miercuri, iulie 31, 2013

OAŞA 2013: ÎN DUHUL PĂRINTELUI GALERIUMarea reuşită a lunii iulie 2013 în spaţiul ortodoxiei româneşti a fost Tabăra de Vară "Pr. Teofil Părăian" (cu o tradiţie de aproape 20 de ani) de la Mănăstirea Oașa (din Arhiepiscopia Alba Iuliei), desfăşurată din ziua de 19 în ziua de 28 şi închinată cu precădere anul acesta vrednicului de pomenire Părinte Galeriu (1918-2003), de la a cărui strămutare la cer se împlinesc în august 10 ani.
Cu regretul de a nu fi putut fi prezent în Valea Frumoasei, cum mi-aş fi dorit din inimă (de dragul Părintelui Galeriu, dar şi al atîtor prieteni nepreţuiţi adunaţi acolo, monahi şi mireni), îmi îngădui să trimit aici, pentru a se împărtăşi cît mai mulţi din bucuria unei binecuvîntate isprăvi culturale şi duhovniceşti, la calda relatare făcută de la faţa locului de d-na Elena Dulgheru şi găzduită de Ziarul Lumina. (R. C.)

marți, iulie 30, 2013

ANTOLOGIA «PUNCTELOR CARDINALE» (LXXV)Revista Puncte cardinale a fost întemeiată în ianuarie 1991 de către veteranul de război şi fostul deţinut politic Gabriel-Iacob Constantinescu şi a apărut lunar la Sibiu, fără nici o întrerupere, timp de 20 de ani (240 de numere). Nucleul redacţional a fost alcătuit din Gabriel Constantinescu, Răzvan Codrescu, Demostene Andronescu, Marcel Petrişor şi Ligia Banea (n. Constantinescu). Generaţia închisorilor comuniste a fost sufletul revistei şi i-a dus greul. Lista alfabetică a tuturor colaboratorilor şi a sprijinitorilor mai importanţi ai revistei poate fi accesată aici. Pentru detalii despre această antologie on-line, a se citi aici. (R. C.)

2002
PERVERSIUNEA 
NAŢIONAL-COMUNISTĂ

1. Existenţa unor viruşi ideologici de extremă stîngă, care au infestat, voluntar sau involuntar, tentativele entuziaste de a reconstrui o puternică dreaptă naţională, au contribuit la descalificarea a ceea ce am putea numi, poate cam preţios, noul discurs naţionalist.
În loc să renască prin ea însăşi, să îşi consolideze identitatea ideologică, dreapta etno-naţională, diseminată în juvenile manifestări cenacliere, în jurul unor reviste de circulaţie restrînsă, s-a văzut deposedată de ceea ce îi este propriu, specificitatea ei fiind capturată şi reflectată de oglinzile deformante ale post-comunismului.
Acest fenomen, care i-a ajutat pe foarte mulţi foşti comunişti să supravieţuiască politic după căderea comunismului, a însemnat desfiinţarea dreptei avant la lettre, prin alienare ideologică. Cei care pretind că reprezintă acum o dreaptă liberală fug de perspectiva etno-naţională, pe motiv că ea ar fi împărtăşită doar de nostalgicii comunismului.
          
