exclude, așa cum s-ar părea, acțiunea divină, ci devine doar mijlocitoare a acesteia din urmă. Căci Dumnezeu rămîne Creatorul, Stăpînul și Însuflețitorul a toate (cf. Fapte 17, 24-28). Dumnezeu este Cel ce binevoiește în fiecare nouă ființă. Trupește, omul se naște pe cale curat naturală, după cum a rînduit Dumnezeu de la începuturi. De aceea, cu privire la originea trupului n-a existat nicicînd vreo îndoială, fiind acesta un fapt de simplă experiență. În schimb, originea sufletului la cei nou-născuți a suscitat destule discuții de-a lungul vremii, cu atît mai mult cu cît Revelația nu oferă prea multe detalii în această privință. În lumea creștină s-au vehiculat, pe seama originii sufletului celor nou-născuți, următoarele trei teorii: 
1) Teoria preexistenței sufletului, numită chiar preexistențialism, influențată mai ales de gîndirea mitică, dar și filosofică (Platon, neoplatonism) a Antichității, făcîndu-și loc mai cu seamă printre eretici și sectanți; ea a fost condamnată de Sinodul V Ecumenic, ca aflîndu-se în totală contradicție cu ansamblul învățăturii creștine. 
2) Teoria transplantării sufletului, numită traducianism, lansată de apologetul Tertullian (sec. III), conform căreia sufletele urmașilor provin, ca și trupurile lor, din cele ale părinților; s-a încercat să se explice astfel și transmiterea păcatului strămoșesc prin șirul generațiilor (s-a născut însă întrebarea firească: Dacă păcatul strămoșesc trece prin naștere de la părinți la copii, nu înseamnă atunci că se pot transmite, în felul acesta, și toate păcatele personale, pe lîngă cel strămoșesc, ale tuturor înaintașilor, de la Adam pînă azi?). Acceptarea traducianismului întîmpină serioase rezerve și insurmontabile dificultăți dogmatice, deși teoria nu a fost condamnată niciodată în mod oficial, așa cum s-a întîmplat cu preexistențialismul. 
3) Teoria creației divine a sufletului, numită tocmai creaționism (a nu se confunda cu acel „creaționism” care se opune „evoluționismului” în știința și filosofia modernității), teorie îmbrățișată de majoritatea Sfinților Părinți și ajunsă dominantă în Biserică; conform acestei teorii de autoritate patristică, fiecare indvid își primește sufletul de la Dumnezeu, printr-un act creator special și nemijlocit: „Trupul omenesc se trage din sămînța lui Adam, dar sufletul vine de la Dumnezeu”, afirmă categoric Petru Movilă în Mărturisirea ortodoxă (1, XXVIII; ed. cit., pp. 45-46). Sufletul se dă de către Dumnezeu după ce trupul, suficient înfiripat, ajunge în stare să-l primească. Învățătura creaționismului se întemeiază pe mai multe locuri scripturistice. Apostolul Pavel, de altfel, vorbește despre Dumnezeu ca despre „părintele sufletelor” („Tatăl duhurilor”, în versiunea Gala Galaction: cf. Evrei 12, 9). Este adevărat că creația propriu-zisă a încetat în „ziua a șasea”, dar numai în sensul creării de făpturi noi, nu și în acela al continuării, printr-o activitate creatore specială, a speciilor aduse inițial la existență. „Tatăl Meu pînă acum lucrează; și Eu lucrez”, ne încredințează Mîntuitorul (Ioan 5, 17). Cu toată poziția ei dominantă, nici teoria aceasta nu este fără neajunsuri, iscîndu-se discuții mai ales în privința momentului unirii dintre sufletul creat și trupul pro-creat (ființa umană trebuind să rămînă o unitate psiho-somatică). Se poate conchide că originea sufletelor, „depășind orice experiență omenească, este o taină cunoscută numai lui Dumnezeu” (Teologia dogmatică și simbolică, ed. cit., vol. 1, p. 515; a se vedea, pentru întreaga problemă, și D. Stăniloae, Teologia dogmatică ortodoxă, ed. cit., vol. 1, pp. 375-388, unde se găsește o expunere densă, într-un limbaj teologic mai dificil). 
În ce privește știința propriu-zisă, ea nici n-a catadicsit să-și pună astfel de probleme. De altfel, psihologia de azi (de fapt, o știință fără obiect, atîta vreme cît se neagă existența sufletului în sine, ca entitate spirituală nemuritoare) tinde tot mai mult să devină o anexă sui generis a biologiei. Teologia știe și mărturisește că există probleme inaccesibile omului, adîncimi insondabile de taină dumnezeiască. Știința însă, prevalîndu-se de inaccesibilitatea lor, insinuează că ele... nici n-ar exista! (Va urma)