2. Noţiunea de naţional-comunism nu este chiar atît de recentă. Ea are o istorie de aproape un secol. Să încercăm, deci, o arheologie politologică. În 1939, cînd Stalin şi Hitler au pactizat pentru împărţirea Poloniei, anumite facţiuni din Germania, dar şi din Uniunea Sovietică, au încercat să creeze o apropiere ideologică între naţional-socialismul german (ale cărui rădăcini socialiste sînt evidente) şi bolşevismul rus.
Principalul teoretician german al acestui curent ideologic hibrid a fost Ernst Niekisch [1] (1889-1967), urmat de alte figuri ale comunismului german interbelic: Karl Otto Paetel [2] (1906-1975), Hartmut Plass, Werner Less, Hans Ebeling. Aceştia vor fi un timp, pînă la declanşarea ostilităţilor dintre Germania nazistă şi Rusia sovietică, susţinătorii fervenţi ai unei alianţe germano-ruse împotriva restului Europei, împotriva a ceea ce ei numeau ordinea romano-latină care stă la baza civilizaţiei europene.
Acum apar primele teme dominante ale acestui curent. În revista Widerstand (“Rezistenţa”), Niekisch porneşte de la tema Ostorientierung, privind o necesară joncţiune geopolitică a Germaniei cu Uniunea Sovietică, în numele ideii comuniste şi, mai ales, a ceea ce el numeşte Schicksalsgemeinschaft, adică o comunitate de destin germano-rusă, care să dărîme lumea europeană, capitalismul, ţările europene de origine latină considerate ca exponente ale unui stil de existenţă decadent. Niekisch declara că atît Germania, cît şi Rusia bolşevică trebuie să se răzbune pe civilizaţia europeană celto-romană, care nu ar fi altceva decît infernul proletariatului. Los von Rom! (“Război Romei!”) – iată strigătul resentimentar al lui Niekisch, care dorea ca Berlinul şi Moscova, împreună, să şteargă de pe continent, într-o revoluţie proletară germano-rusă eliberatoare, orice urmă a identităţii latine şi a vechiului Imperiu roman.
Încercînd să găsească similitudini între spiritul prusac şi cel bolşevic, între germanitate şi slavitate, creatorul naţional-comunismului se arăta fascinat de ideile panslaviste ale slavofililor ruşi, care au îmbrăţişat, după căderea Imperiului ţarist,  comunismul ca pe cel mai eficace instrument de susţinere în continuare a proiectelor mesianice ale Moscovei. “Germania – spunea Niekisch – nu poate să îşi recucerească libertatea decît aliindu-se cu un front ruso-asiatic împotriva Europei. A fi bolşevic înseamnă, înainte de toate, a refuza orientarea către Europa![3]. Niekisch dorea ca Germania să ia şi ea exemplu de la Uniunea Sovietică. Tot aşa cum Moscova sovietică se folosea de doctrina comunistă pentru a-şi duce la îndeplinire interesele sale naţionale, la fel şi Germania va trebui să transforme comunismul într-un port-avion al luptei de eliberare naţională de sub Dictatul de la Versailles şi de susţinere a intereselor germane în Europa. În interior, germanii ar fi trebuit să se proletarizeze cu toţii, iar în exterior să refuze orice contact cu restul civilizaţiei burgheze europene, în care Londra şi Parisul dominau.
Obsesiile recurente ale naţional-bolşevicilor germani erau, în mare, următoarele: 1) unitatea colectivist-proletară a naţiunii (“Secolul libertăţilor personale s-a sfîrşit, a venit vremea libertăţii planificate”, spunea Niekisch); 2) economia autarhică, neparticipînd la comerţul mondial, redusă la operaţiunea simplă de satisfacere a nevoilor elementare reale ale plebei (Bedarwirtschaft); 3) atitudinea ostilă faţă de regimul proprietăţii private (proprietatea privată este privită ca discreţionară – unbeschränkt); 4) orientarea geopolitică antilatină/antiromană, favorabilă intereselor panslaviste.
Pactul sovieto-nazist o dată rupt, facţiunea naţional-bolşevică germană din cadrul regimului hitlerist a fost marginalizată şi persecutată. Este vremea cînd Niekisch afirmă că Hitler a trădat interesele socialismului germano-slav, opuse celor ale Europei civilizate romano-latine, şi că, de fapt, cel de-al III-lea Reich nutrea să fie imitatorul Imperiului roman şi continuatorul europenităţii latine.
După sfîrşitul celui de-al doilea război mondial, ca învingător aliat al Marii Britanii şi al Statelor Unite, lui Stalin i se trezeşte apetitul pentru noi cuceriri teritoriale: caracterul internaţionalist şi expansionist al comunismului va predomina în gîndirea sa politică. Treptat, el uită de teza “socialismului unei singure ţări” şi extinde sistemul sovietic în aproape jumătate din Europa, prinzînd gustul imperialismului expanisonist. “Tătucul” tuturor popoarelor sovietizate a dorit şi el ca, de la Moscova, să impună în exteriorul Uniunii amprenta slavo-comunistă tipică sovietelor. Cele mai vizate au fost celelalte ţări slave din zonă, dar şi ţări vecine neslave, ca România însăşi.
Astfel, Stalin a reeditat vechile proiecte expansioniste ale ţarismului, aplicîndu-le doar coloratura comunistă. Aşa cum ţarii Rusiei tradiţionale vedeau în imperiul lor un fel de salvator al ţărilor surori slave de confesiune ortodoxă, pe care le “eliberau” de jugul otoman (ocupîndu-le cu trupele de muscali), tot aşa Stalin interpretează acest pervers proiect panslavist în cheia ideologică a comunismului: “eliberarea” ţărilor surori slave şi a altor ţări vecine neslave (Ungaria şi România) de sub jugul “capitalismului putred”, ocupîndu-le cu trupele sovietice. Chiar dacă nu îşi mai legitima expansiunea în numele unui ideal religios (salvarea ortodoxiei), precum ţarii de altădată, Iosif Visarionovici o făcea totuşi în numele unei pseudo-religii politice (mîntuirea lumii întregi prin comunismul de tip bolşevic).
Imediat după căderea Uniunii Sovietice, cînd celebrarea trecutului ţarist a fost iar permisă, ideile expansioniste ale monarhilor autocraţi ruşi au găsit simpatizanţi în grupuri fundamentalist ortodoxe şi antisemite (ca deja bine cunoscutul Pamiat) [4]. Aceştia au pactizat cu susţinătorii aşa-numitului “patriotism sovietic”, de fapt nostalgicii marelui “imperiu al răului” (cum îl definea fostul preşedinte american Ronald Reagan) şi a puterii sale de expansiune. Astfel s-a creat o alianţă numită Frontul Patriotic de Salvare, unde, conform lui Aleksandr Dughin, principalul teoretician al naţional-bolşevismului rus, au intrat slavofilii ortodocşi, promonarhiştii, antisemiţii şi vechii comunişti. Obiectivul lor comun este să se opună capitalismului, Europei Unite, ţărilor din Vest (visînd la recuperarea sferelor de influenţă ale fostei Uniuni Sovietice), dar şi extinderii NATO către Est (dorind să blocheze – pe orice cale posibilă – integrarea fostelor ţări comuniste în această Alianţă protectoare).
Conştientă că popoarele pe care le-a supus prin forţă şi intimidare – şi pe care le rusifica sovietizîndu-le, atît în interiorul Uniunii Sovietice, cît şi în exteriorul ei – ar putea declanşa revolte în numele unui naţionalism anti-comunist, Moscova încearcă o manevră destul de subtilă: să deschidă “robinetul” cu sentimentele naţionaliste ale supuşilor, pentru a depresuriza orice potenţial nucleu anti-sovietic şi, deci, anti-rus. Este perioada în care KGB-ul, din ordinul lui Brejnev, elaborează un program special de creare a unor grupuri pseudo-naţionaliste în ţări din Uniunea Sovietică, cît şi de pe tot cuprinsul “lagărului socialist” [5].
Ideea principală este ca sentimentele identitar-naţionaliste şi religioase,  tradiţional anti-comuniste, să fie stimulate, dar sub un control atent al aparatului represiv, pentru a fi puse în slujba proiectului comunist. În diferite ţări sovietice şi din lagărul socialist sînt create cercuri de intelectuali (sociologi, oameni de litere, istorici) al căror scop este crearea acestui hibrid între tradiţiile naţionale şi comunism. Naţionalismul de tip comunist trebuia să ducă nu la o eventuală ruptură de Uniunea Sovietică, ci la sporirea izolării ţărilor comuniste de Europa liberă, capitalistă. Orice dizidenţă sau revoltă anti-comunistă care s-ar fi legitimat de la naţionalismul autentic, al regimurilor istorice de dreapta anterioare, înlăturate prin forţă de comunism, urma să fie însă anihilată.
Geopolitica Moscovei post-sovietice a fost şi rămîne eurasiatismul. Naţional-comuniştii din ţările candidate la integrarea în NATO şi în Uniunea Europeană au devenit partizanii acestui eurasiatism de obedienţă moscovită. Acesta prevede o ruptură de Europa de Vest, de civilizaţia europeană postbelică, precum şi o alianţă între spaţiul ortodox, lumea islamică şi, eventual, anumite zone-cheie din Asia (China, India), alianţă organizată de Rusia şi îndreptată împotriva Occidentului.
           
3. Adepţii comunismului românizat, autohtonizat, în stilul titoist, apoi ceauşist, în care ideologia bolşevică era edulcorată, îmbibată de teme politice ale stîngii din Lumea a Treia, combinau viziunea anti-imperialistă a marxismului cu tradiţiile locale, folosite pentru a mobiliza masele în pretinsa luptă de eliberare socială şi naţională. Lupta de clasă era combinată cu lupta de afirmare a rasei (vezi cazul ţărilor africane sau ibero-americane).
Adepţii comunismului naţionalist al lui Ceauşescu au prelucrat mituri ale identităţii naţionale, le-au epurat de caracterul lor tradiţional de dreapta, scoţîndu-le din acel context istoric (perioada interbelică) în care dominau idei şi valori politice şi culturale detestate de comunişti: credinţă religioasă, ierarhie socială, competenţă, monarhie, proprietate, capitalism, europenitate. Astfel, o extremă stîngă pseudo-naţionalistă şi-a atribuit în mod subversiv viziuni ale dreptei tradiţionale din România. Scopul unei astfel de joncţiuni între naţionalismul creştin interbelic şi pseudo-naţionalismul extremei stîngi postbelice a fost, după căderea lui Ceauşescu, atragerea pe terenul neo-comunist a unor teme ale dreptei şi, în fond, castrarea ei de pulsiunile virulent anti-comuniste. Numai că aceste teme au fost folosite pentru un proiect totalmente antinaţional: menţinerea României într-o zonă tutelată de Moscova, departe de adevărata civilizaţie europeană. Un astfel de “naţionalism” comunist, revigorat mai ales o dată cu apariţia Partidului România Mare, îşi are în România baza lui socială. El nu se referă la poporul pus într-o ordine ierarhică, ci flatează un stil de existenţă gitano-proletar (vezi cartierele de blocuri construite de Ceauşescu, unde tipul uman dominant este ţăranul dezrădăcinat, lumpen-proletarizat, cu un comportament îmbibat de motive afective şi mecanisme de gîndire de tip ţigănesc). Pe un astfel de suport social psiho-deviant, naţional-comunismul alimentează atitudini ostile interesului naţional (care cere, dincolo de orice alte considerente, reintrarea României pe orbita politică europeană, integrarea ei într-un sistem de alianţe militare care să o scoată din zona “gri” unde ar dori-o Moscova).
Constituind cea mai mare pervertire a naţionalismului de tip european al Dreptei tradiţionale, această extremă stîngă patriotardă are în bagajul ei cîteva teme predilecte: antimaghiarismul, fraternitatea ortodoxă cu ţările slave, critica regionalismului, viziunea economică autarhică. În ceea ce priveşte fraternitatea în numele confesiunii ortodoxe cu ţările slave, aceasta este declarată spre satisfacţia unor centre geopolitice ostile României (Rusia, cu tendinţele ei panslaviste). Speculînd abil spiritul schismatic, alimentîndu-l în ţări care s-au declarat candidate la integrarea în NATO şi în Uniunea Europeană, Moscova poate ridica un zid confesional între aceste ţări, subminînd proiectul politic de unificare europeană.
“Naţionaliştii” comunişti de la noi, copii orfani după dictatura ceauşistă, pentru a-şi asigura continuitatea existenţei politice, au recurs la următorul raţionament: schimbarea regimului politic este doar un eveniment de suprafaţă, care nu afectează în nici un fel existenţa cetăţii, iar bunii cetăţeni se pun în slujba ţării şi îşi fac datoria sub orice guvernare, de orice fel ar fi ea. Pentru ei, aceasta înseamnă să fii “patriot”. De aceea, ei se concep pe ei înşişi ca pe nişte continuatori ai “patriotismului” lui Ceauşescu. Prin forma lui de organizare, prin aservirea lui aproape totală faţă de Moscova sovietică, prin consecinţele lui pe termen lung (care ţin de patologia socială), regimul comunist anterior a pulverizat identitatea noastră naţională autentică. Pledoaria naţional-comuniştilor de la noi pentru regimul lui Ceauşescu, prezentat ca vîrsta de aur a mîndriei naţionale, se dovedeşte, în ultimă analiză, o formă aberantă de “patriotism” anti-naţional.

4. “Rusia n-a făcut parte niciodată din Europa, şi, aşa cum e – pierduta Sciţie –, constituie o regiune hibridă, o zonă ambiguă, un continent aproape: Eurasia” (Dan Botta). Teoria geopolitică a naţional-comunismului, aşa cum a fost ea elaborată recent de Aleksandr Dughin, sub o formă nouă, este tocmai eurasianismul. Pe timpul războiului rece, şi puţin după, Rusia vehicula proiectul gorbaciovist al “Casei Comune Europene”, în sensul jocţiunii Europei cu masa continentală eurasiatică. După summit-ul de la Helsinki, din decembrie 1999,  Moscova a salutat decizia Uniunii Europene de extindere spre Est. Purtătorul de cuvînt al diplomaţiei ruse, Valeri Nesteruşkin, a afirmat atunci că acest proces este obiectiv, deoarece reflectă tendinţa  generală a continentului european.
Realizarea proiectului eurasiatic a întîmpinat rezistenţe din partea partidelor creştin-democrate şi conservatoare din Europa. Acestea au şi făcut publică poziţia lor, potrivit căreia frontierele definitive ale Uniunii Europene ar trebui să fie pînă la Rusia. “Majoritatea creştin-democraţilor europeni vor ca frontierele definitive ale Uniunii Europene să fie pînã la Federaţia Rusã”. Declaraţia a fost făcută la Berlin, la jumătatea lunii ianuarie 2001, la cel de al XIV-lea Congres al Partidului Popular European, de către secretarul general al Partidului Popular European (PPE), Alejandro Agag. Problema nu e nouă. Moscova agreează evident politica de extindere a Uniunii Europene, dar nu şi pe aceea a Alianţei Nord-Atlantice. În prima variantă, Rusia poate avea o poziţie-cheie, mai ales în cazul în care o Europă Unită, cu un sistem de apărare propriu, ar întinde mîna Moscovei pentru a stabili o nouă relaţie strategică, în afara unui parteneriat transatlantic. În 1999, în plină sesiune a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, liderul Partidului Comunist Rus, Ghenadi Ziuganov, a reiterat poziţia sovietică: extinderea Alianţei Nord-Atlantice este un mare pericol pentru securitatea Rusiei şi a întregii Europe. Politica de extindere a NATO a fost caracterizată de liderul comuniştilor ruşi, care deţin majoritatea parlamentară în Dumă, drept “total lipsită de perspectivă”. În opinia lui Ziuganov, europenii ar merge pe drumul trasat de americani, care obţin astfel o imensă piaţă de armament şi milioane de locuri suplimentare de muncă, în timp ce Europa nu ar primi nimic, în afară de dureri de cap şi destabilizare. Ziuganov şi-a încheiat fulminant discursul cu un avertisment: atîta timp cît Europa are ca “stăpîn” Statele Unite ale Americii, Rusia este obligată la stabilirea de alianţe în Asia şi în Orientul Apropiat. 
Opţiunea eurasiatică pare cea mai rezonabilă stratagemă geopolitică de re-cucerire a Lebensraum-ului (spaţiul vital) pierdut prin abandonarea “lagărului socialist”. Contra Occidentului – sau tocmai pentru a se apropia indirect de el – Rusia, astăzi ca şi altădată, mizează pe cartea asiatică. Să fie vorba de o re-orientare compensatorie, menită a contracara proiectele unui Occident aflat în certă expansiune economică, politică şi militară către spaţiul geografic populat de foştii sateliţi ai Moscovei sovietice? Episodul reunificării Germaniei (ţară-centru a Europei, de unde Kremlinul a trebuit să retragă efective militare importante), transformarea URSS în CSI, dizolvarea CAER-ului şi a Tratatului de la Vaşovia, obligaţia diminuării potenţialului nuclear în schimbul unor compensaţii economice provenite de la parteneri occidentali, pierderea unor pieţe de armament şi a unor zone non-europene unde se practica “exportul de revoluţie”, toţi aceşti factori au determinat complexul militar-industrial, susţinut de o clasă politică încă dependentă de el, să ordone: abandonarea temporară a ofensivei către Occident. Sau este vorba, mai degrabă, de reluarea ofensivei pe o altă cale? Opţiunea pentru dominaţia spaţiului eurasiatic nu înseamnă numai o re-orientare compensatorie din punct de vedere geopolitic pentru Kremlin, ci şi reînnodarea unei tradiţii culturale, reînvierea unei reacţii intelectuale de respingere a Occidentului. Ea are avantajul de a se înscrie într-o mişcare generală a statelor lumii de transladare a zonelor de interes şi putere, la nivel mondial, dinspre cercul transatlantic către cercul asiatic al Pacificului de Sud. Doar indirect Occidentul post-industrial mai constituie miza majoră a Rusiei. El este deja un bloc economico-politic şi militar aproape adjudecat şi tutelat de fostele imperii coloniale reunite astăzi într-un club select cu mai multe denominaţii (NATO, UE, UEO, G 7). Aici Rusia poate constitui doar unul dintre parteneri, cu statut aparte. În acest colţ de lume, Rusia constituie excepţia tolerată perpetuu. Aici Rusia are de dus cel mult o luptă de cucerire a statutului de partener legitim pentru diplomaţia occidentală. Chestiune de refacere a imaginii şi credibilităţii – de capital simbolic, în fond. Pe cînd, în Asia, Rusia poate deveni efectiv partenera privilegiată, chestiunea implicînd consecinţe strict pragmatice: avantaje directe de natură politică, economică şi militară. Nu susţinem deloc teza alianţei conjuncturale între Beijing şi Moscova, emisă recent de rusul Iuri Tziganov, doctor în relaţii internaţionale [6]. Autorul acestei teze încearcă să inducă ideea că viitorul parteneriat strategic sino-rus nu va fi dictat de raţiuni intrinseci specificului fiecăreia din aceste ţări luată separat, ci de orientările impuse la un moment dat de o terţă parte: Statele Unite ale Americii. Cu alte cuvinte, apropierea dintre China şi Rusia are mai degrabă un caracter reactiv şi defensiv la strategia americană de dominaţie a lumii, evoluţia ei depinzînd chiar de prestaţia internaţională a “jandarmului mondial”, nicidecum de tendinţa fiecăruia dintre partenerii acestei alianţe de a recupera pentru sine glorioase momente de hegemonie la nivel regional sau mondial. Astfel, Beijingul şi Moscova, puteri semnificative ale lumii, n-ar fi deloc interesate de dominaţie, ci de un răspuns strategic la dominaţia unipolară americană: “Alergia americană la orice formă de totalitarism şi constantele campanii emoţionale ale Statelor Unite pe tema obligativităţii respectării drepturilor omului în China menţin vie neîncrederea reciprocă între cele două ţări. Cu cît mai evidente apar aceste tendinţe americane în relaţiile cu China, cu atît Beijingul va fi mai motivat pentru o întărire a relaţiilor cu Moscova. Pe de altă parte, cu cît Rusia se va simţi mai neglijată şi mai izolată de către Occident, cu atît Moscova se va apropia mai mult de China[7].