Răzvan CODRESCU 
  
Mai puteți citi pe acest blog:
  
Curs elementar de religie creștină (I)    
Curs elementar de religie creștină (II)   
Curs elementar de religie creștină (III)   
Curs elementar de religie creștină (IV)  
Curs elementar de religie creștină (V)  
Curs elementar de religie creștină (VI)  
Curs elementar de religie creștină (VII)  
Curs elementar de religie creștină (VIII)  
Curs elementar de religie creștină (IX)  
Curs elementar de religie creștină (X)  
Curs elementar de religie creștină (XI)  
Curs elementar de religie creștină (XII)  
Curs elementar de religie creștină (XIII)  
Curs elementar de religie creștină (XIV)  
Curs elementar de religie creștină (XV)  
Curs elementar de religie creștină (XVI)  
Curs elementar de religie creștină (XVII)  
Curs elementar de religie creștină (XVIII)  
Curs elementar de religie creștină (XIX)  
Curs elementar de religie creștină (XX) 
Curs elementar de religie creștină (XXI) 
Curs elementar de religie creștină (XXII) 
Curs elementar de religie creștină (XXIII) 
Curs elementar de religie creștină (XXIV) 
Curs elementar de religie creștină (XXV)

sâmbătă, octombrie 29, 2016

DE LA FAMILIA BODNARIU LA FAMILIA NAN

SUMARUL BLOGULUI 
INDICE DE NUME

Am primit și dau mai departe...
  

Norvegia: copiii familiei Nan 
s-au întors acasă 
   
Evenimentul reîntregirii familiei Nan, prin revenirea acasă a copiilor preluați abuziv de Barnevernet, Bianca-Mihaela și Dragoș-Dumitru, este trăit, cu emoție, de întreaga comunitate a românilor din Tromsø, care, alături de Preasfințitul Părinte Episcop Macarie Drăgoi al Europei de Nord, s-a strîns în jurul celor doi părinți greu încercați.  
Pentru început, vineri 28 octombrie 2016, în casa lor, împreună cu părintele lor duhovnicesc, Preasfințitul Macarie, Mihaela și Dumitru s-au întărit sufletește, cu spovedanie și rugăciuni de mulțumire, întru bucuria reîntîlnirii cu copiii lor.  
Sîmbătă 29 octombrie 2016, familia Nan și românii din Tromsø participă la Sfînta Liturghie săvîrșită de Părintele Episcop Macarie în cadrul parohiei ortodoxe române locale. Astfel, rugăciunea familială se împletește cu rugăciunea comunitară, de această dată cu mulțumiri aduse lui Dumnezeu pentru izbăvire din încercare.  
Experiența traumatică a despărțirii nedrepte a familiei Nan ne-a readus aminte, într-un mod dureros, de importanța existenței unor comunități unite și puternice în credință. Nădejdea noastră este ca românii din țările nordice și de pretutindeni să redescopere și să păstreze darul neprețuit al unității de neam și credință, darul împreună-pătimirii și al împărtășirii bucuriilor și biruințelor. 
   
BIROUL DE PRESĂ
AL EPISCOPIEI ORTODOXE ROMÂNE
A EUROPEI DE NORD

vineri, octombrie 28, 2016

SINAXAR ROMÂNESC (52)