5. Opinia noastră este că China şi Rusia nu doresc atît o luptă contra hegemonismului american, în numele apărării cauzei popoarelor lumii (deşi propaganda oficială prezintă situaţia tocmai în acest fel), cît mai ales înlocuirea lui cu un bipol ruso-chinez. Am putea încerca chiar o profeţie: energia istorică şi instinctul expansionist al Rusiei se vor reactiva, în următoarele decenii, prin reînnoirea contactului cu spiritul Asiei. În peisajul culturii naţionale ruseşti există deja o prosperă tradiţie intelectuală anti-occidentală. Ea afirmă cu aplomb o anume ascendenţă asiatică a poporului rus, o anume nobleţe a acestuia explicabilă prin înrudirea cu sîngele turanic. Această fantasmă identitară a legitimat refuzul orgolios al Rusiei faţă de modelul occidental. “Zgîndăriţi-l pe rus şi veţi da de tătar!”, scria Lev Şestov în Apoteoza lipsei de temeiuri. Acum două secole, un intelectual rus ca Brianceaninov afirma:Ţăranul rus este mult mai aproape de ţăranul chinez, de mongoli, de anahoretul tibetan, de paria hindus, decît de ţăranul european”. Scîrbit de ifosele occidentaloide ale studenţilor ruşi din universitatea moscovită, tînărul Vladimir Soloviov exalta în formule literare patetice o presupusă necesară orientare a rusului spre rădăcinile lui asiatice: “Panmongolism! Deşi sălbatec nume, de el auzul meu e desfătat”. Şi pentru Ceadaev, omul rus e un orientalofor – un purtător de germeni ai spiritualităţii orientale în arena europeană: “Noi sîntem copiii răsfăţaţi ai Orientului. Ce nevoie avem noi de Occident? Este Occidentul patria ştiinţelor exacte şi a tuturor lucrurilor profunde? Orientul este, în schimb, cel pe care pasul nostru îl atinge peste tot: din el ne-am extras credinţele, legile şi virtuţile noastre”. Poetul simbolist rus Aleksandr Blok (1880-1921) celebra cu entuziasm liric “neamul asiatic, scit”, întemeietorul Rusiei moderne:Voi – milioane. Noi – fără sfîrşit!/ Veniţi cu noi să vă-ncercaţi tăria!/ Da, sîntem neamul asiatic, scit,/ Ducînd în ochii oblici lăcomia. / Ne-om da în lături, vom intra-n păduri/ Din faţa Europei cumsecade./ De-acolo-i vom zvîrli, cu ochii duri,/săgeţile privirilor nomade./ Veniţi, porniţi acum peste Urali!/ Maşini de fier, v-am netezit cărare,/ Să vă-ncleştaţi, din calcul integral,/Cu hoardele Mongoliei barbare./ Dar nu vă vom mai fi în luptă scut,/ Nu vom cădea răpuşi şi nici ostateci,/ Ci iadu-l vom privi cu suflet mut,/ Cu ochi înguşti, mongolici, asiatici.
Trăsăturile asiatice din psihologia colectivă rusă au drept cauză un anume fel de a percepe spaţiul. O anume dependenţă ecologică de configuraţia stepei influenţează viziunea asupra lumii şi concepţia politică a rusului, motivîndu-i tendinţa expansionistă. Pentru rus, spaţiul devine un fel de infinit de cucerit. Există un patos al dominării nesfîrşitului stepei. El a determinat manifestarea vizibilă în istorie a instinctului posesiunii de noi teritorii şi popoare, prin incursiuni de tip nomad. Sedentarismul populaţiilor din civilizaţia europeană străveche nu a reprezentat, se pare, un fenomen uman obişnuit în stepa rusă. Prima profeţie cu privire la o invazie a ruşilor în Europa, referitoare şi la o posibilă manieră de a domina continentul, ne-o oferă Marchizul de Custine în Scrisori din Rusia [8]:Dacă vreodată ruşii ar izbuti să stăpînească Apusul, nu l-ar dirigui de la distanţă, cum au făcut vechii mongoli, ci, dimpotrivă, nu ar cunoaşte grabă mai mare decît aceea de a scăpa din cîmpiile lor îngheţate şi, fără să-şi imite foştii stăpînitori, tătarii, care îi exploatau pe slavi, tributarii lor de departe – clima din ţinuturile Moscovei îi înspăimîntă pînă şi pe mongoli! –, moscoviţii ar ieşi grămadă din ţara lor, de îndată ce li s-ar deschide calea spre alte meleaguri”. Nevoia de spaţiu vital (Lebensraum) la rus nu se datorează vreunui neastîmpăr creator, faustic, întemeiat pe dorinţa de dominaţie tehnologică, civilizatoare a lumii, cum o proclama într-o vreme doctrina pangermană, ci este o necesitate de spaţiu dictată, în ultimă instanţă, de condiţii climatice, de solitudinea hibernală şi exasperantă a stepei.

Bogdan G. RĂDULESCU

(din volumul de autor Pentru o nouă dreaptă,
în curs de apariţie la Editura Dacia din Cluj [9])

[1] Unele dintre cele mai importante lucrări ale lui Niekisch au fost reunite în cartea Hitler – o fatalitate germană şi alte eseuri naţional-bolşevice, apărută la Éditions Pardès, Puiseaux, 1991.
[2] Cf. Karl Otto Paetel, Versuchung oder Chance? Zur Geschichte des deutchen Nationalbolschewismus, Musterschmidt, Göttingen, 1965.
[3] “Europa betet”, în Widerstand, 1930.
[4] Cf. Aldo Ferrari, A Treia Romă. Renaşterea naţionalismului rus, tr. rom. Editura Anastasia, Bucureşti, 1999.
[5] Cf. John B. Dunlop,  The Faces of Contemporary Russian Nationalism, Princeton University Press, 1983; Peter Zwick, National Communism, West View Press, Boulder, 1993; Mihail Agurski, Ideologia  Naţional-Bolşevică, Paris, 1980 (în limba rusă).
[6] “The Kosovo War: A New Impetus for a Sino-Russian Alliance?”, în Russian and Euro-Asian Bulletin, vol. 8, nr. 5, mai 1999, editat de Contemporary Europe Research Centre, University of Melbourne.
[7] Ibidem.
[8] Editura Humanitas, Bucureşti, 1993.
[9] Cartea a apărut puţin după aceea: Bogdan George Rădulescu, Pentru o nouă dreaptă, Editura Dacia (col. “Ştiinţe sociale”, seria “Politica”), Cluj-Napoca, 2002 (cu o prefaţă de Teodor Baconsky). [Nota Blog]

* Bogdan George Rădulescu, “Perversiunea naţional-comunistă”, în Puncte cardinale, anul XII, nr. 6/138, iunie 2002, pp. 3-4 (rubrica “Rechizitorii”).