SUMARUL BLOGULUI 
INDICE DE NUME
  


28 octombrie:  
SFÎNTUL IERARH IACHINT,  
MITROPOLITUL ȚĂRII ROMÂNEȘTI,  
ȘI SFÎNTA CUVIOASĂ 
TEOFANA BASARAB
  
Sfîntul Iachint de Vicina a fost canonizat în 2008. Vicina era o cetate de seamă în secolele 13-14, așezată în nordul Dobrogei, se pare că pe o insulă din dreptul actualei localități Isaccea (vechiul Noviodunum). Mitropolia Vicinei, înființată în secolul 13, se afla sub ascultarea Bizanțului, iar în scaunul ei a urcat, pe la jumătatea secolului 14, vlădica Iachint, ulterior (după 1359) ajuns mitropolit al Ungrovlahiei, unde a fost anume chemat de către voievodul Alexandru Nicolae Basarab „să fie arhiereu, păstor și dascăl al locului”, așteptare împlinită cu toată vrednicia. S-a stins bătrîn și bolnav, la Argeș, puțin după 1370, socotit un sfînt de toți cei ce l-au cunoscut îndeaproape. 
Sfînta Cuvioasă Teofana (din botez: Teodora) Basarab nu se regăsește în sinaxarul românesc, dar este cinstită de vecinii bulgari. A fost soția țaru­lui Ivan Ale­xan­dru, care, după ce a făcut trei copii cu Teodora, a repudiat-o și s-a căsătorit cu o e­vrei­că. Teodora se va retrage la o veche mănăstire din Vidin, devenind maica Teofana. Bi­serica Bulgară a canonizat-o încă din 1371.Mai puteți citi pe acest blog:  

10 ianuarie: Sfîntul Cuvios Antipa de la Calapodești     
13 ianuarie: Sfinții Mucenici Ermil și Stratonic    
25 ianuarie: Sfîntul Ierarh Bretanion, Episcopul Tomisului      
28 (în anii bisecți: 29) februarie: Sfinții Cuvioși Ioan Casian Romanul și Gherman din Dobrogea 
7 martie: Sfîntul Sfinți Mucenic Efrem, Episcopul Tomisului    
26 martie: Sfîntul Mucenic Montanus preotul și soția sa Maxima    
6 aprilie: Sfîntul Sfințit Mucenic Irineu, Episcop de Sirmium    
11 aprilie: Sfîntul Ierarh Calinic de la Cernica    
12 aprilie: Sfîntul Mucenic Sava de la Buzău (Gotul)      
14 aprilie: Sfîntul Ierarh Pahomie de la Gledin      
20 aprilie: Sfîntul Teotim, Episcopul Tomisului     
24 aprilie: Sfinții Ierarhi Ilie Iorest, Simion Ștefan și Sava Brancovici, Mitropoliții Transilvaniei; Sfîntul Ierarh Iosif Mărturisitorul din Maramureș; Sfinții Mucenici Pasicrat și Valentin    
25 aprilie: Sfîntul Cuvios Vasile de la Poiana Mărului      
26 aprilie: Sfinții Mucenici Chiril, Chindeu și Tasie, din Dobrogea     
28 aprilie: Sfinții Mucenici Maxim, Cvintilian și Dadas, din Ozovia     
2 mai: Sfîntul Ierarh Atanasie Patelarie, Patriarhul Constantinopolului     
3 mai: Sfîntul Cuvios Irodion de la Lainici     
12 mai: Sfîntul Mucenic Ioan Valahul    
27 mai: Sfîntul Mucenic Iuliu Veteranul    
2 iunie: Sfîntul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava    
4 iunie: Sfinții Mucenici de la Niculițel: Zotic, Atal, Camasie și Filip    
8 iunie: Sfinții Martiri Nicandru și Marcian    
15 iunie: Sfîntul Mucenic Isihie    
22 iunie: Sfîntul Ierarh Grigorie Dascălul    
24 iunie: Sfîntul Niceta de Remesiana    
30 iunie: Sfîntul Ierarh Ghelasie de la Rîmeț    
1 iulie: Sfîntul Ierarh Leontie de la Rădăuți    
2 iulie: Binecredinciosul Voievod Ștefan cel Mare și Sfînt    
8 iulie: Sfinții Mucenici Epictet și Astion    
18 iulie: Sfîntul Mucenic Emilian de la Durostor    
21 iulie: Sfinții Cuvioși Rafail și Partenie de la Agapia Veche   
26 iulie: Sfîntul Cuvios Ioanichie cel Nou   
5 august: Sfîntul Cuvios Iacob de la Neamț (Hozevitul)   
7 august: Sfînta Cuvioasă Teodora de la Sihla   
11 august: Sfîntul Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului   
16 august: Sfinții Martiri Brâncoveni și Sfîntul Ierarh Iosif de la Văratec   
21 august: Sfinții Mucenici Donat diaconul, Romul preotul, Silvan diaconul și Venust   
23 august: Sfîntul Mucenic Lup  
30 august: Sfinții Ierarhi Varlaam, Mitropolitul Moldovei, și Ioan de la Rîșca și Secu, Episcopul Romanului  
1 septembrie: Sfîntul Cuvios Dionisie Exiguul  
7 septembrie: Sfinții Cuvioși Simeon și Amfilohie de la Pîngărați  
9 septembrie: Sfinții Cuvioși Onufrie de la Vorona și Chiriac de la Tazlău  
13 septembrie: Sfîntul Cuvios Ioan de la Prislop  
15 septembrie: Sfîntul Mare Mucenic Nichita (Niceta) și Sfîntul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș  
22 septembrie: Sfîntul Sfințit Mucenic Teodosie de la Brazi  
26 septembrie: Sfîntul Voievod Neagoe Basarab 
27 septembrie: Sfîntul Ierarh Martir Antim Ivireanul
1 octombrie: Sfinții Cuvioși Iosif și Chiriac de la Bisericani 
14 octombrie: Sfînta Cuvioasă Parascheva 
21 octombrie: Sfinții Cuvioși Mărturisitori Visarion și Sofronie, Sfîntul Mucenic Oprea,