Autorul articolului

Mai puteţi citi pe acest blog:

* Antologia Punctelor cardinale (I) – “Cine se teme de naţionalism?” (1991)
* Antologia Punctelor cardinale (II) – Interviu cu Părintele Calciu (1991)
* Antologia Punctelor cardinale (III) – “Mircea Eliade – «credinciosul fără Dumnezeu»?” (1992)
* Antologia Punctelor cardinale (IV) – “Fiziologia trepăduşului” (1992)
* Antologia Punctelor cardinale (V) – “«Resurecţia» lui Nichifor Crainic între bucurie şi dezamăgire” (1992)
* Antologia Punctelor cardinale (VI) – “Necesara despărţire a apelor” (1993)
* Antologia Punctelor cardinale (VII) – “Distincţii necesare” (1993)
* Antologia Punctelor cardinale (VIII) – “Spiritul viu al dreptei” (1993)
* Antologia Punctelor cardinale (IX) – “Dimensiunea transcendentă a politicului: Mişcarea Legionară” (1994)
* Antologia Punctelor cardinale (X) – “Necesitatea unei viziuni de dreapta...” (1994)
* Antologia Punctelor cardinale (XI) “Apelul unui licean către «oastea naţionalistă»” (1995)
* Antologia Punctelor cardinale (XII) – “Confruntarea dintre Memorie şi Uitare” (1995)
* Antologia Punctelor cardinale (XIII) – “Martin Luther şi evreii...” (1995)
* Antologia Punctelor cardinale (XIV) – “Dreptatea d-lui Pleşu” (1996)
* Antologia Punctelor cardinale (XV) – “Pe marginea unei decepţii” (1996)
* Antologia Punctelor cardinale (XVI) – “Unde d-l Pleşu nu mai are dreptate” (1996)
* Antologia Punctelor cardinale (XVII) – “Viaţa – proprietate de stat” (1996)
* Antologia Punctelor cardinale (XVIII) – “Sensul unităţii creştine” (1996)
* Antologia Punctelor cardinale (XIX) – “Căderea Cuvîntului în cazuri” (1996)
* Antologia Punctelor cardinale (XX) – “O reacţie a d-lui Patapievici” (1996)
* Antologia Punctelor cardinale (XXI) – “San Juan de la Cruz: Romances” (1997)
* Antologia Punctelor cardinale (XXII) – “Inchiziţia marxistă împotriva lui Mircea Eliade” (1997)
* Antologia Punctelor cardinale (XXIII) – “Domnul Petru Creţia şi «legionarul de 1,65»” (1997)
* Antologia Punctelor cardinale (XXIV) – “Iarba verde de acasă…” (1997)
* Antologia Punctelor cardinale (XXV) – “Doar o vorbă să-ţi mai spun…” (1997)
* Antologia Punctelor cardinale (XXVbis) – “«Doar o vorbă să-ţi mai spun...»” (1996)
* Antologia Punctelor cardinale (XXVI) – “Nici printre evrei n-a lipsit admiraţia pentru Codreanu!” (1997)
* Antologia Punctelor cardinale (XXVII) – “Între zoón politikón şi homo religiosus” (1997)
* Antologia Punctelor cardinale (XXVIII) – “Apocalipsa şi ştiinţa” (1997)
* Antologia Punctelor cardinale (XXIX) – “Stafia comunismului la Paris”   (1998)
* Antologia Punctelor cardinale (XXX) – “«Dogma capitală» a «Noii Ordini Mondiale»” (1998)
* Antologia Punctelor cardinale (XXXI) – “Falimentul speranţei” (1998)
* Antologia Punctelor cardinale (XXXII) – “Masoneria şi organizaţiile internaţionale” (1998)
* Antologia Punctelor cardinale (XXXIII) – “Ispita «iubirii»” (1998)
* Antologia Punctelor cardinale (XXXIV) – “Apostrof-area ca asasinat moral” (1998)
* Antologia Punctelor cardinale (XXXV) – “Fabulă cu trandafir” (1998)
* Antologia Punctelor cardinale (XXXVI) – “Biserica să nu se teamă de puternicii zilei!” (1998)
* Antologia Punctelor cardinale (XXXVII) – “Aspecte ale dialogului religie-cultură…”
 (1999)
* Antologia Punctelor cardinale (XXXVIII) – “Puncte cardinale 100”: “La aniversară”, “Măcel de Buna Vestire”, “Marginalii” (1999)
* Antologia Punctelor cardinale (XXXIX) – “Cronica unei gafe editoriale” (1999)
* Antologia Punctelor cardinale (XL) – “Epica Holocaustului…” (1999)
* Antologia Punctelor cardinale (XLI) – “Lecţia americană” (1999)
* Antologia Punctelor cardinale (XLII) – “Demonizarea Americii” (1999)
* Antologia Punctelor cardinale (XLIII) – “«Dictatura bunului simţ»…” (1999)
* Antologia Punctelor cardinale (XLIV) – “În sfîrşit, Acasă…” (1999)
* Antologia Punctelor cardinale (XLV) – “Anul Eminescu”, “Oda (în metru antic): deschiderea nivelelor de receptare” (2000)
* Antologia Punctelor cardinale (XLVI) – “Cine eşti dumneata, domnule Neştian?” (2000)
* Antologia Punctelor cardinale (XLVII) – “Demitizarea” (2000)
* Antologia Punctelor cardinale (XLVIII) – “Maxime Egger: Cum am devenit ortodox” (2000)
* Antologia Punctelor cardinale (XLIX) – “Marea iertare” (2000)
* Antologia Punctelor cardinale (L) – “Maica Mihaela” (2000)
* Antologia Punctelor cardinale (LI) – “Un luceafăr pe columna cezarilor” (2000)
* Antologia Punctelor cardinale (LII) – Interviu cu Alain de Benoist (2000)
* Antologia Punctelor cardinale (LIII) – “Radu Gyr sau despre gratuitatea eroismului” (2000)
* Antologia Punctelor cardinale (LIV) – “Supără realitatea sau formularea ei?” (2000)
* Antologia Punctelor cardinale (LV) – “Marginalii la o scrisoare a lui Mircea Eliade” (2000)
* Antologia Punctelor cardinale (LVI) – “Odihna de Eminescu” (2001)
* Antologia Punctelor cardinale (LVII) – “Mesianismul Dreptei” (2001)
* Antologia Punctelor cardinale (LVIII) – “Misiunea românilor în istorie” (2001)
* Antologia Punctelor cardinale (LIX) – “Obligaţiile unei conştiinţe morale” (2001)
* Antologia Punctelor cardinale (LX) – “Naţionalismul şi România de azi”, “Menirea generaţiei noastre” (2001)
* Antologia Punctelor cardinale (LXI) – “Lichidarea unei legende” (2001)
* Antologia Punctelor cardinale (LXII) – “Pentru o Europă unită a naţiunilor (2001)
* Antologia Punctelor cardinale (LXIII) – “Kitsch-ul în literatura politică naţionalistă (2001)
* Antologia Punctelor cardinale (LXIV) – “Despre a fi altfel (2001)
* Antologia Punctelor cardinale (LXV) – “Pentru un naţionalism european (2001)
* Antologia Punctelor cardinale (LXVI) – “Caracterul naţional al Ortodoxiei (2001)
* Antologia Punctelor cardinale (LXVII) – “Un evreu renegat avertizează America (2001)
* Antologia Punctelor cardinale (LXVIII) – “In memoriam: Horia Bernea”, “Muzeul Ţăranului Român după Horia Bernea (2001)
* Antologia Punctelor cardinale (LXIX) – “Europa lui Hristos(2001)
* Antologia Punctelor cardinale (LXX) – “Ziua judecăţii(2002)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXI) – “Interviu cu istoricul Neagu Djuvara(2002)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXII) – “Elitele şi partidele politice(2002)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXIII) – “Revolta «omului recent»(2002)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXIV) – “Naţionalism şi democraţie(2002)

luni, iulie 29, 2013

S-A STINS COSTEL CONDURACHE

SUMARUL BLOGULUI
INDICE DE NUME
Rămas paralizat după gravul accident de automobil pe care l-a avut luna aceasta în Bulgaria, nici sîngele, nici rugăciunile nu i-au mai putut salva viaţa fratelui Costel Condurache, acest Badea Cîrţan al cauzei legionare dintr-o generaţie tîrzie (pe unde n-au ajuns, în anii '90, cărţile din traista lui!), ostaş ingenuu al lui Hristos şi pelerin neobosit în Sfetagora (eu ultima oară l-am văzut la Colciu, în toamna anului trecut, şi am izbutit amîndoi să îmblînzim o relaţie care a avut de-a lungul vremii destule sinuozităţi, căci dacă i-am admirat mereu rectitudinea, trăită aşa cum o înţelegea el, i-am digerat mai greu radicalismul neolegionar, în spiritul cam îngust al defunctei Gazete de Vest), ardelean cu aer arsenian şi nostalgii pretutindenare, trecut pe lîngă crucea monahismului (via Dionisie Ignat) şi apucînd-o în cele din urmă pe cea a căsătoriei (soţia şi pruncul au scăpat teferi din acelaşi accident), om care - dincolo de acorduri sau dezacorduri - era tăiat din stofa celor ce nu se lasă uitaţi. S-a stins la 45 de ani, după o grea suferinţă, în seara zilei de 29 iulie 2013, Dumnezeu avînd cu el o socoteală pe care nu-i înţelept a o iscodi. Să ne rugăm cu toţii pentru odihna sufletului său rîvnitor şi pentru mîngîierea familiei îndoliate! (R. C.)

duminică, iulie 28, 2013

INTERMEZZO LIRIC: EROSSTIHURI (7)
I

E-aşa de mult de cînd era iubirea
necoaptă-n noi şi miresma a vară:
de-atîta vis dădeam pe dinafară
şi grea de vrajă-ţi licărea privirea.

Cum poţi să fii atît de nicăirea
tu, care-atît erai odinioară
de pretutindeni, crudă şi sprinţară,
şi care ochi îmi umpli amintirea?!

De-ar fi balaur timpul, l-aş răpune
cu spada mea, tăindu-i cap cu cap,
dar fără chip e oarba lui genune
şi n-am din ea putere să te scap:
doar cîntecul e rost să le răzbune
pe toate cîte-n umbra morţii-ncap.


II

Cu Dante, cu Petrarca, cu Ronsard,
cu Shakespeare, cu Quevedo, cu Baudelaire,
pe limba mea sonetului mă cer
şi-i prad iubirii tîlcul ei stelar.

Nu ştiu cît e blestem în ea sau har,
dar ştiu că taina ei e scrisă-n cer
şi dacă toate-n sorbul vremii pier,
ea morţii-i pune piatră de hotar.

E Dumnezeu iubire şi cuvînt
pe cît de mult e viaţă şi-nviere,
şi nu-i sonet în care să nu-l cînt,
căci toate-s vii cu de la El putere
şi-atîta sîntem cît în nodul sfînt
ne-adună visul, peste poli şi ere.


III

Pe trupul tău care-a-ndurat păcatul
şi-n care mut fiorul a rămas,
am învăţat iubirea pas cu pas,
bătîndu-l tot, de-a lungul şi de-a latul.

M-am rătăcit în părul tău, bogatul,
şi-n ochii tăi m-am oglindit, pierdut,
dar nici o clipă nu ţi-am cunoscut
lăuntrul plin de cîte sile batu-l.

Pe cît albeai parşiv pe dinafară,
pe-atît erai de beznă grea în tine
şi te-apăsa-n adînc, ca o povară,
lehamitea de toate şi de sine,
cum se răzbună noaptea cînd coboară
şi pradă tot ce zilei drag îi vine...


IV

Atît de crudă-i pizma ta că n-are
nici saţ în rău, nici frîu în nebunie
şi nu-i plăcere-n carnea ta mai vie
decît să spurci tot ce-i curat şi mare.

Ce taină-ascunzi în duh şi-n mădulare
de iadul tot ţi se închină ţie
şi-aduni ciopor toţi dracii din pustie,
să-i faci rîndaşi iubirii care moare?

Ce ţi-a făcut vreodată Dumnezeu,
sau lumea lui cu ce ţi-a fost de vină,
s-o bîntui şi s-o rozi la rădăcină,
şi să-i strecori veninul tău mereu?
Dar că te rabdă mila lui divină,
decît că eşti, mă mir mai tare eu!


V

Staţi faţă-n faţă şi aievea este!
Vă ştiu cum doar pe mine mă mai ştiu,
dar nu pricep, pe-al dragostei tîrziu,
cum pot să-ncapă toate-ntr-o poveste?!

Ce au de-a face cerul cu pămîntul,
ori raiul sfînt şi iadul greu de vină?!
E tîlc prea mult şi minte prea puţină,
şi se sminteşte-n gura mea cuvîntul...

De-aceea tac înfrigurat şi n-are
privirea mea curaj să se ridice
nici spre-amîndouă, nici spre fiecare,
şi parcă-aştept, cu fierul pe cerbice,
un semn din cer şi o minune care
să dreagă visul sau de tot să-l strice...


VI

Te-mbraci de-acum în altă frumuseţe
şi-ţi miresmează trupul tot a cer,
şi-n ochii tăi e-atîta sfînt mister
că îngeri prind în ei să se răsfeţe.

Smerit mă-nchin astralei tale feţe
şi îndurare în genunchi îţi cer
că nu i-am fost iubirii bun năier
şi-am rătăcit pe valuri de tristeţe.

Dar azi splendoarea ta răscumpărare
şi pîrgă e a toate cîte-au fost,
şi te citesc din creştet la picioare,
şi te re-nvăţ întreagă pe de rost,
ca pe o rugă care seamăn n-are
şi-n care-şi face duhul adăpost.


VII

De-acum îi pot iubirii-adio spune,
atîta cît cu trupul se măsoară:
din firea cărnii dau pe dinafară
şi-n urmă-o las, cu rele şi cu bune.

Ce-a mai rămas din mine-i rugăciune
şi cîntec pur pe-a duhului vioară,
cu care urcă ceruri şi coboară,
şi vécii prind pe urma lui să sune.

O altă taină a iubirii creşte
ca strălumina slavei pe Tabor
şi-n largul ei plutesc, dumnezeieşte,
cu îngerii grăind pe limba lor:
de-acum Iubirea-n noi se preamăreşte
şi toate-s vii pe cît de sfinte mor.

Răzvan CODRESCU

Mai puteţi citi pe acest blog:
* Intermezzo liric: Erosstihuri (6)

sâmbătă, iulie 27, 2013

RIDENDO CASTIGAT MORES (XX)

SUMARUL BLOGULUI
INDICE DE NUME

Am primit şi dau mai departe...


vineri, iulie 26, 2013

COMERCIANŢII DE BOLI INVENTATE


Am primit şi dau mai departe...