joi, octombrie 27, 2016

SINAXAR ROMÂNESC (51)

SUMARUL BLOGULUI 
INDICE DE NUME
  


27 octombrie:  
SFÎNTUL CUVIOS  
DIMITRIE CEL NOU BASARABOV
  
Cu o viață aproximată între realitate și legendă, dar cu moaște întregi și făcătoare de minuni în inima Bucureștiului (unde s-au statornicit de două secole și jumătate), acest Dimitrie a trăit, cel mai probabil, acum aproape opt veacuri, pe vremea dinastiei româno-bulgare a Asăneştilor, în satul Basarabi (Ba­sarabovo), din sudul Dunării, fiind un păstor sărman, om milos şi cu frică de Dumnezeu. Călugărit mai spre bătrînețe, s-a retras într-o peşteră, unde a petrecut în post, rugăciune şi priveghere, pînă ce a adormit întru Dom­nul, neştiut de nimeni. Vremea a astupat treptat gura peşterii, preschimbînd-o din chilie în mor­mînt, iar apele au acoperit locul. După mulţi ani, Sfîntul Dimitrie s-a arătat în vis unei copile bolnave şi i-a făgăduit tămăduire, dar cu condiția ca părinţii ei să-i scoată osemintele de sub apă. Aşa a fost aflat trupul său întreg și bine-mirositor, pe care oamenii l-au aşezat cu mare cinstire în biserica sătucului lor, unde acestea n-au întîrziat să făptuiască minuni, despre care s-a dus vestea de ambele părți ale Dunării. Astăzi sfintele sale moaște (ce atrag – de ziua pomenirii sale, dar și peste an – sute de mii de pelerini) sălăşluiesc în Catedrala Pa­tri­ar­­hală din Bucureşti, iar cuviosul este socotit ocrotitorul sfînt al Cetăţii lui Bucur și al Valahiei dunărene.Mai puteți citi pe acest blog:  