BUYOLOGY
Ştiinţa manipulării consumatorilor

Cu treizeci de ani în urmă, părea o glumă.
În pragul pensionării, Henry Gadsden, managerul colosului farmaceutic "Merck", se confesa revistei Fortune, arătîndu-şi dezamăgirea că uriaşul potenţial de producţie al firmei sale este destinat doar bolnavilor. El visa ca "Merck" să devină un fel de "Wrigley" şi, după modelul marelui producător şi distribuitor de gumă de mestecat, să "vîndă la toată lumea". Inclusiv oamenilor sănătoşi. Trei decenii mai tîrziu, visul răposatului Gadsden a devenit realitate.
Strategiile de marketing ale marilor firme farmaceutice ţintesc din ce în ce mai agresiv către oamenii sănătoşi. Suişurile şi coborîşurile vieţii devin tulburări mentale; slăbiciuni sau stări mai proaste, altminteri dintre cele mai obişnuite, sînt transformate în afecţiuni înfricoşătoare, şi din ce în ce mai mulţi oameni normali ajung bolnavi peste noapte.
Într-o carte din 2005, Selling Sickness. How Drug Companies Are Turning Us All Into Patients, Alain Cassels (cercetător în politica medicamentelor la Universitatea Victoria din Canada) şi Ray Moynihan (jurnalist specializat în sănătate) fac o radiografie necruţătoare a strategiilor de marketing cinice, atunci cînd nu sînt pur şi simplu criminale, ale producătorilor de medicamente. Cei doi cercetători dezvăluie cum, prin campanii de promovare concertate, industria farmaceutică mondială, cu o cifră de vînzări de circa 500 miliarde dolari annual, exploatează perfid temerile cele mai profunde ale omului: de moarte, de şubrezire fizică, de boală etc.
Cu cît, în ţările dezvoltate, majoritatea locuitorilor se bucură de o viaţă mai lungă, mai sănătoasă, mai dinamică, cu atît campaniile publicitare îi transformă pe cei grijulii cu sănătatea lor în panicaţi pur şi simplu. Probleme minore sînt descrise ca tulburări extrem de grave, care ar necesita îngrijiri grabnice. Astfel, timiditatea se transformă în "anxietate socială", iar tensiunea premenstruală devine "tulburare disforică premenstruală". Simplul fapt de a fi expus la un risc patologic devine patologie în sine.
Epicentrul acestui tip de comerţ sînt Statele Unite. Americanii reprezintă 5% din populaţia lumii, Dar primesc 50% din medicamentele prescrise pe glob. Cheltuielile populaţiei cu sănătatea s-au dublat în ultimii şase ani, din cauză că preţurile la medicamente cresc dramatic, dar mai ales pentru că doctorii prescriu din ce în ce mai mult.

Aceeaşi maladie, cu altă pălărie

Americanul Vince Parry este un guru al acestui tip de marketing. Într-un articol intitulat uluitor "Arta de a cataloga starea de sănătate" ("The Art of Branding a Condition" - în Medical Marketing & Media, Londra, mai 2003), Parry explică metodele prin care firmele sale "favorizează crearea" tulburărilor medicale:
- reevaluarea stării de sănătate;
- redefinirea unor boli cunoscute demult şi rebotezarea lor;
- crearea unor disfuncţii din nimic (preferatele lui Parry sînt disfuncţia erectilă, deficitul de atenţie la adulţi şi sindromul disforic premenstrual).
Cu o sinceritate dezarmantă, Vince Parry descrie modul în care companiile farmaceutice definesc condiţiile pentru crearea pieţei pentru produse precum Viagra sau Prozac.
Sub patronajul firmelor de marketing, experţi medicali şi guru precum Parry se aşază la aceeaşi masă pentru a descoperi "idei noi despre boli şi stări de sănătate".
Totul este ca acestea să li se prezinte potenţialilor clienţi într-o manieră nouă, inedită. Un raport al Business Insights, destinat conducătorilor de multinaţionale din sectorul farmaceutic, este încă şi mai clar: capacitatea de "a crea pieţe pentru boli noi" se traduce în cifre de vînzare de miliarde de dolari.
Una dintre strategiile cele mai performante, potrivit raportului, este de a schimba modul în care oamenii privesc afecţiunile banale. Ei trebuie "convinşi" că "probleme acceptate pînă acum ca uşoare disconforturi" necesită "intervenţia medicului". Acelaşi raport are şi o concluzie optimistă pentru viitorul industriei farmaceutice: "Anii care vor veni vor fi martorii creării bolilor năşite de firme".
Este evident dificil să trasezi o linie între omul sănătos şi omul bolnav. Dar este la fel de evident că, cu cît se extinde aria de definire a unei patologii, cu atît ea va atinge mai mulţi bolnavi potenţiali. Şi cu atît mai mult vor creşte vînzările de medicamente.
Deseori, afirmă Cassels şi Moynihan, experţii medicali care redactează protocoalele de tratament (acestea cuprind suma tehnicilor ce trebuie aplicate în funcţie de cazul aflat sub îngrijire) sînt în acelaşi timp plătiţi de industria farmaceutică. Iar industria prosperă dacă protocoalele le favorizează vînzările. Potrivit acestor experţi, 90% dintre americani suferă de o tulburare numită... Hipertensiune arterială; aproape jumătate dintre americance suferă de disfuncţia botezată FSD (disfuncţie sexuală feminină); iar 40 de milioane de americani ar trebui urmăriţi atent din cauza nivelului ridicat al colesterolului. Bineînţeles, toate aceste maladii sînt vindecabile cu medicamente. Iar metodele de prevenţie sînt trecute în plan secundar.

Racolarea medicilor agenţi publicitari

Medicul generalist Des Spence povesteşte, în British Medical Journal din iulie 2008, cum a fost contactat pentru a participa la o specializare care ar fi trebuit să facă din el un expert într-o maladie născocită de imaginaţia industriei.
Universitatea la care preda i-a transmis lui Spence oferta unei firme în care scria: "Căutăm lideri de opinie (...) a căror muncă va trebui să influenţeze gestionarea şi terapia viitoare ale disfuncţiei sexuale feminine (...) prin dorinţă hipoactivă".
Firmele care au o boală de inventat pentru a crea o piaţă pentru un anumit medicament racolează medici pe care îi folosesc într-o schemă de marketing cu scopuri stabilite dinainte şi în care slujitorii lui Hippocrate nu au nici un fel de libertate de mişcare.
Totul, evident, în schimbul unor avantaje financiare, dar şi al prestigiului, notorietăţii, pe care o asemenea campanie o aduce. Dar "partea cea mai neplăcută în toată această poveste", continuă Spencer, "este lipsa oricărei legitimităţi medicale a disfuncţiei sexuale feminine prin dorinţă hipoactivă".
Industria trebuie să transforme această disfuncţie bănuită în boală gravă. Iar pentru aceasta e important să existe o acoperire mediatică, mărturii ale celebrităţilor, dar mai ales sacrosancţi experţi medicali care legitimează totul. Experţii estimează că 40% dintre femei "suferă" de această "boală". Iată un exemplu de simplificare numai bună pentru a fi citată peste tot!
Uneori această "problemă" este prezentată ca un aspect al luptei feministe, cînd, de fapt, e vorba doar de manipularea cea mai cinică. "Deşeurile pe care le produce acest tip de activitate farmaceutică otrăvesc viaţa prin mesajul pe care-l vehiculează: slăbiciunea dvs. (tristeţe, calviţie, libido în scădere etc.) este automat simptom de boală", conchide medicul din Glasgow.