10 ianuarie: Sfîntul Cuvios Antipa de la Calapodești     
13 ianuarie: Sfinții Mucenici Ermil și Stratonic    
25 ianuarie: Sfîntul Ierarh Bretanion, Episcopul Tomisului      
28 (în anii bisecți: 29) februarie: Sfinții Cuvioși Ioan Casian Romanul și Gherman din Dobrogea 
7 martie: Sfîntul Sfinți Mucenic Efrem, Episcopul Tomisului    
26 martie: Sfîntul Mucenic Montanus preotul și soția sa Maxima    
6 aprilie: Sfîntul Sfințit Mucenic Irineu, Episcop de Sirmium    
11 aprilie: Sfîntul Ierarh Calinic de la Cernica    
12 aprilie: Sfîntul Mucenic Sava de la Buzău (Gotul)      
14 aprilie: Sfîntul Ierarh Pahomie de la Gledin      
20 aprilie: Sfîntul Teotim, Episcopul Tomisului     
24 aprilie: Sfinții Ierarhi Ilie Iorest, Simion Ștefan și Sava Brancovici, Mitropoliții Transilvaniei; Sfîntul Ierarh Iosif Mărturisitorul din Maramureș; Sfinții Mucenici Pasicrat și Valentin    
25 aprilie: Sfîntul Cuvios Vasile de la Poiana Mărului      
26 aprilie: Sfinții Mucenici Chiril, Chindeu și Tasie, din Dobrogea     
28 aprilie: Sfinții Mucenici Maxim, Cvintilian și Dadas, din Ozovia     
2 mai: Sfîntul Ierarh Atanasie Patelarie, Patriarhul Constantinopolului     
3 mai: Sfîntul Cuvios Irodion de la Lainici     
12 mai: Sfîntul Mucenic Ioan Valahul    
27 mai: Sfîntul Mucenic Iuliu Veteranul    
2 iunie: Sfîntul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava    
4 iunie: Sfinții Mucenici de la Niculițel: Zotic, Atal, Camasie și Filip    
8 iunie: Sfinții Martiri Nicandru și Marcian    
15 iunie: Sfîntul Mucenic Isihie    
22 iunie: Sfîntul Ierarh Grigorie Dascălul    
24 iunie: Sfîntul Niceta de Remesiana    
30 iunie: Sfîntul Ierarh Ghelasie de la Rîmeț    
1 iulie: Sfîntul Ierarh Leontie de la Rădăuți    
2 iulie: Binecredinciosul Voievod Ștefan cel Mare și Sfînt    
8 iulie: Sfinții Mucenici Epictet și Astion    
18 iulie: Sfîntul Mucenic Emilian de la Durostor    
21 iulie: Sfinții Cuvioși Rafail și Partenie de la Agapia Veche   
26 iulie: Sfîntul Cuvios Ioanichie cel Nou   
5 august: Sfîntul Cuvios Iacob de la Neamț (Hozevitul)   
7 august: Sfînta Cuvioasă Teodora de la Sihla   
11 august: Sfîntul Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului   
16 august: Sfinții Martiri Brâncoveni și Sfîntul Ierarh Iosif de la Văratec   
21 august: Sfinții Mucenici Donat diaconul, Romul preotul, Silvan diaconul și Venust   
23 august: Sfîntul Mucenic Lup  
30 august: Sfinții Ierarhi Varlaam, Mitropolitul Moldovei, și Ioan de la Rîșca și Secu, Episcopul Romanului  
1 septembrie: Sfîntul Cuvios Dionisie Exiguul  
7 septembrie: Sfinții Cuvioși Simeon și Amfilohie de la Pîngărați  
9 septembrie: Sfinții Cuvioși Onufrie de la Vorona și Chiriac de la Tazlău  
13 septembrie: Sfîntul Cuvios Ioan de la Prislop  
15 septembrie: Sfîntul Mare Mucenic Nichita (Niceta) și Sfîntul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș  
22 septembrie: Sfîntul Sfințit Mucenic Teodosie de la Brazi  
26 septembrie: Sfîntul Voievod Neagoe Basarab 
27 septembrie: Sfîntul Ierarh Martir Antim Ivireanul
1 octombrie: Sfinții Cuvioși Iosif și Chiriac de la Bisericani 
14 octombrie: Sfînta Cuvioasă Parascheva 
21 octombrie: Sfinții Cuvioși Mărturisitori Visarion și Sofronie, Sfîntul Mucenic Oprea,

miercuri, octombrie 26, 2016

ÎNTRU POMENIREA PĂRINTELUI TEOFIL

SUMARUL BLOGULUI
INDICE DE NUME
 
Ani de lumină, ani de bucurie. 
Din cele de pe urmă cuvântări 
rostite de arhimandritul Teofil Părăian, 
cu un cuvânt înainte de P. S. Sofian Braşoveanul,  
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Germaniei, 
Austriei şi Luxemburgului,  
ediţie îngrijită de Mihaela Poteraş şi George Poteraş, 
postfață de Preot profesor Vasile Gordon,  
Editura Lumea Credinței, București, 2016

După Punctele cardinale ale Ortodoxiei. Îndrumar duhovnicesc (2005), Editura Lumea Credinței are bucuria de a scoate – la 7 ani de la mutarea părintelui la cele veșnice – o nouă carte a arhimandritului Teofil Părăian (1929-2009), marele trăitor din lavra brâncovenească de la Sîmbăta de Sus (unde au strălucit atîtea alte figuri monahicești, printre care îi amintim pe părintele Arsenie Boca – de la care a deprins de tînăr „rugăciunea de toată vremea” –, pe Mitropolitul Nicolae Mladin și pe arhimandritul Serafim Popescu): sînt cuvinte rostite în ultimul său an petrecut pe pămînt, alcătuind testamentul senin al unei vieți exemplare, împlinite sub semnul luminii și al bucuriei întru Hristos. 
Lansarea cărții va avea loc duminică 30 octombrie la Mănăstirea Brâncoveanu de la Sîmbăta de Sus.  (R. C.)