Epidemia de marketing

În best-seller-ul Die Krankheitserfinder (Inventatorii de boli), Jörg Blech, biochimist german, stabilit în America şi corespondent pentru Der Spiegel, New Scientist şi The Guardian, explică în ce mod industria farmaceutică, în colaborare cu experţii de marketing, a impus scăderea arbitrară a nivelului normal al colesterolului pentru ca indivizi perfect sănătoşi să devină peste noapte bolnavi; explică de ce de vreo două decenii femeile la menopauză sînt terorizate cu spectrul osteoporozei pentru a favoriza vânzările la medicamentele care ar preveni fracturile; explică tehnicile de manipulare a opiniei publice cu scopul de a crea o piaţă impresionantă a pilulelor care tratează impotenţa.
Între 1984 şi 1987, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder (DSM 4), care este biblia psihiatrilor americani, a introdus 77 de noi boli mentale, scrie Jean-Claude St-Onge în Reversul pilulei (Ecosocietés, Montréal, 2004).
Pentru a introduce aceste noi boli a trebuit schimbată definiţia bolnavului. Oricine resimte la un moment dat o stare de rău devine automat bolnav. Şi, bineînţeles, comentează maliţios St-Onge, pentru fiecare boală există un medicament. Iată cîteva exemple de "boli noi":
- timiditatea este reciclată sub numele de "anxietate socială";
- naturala regurgitare la bebeluşi devine "reflux esofagian patologic";
- omeneasca senescenţă se transformă în "insuficienţă circulatorie cerebrală";
- până şi stresul de la loterie este legat de "traumatismul biletului necîştigător".
În aprilie 2004, o anchetă extrem de bine documentată şi aprofundată, realizată de Lisa Cosgrove, cercetător la University of Massachusetts Boston, şi publicată în prestigioasa revistă Psycho-Therapy and Psychosomatics, a demonstrat că mai bine de jumătate dintre psihiatrii care au lucrat la redactarea DSM 4 au fost plătiţi de firmele care fabrică exact medicamentele care tratează aşa-zisele boli noi introduse în manual.

Impresia de depresie

Numărul persoanelor depresive de pe mapamond a crescut de şapte ori din 1970 pînă în 1996, relevă St-Onge. În Statele Unite numărul de consultaţii în urma cărora sau prescris antidepresive s-a dublat între 1980 şi 1989. O tendinţă similară s-a înregistrat în tot Occidentul. Numărul femeilor care iau antidepresive este triplu faţă de cel al bărbaţilor, iar milioane de copii americani le iau cu regularitate. Cu toate că antidepresivele nu sînt indicate în tratamentul depresiilor uşoare la adulţi, ele sunt prescrise masiv. Două sînt motivele pentru care medicii o fac totuşi:
1. În 1990,Organizaţia Mondială a Sănătăţii a pus la punct un program de formare rapidă, cu durata de o jumătate de zi, care să permită medicilor să pună un diagnostic într-un timp scurt, pornind de la ghidurile clinice. Permisiunea acordată, astfel, medicilor generalişti de a trata depresia a dus la multiplicarea de cîteva ori a vînzărilor de antidepresive.
2.Societăţile farmaceutice au culpabilizat medicii, acuzîndu-i în mod repetat că rata crescîndă a sinuciderilor este vina lor, pentru că nu prescriu suficiente antidepresive.
Lobby-ştii au lansat chiar ideea că 60-70% dintre sinucideri sînt cauzate de depresiile netratate. Potrivit lui Jean-Claude St-Onge, femeile sînt în mod deosebit vizate de eforturile de "medicalizare" a vieţii. Altădată, ele mergeau la medic cînd erau gravide, acum îl consultă în chestiuni de contracepţie şi de menopauză. De altfel, se vorbeşte deja şi de "perimenopauză" (perioada de dinainte de instalarea menopauzei, pînă la instalarea ei propriu-zisă), o nouă afecţiune care se încearcă a fi popularizată. Ca urmare, femeile devin mari consumatoare de pastile pe perioade mari de timp.

Cherchez la femme... malade!

Hormonoterapia substitutivă este un un pas uriaş pentru "medicalizarea" vieţii femeii. Cu toate că 75% dintre femei nu manifestă nici un simptom deranjant cînd ajung la menopauză, producătorii farmaceutici şi experţii lor de marketing apelează la frica de îmbătrînire a femeilor pentru a-şi vinde produsele. Şi asta în ciuda deselor efecte secundare ale tratamentului: dureri de cap, greţuri, infecţii genito-urinare, varice la picioare, sensibilitate mamară etc.
Cu atît mai mult cu cît comunitatea medicală nu a ajuns la un consens privind eficienţa hormonoterapiei substitutive, mulţi avertizînd asupra utilizării iresponsabile a tratamentului.
Osteoporoza, procesul normal de scădere a densităţii osoase o dată cu vîrsta,
face şi el o ţintă de marketing din femeia de vîrsta a doua.
Dar probabil cel mai sfruntat tertip al firmelor de farmaceutice este deja pomenita disfuncţie sexuală la femei (DSF). Peste 40% dintre femeile între 18 şi 59 de ani ar suferi de ea. De unde această cifră? St-Onge ne lămureşte. Un studiu făcut în Statele Unite cerea unui număr de 1500 de femei să răspundă cu da sau nu la 7 întrebări. Dacă răspundeau cu da fie şi numai la una dintre întrebări, erau catalogate ca suferind de DSF. Printre ele, se numărau cele care declarau că vreme de mai mult de două luni în ultimul an nu au simţit dorinţă sexuală, au simţit anxietate faţă de propria performanţă sexuală sau au avut probleme de lubrifiere (Journal of the American Medical Association, 1991).

Farmacoterapia fricii

Cea mai eficientă strategie de marketing pentru "vînzarea bolilor" este frica. Pentru a vinde femeilor la menopauză hormonul de substituţie s-a mizat pe frica de criza cardiacă. Pentru a vinde părinţilor ideea că cea mai mică depresie necesită un tratament greu şi îndelungat s-a mizat pe teama de sinucidere a tinerilor. Pentru a vinde medicamente anticolesterol s-a mizat pe teama morţii premature. Şi asta în pofida faptului că de multe ori medicamentele promovate furibund produc efecte inverse celor scontate! În noul limbaj de marketing se vorbeste deja de "farmacoterapia fricii".

Negoţul cu boli

"Dacă altădată puteam spera să găsim un tratament pentru fiecare boală, negustorii de sănătate, astăzi, mai mult ca niciodată, par să vrea a găsi o boală pentru fiecare medicament fabricat", constată medicul Martin Winkler în postfaţa lucrării lui Jörg Blech, Inventatorii de boli. "Manipulînd membrii influenţi ai comunităţii medicale, lobby-urile industriei farmaceutice au modificat încet-încet normele anumitor valori biologice (colesterol, tensiune arterială etc.) pentru a obţine astfel creşterea numărului pacienţilor susceptibili a fi trataţi".
Căci, conchide Winkler, "a-i face pe nişte oameni perfect sănătoşi să creadă că trebuie să se îngrijescă pe viaţă reprezintă pentru fabricanţi o veritabilă rentă viageră".Doi amici mergeau pe stradă. Unul din ei intră într-o farmacie să cumpere medicamente. Iese afară şi aruncă medicamentele la canal. Celălalt îl întreabă, consternat:
- De ce ai aruncat medicamentele?!
- Am fost la doctor, la un consult. Mi-a dat o reţetă de medicamente. L-am plătit, că trebuie să trăiască şi el. Am intrat la farmacie, am plătit medicamentele, că trebuie să trăiască şi farmacistul....
- Şi atunci... de ce le-ai aruncat?!
- Păi, citind contra-indicaţiile, am decis că trebuie şi eu să trăiesc...