vineri, iunie 04, 2021

DANTE, «PARADISUL», CÎNTUL XXXIII

SUMARUL BLOGULUI


Divina Comedie a lui Dante Alighieri
în noua versiune românească a lui Răzvan Codrescu

  
PARADISUL

Cîntul XXXIII

Cîntul final al Paradisului și al Divinei Comedii începe cu rugăciunea Sfîntului Bernard către Sfînta Fecioară, spre a-i înlesni lui Dante experiența supremă: contemplarea Sfintei Treimi. Înduplecată de rugăciunea sfîntului, Maica Domnului îl învrednicește pe poet de harul supremei contemplații: taina Divinității și taina celor două firi unite în Hristos. Mintea omenească e neputincioasă – cum neputicioase sînt și cuvintele poetului, care își mărturisește limitele – de a pătrunde acest adînc de taină dumnezeiască, dar o ultimă străfulgerare a harului îl luminează în chip suprafiresc, punînd capăt viziunilor sale din acest lung drum inițiatic. Dante se contopește extatic cu iubirea divină care întreține și armonizează întregul univers. Paradisul se încheie cu același cuvînt ca și Infernul și Purgatoriul: stelle: l’amor che move il sole e l’altre stelle („iubirea ce rotește sori și stele”). Deși inițial tradusesem prin „iubirea ce urnește sori și stele”, am optat apoi să păstrez în versul final - cel mai cunoscut vers dantesc - traducerea încetățenită a Etei Boeriu, nu pe cea a lui Coșbuc și Alexandru Marcu („iubirea care mișcă sori și stele”).


 

1Fecioară maică, a fiului tău fiică,

smerită-n slavă cum făptură nu-i,

prin sfatul veșnic ce-astfel te ridică,

4 tu firea omenească-a fost s-o pui

atît de sus că însuși făcătorul

pe sine se făcu făptură-a lui.

7 În pîntecele tău se-aprinse dorul

iubirii ce-n eterna pace-i fu

și-acestei sfinte flori odrăslitorul.

10 Aici ne ești făclie-a milei tu,

iar jos, în lumea celor muritoare,

ești ce izvor mai viu speranța-avu.

13 Atîta, doamnă, ești de preț și mare

că cine har ar vrea, dar fără tine,

e cum ar vrea ca fără-arípi să zboare.

16 Al milei tale sfînt prisos nu vine

doar cui ți-o cere, ci de multe ori

precede rugătoarelor suspine.

19 În tine-i mila pentru muritori,

în tine măreția, în tine toate

se-adună ale binelui comori.

22 Acum acesta, ce din hău răzbate

și pînă-aici, pe rînd spre a vedea

cum sufletele-o duc din trup plecate,

25 îți cere ca prin har să poată-avea

tăria de-a-nfrunta cu-a lui privire

supremul pisc ce mîntuiți ne vrea.

28 Iar eu, ce pentru văzul meu din fire

n-am ars ca pentru-al lui, te rog smerit

să-l faci părtaș de-a ta milostivire,

31 căci tu de ce-i în el prin trup umbrit

poți să-l dezlegi cu ruga ta fierbinte,

spre a gusta din slavă fericit.

34 Și te mai rog, regină-a celor sfinte,

ce poți ce vrei, ca, după ce-a văzut,

el teafăr să rămînă-n simțăminte.

37 Să-i fie firii lui vegherea-ți scut:

vezi Beatrice și-atîți drepți spre tine

cum mîini întind, urmîndu-mă tăcut”.

40 Cinstiții ochi dragi proniei divine,

pe rugătorul vrednic ațintiți,

vădeau ce mult la ruga noastră ține;

43 spre veșnica lumină-apoi răpiți

extatic fură, cum mai puri vreodată

n-au fost făpturii-n lume hărăziți.

46 Iar eu, ajuns de ținta mea visată

atît de-aproape, cum se cuvenea,

simții arzînd plenar ființa-mi toată.

49 Semn îmi făcea Bernard și-mi surîdea

ca-n sus să cat, dar eu ca de la sine

eram de-acum așa cum el dorea;

52 căci văzul, tot mai limpezit în mine,

se adîncea-n lumina slavei sfinte,

ce e prin sine-adevăratul bine.

55 A fost vederea mea de-aci-nainte

în fața tainei mai presus de grai

și de puterea-aducerii-aminte.

58 Precum, dormind, în vis vedenii ai,

iar treaz fiind păstrezi a lor simțire,

dar fără-ntregul visului alai,

61 la fel și eu, căci șters din amintire

e mult din ce-am văzut, dar încă-i vie

în inimă dulceața din privire.

64 Așa-i topită neaua sub vipie

și-așa în vînt, pe frunzele ușoare,

se risipea-a Sibilei profeție.

67 O, strălumină-n veci prisositoare

asupra bietei firi, tu minții mele

redă-i un strop din ce-am văzut atare,

70 ca eu din slava tainelor acele

să pot să las prin graiul meu măcar

o vagă mărturie despre ele,

73 încît, din cîte-n minte mai răsar

și versul meu să le cuprindă poate,

să-ți preamăresc biruitorul har.

76 Eu cred că de-ar fi fost a mă abate

cu ochii de la raza-aceea vie,

m-aș fi pierdut de mine și de toate.

79 Și-mi amintesc că îndrăzneala mie

așa de mare-mi fu, că m-am topit

în infinita slavei măreție.

82 O, har bogat ce tainic mi-a-nlesnit

în veșnica lumină-atît să cat

încît nesațu-ntreg mi-am potolit!

85 Văzui, ca-ntr-un de dragoste legat

volum, cum în adîncul ei se-adună

ce-i răzlețit în tot ce s-a creat;

88 substanțe și-accidente și-a lor bună

orînduială, astfel reunite

încît stîngaci ce spun aicea sună.

91 Divinul nod al celor răzlețite

socot că l-am văzut, și cînd o spun,

în largu-i bucuria mă trimite.

94 Uitarea-ntr-o clipită o adun

mai mult decît în mii de ani mirarea

pe care de-Argo o avu Neptun.

97 Așa că mintea mea, iscoditoarea,

se ațintea, ca în extaz răpită,

și își sporea necontenit fervoarea.

100 Devii de-acea lumină negrăită

așa pătruns că ochiul nu mai poate

spre altceva să cadă în ispită;

103 căci binele, ce-i ținta voii toate,

se-adună-ntreg în ea, iar ce-i afară

de ea desăvîrșit nu se socoate.

106 Chiar și din cît mi-aduc aminte doară,

mai scurt voi de-acum cu vorba mea

decît un prunc la sîn cînd se strecoară.

109 Nu că mai mult de-un singur chip vădea

privirii mele-acea lumină vie,

ce-n veci de veci e-aidoma cu ea,

112 ci pentru că, sporindu-mi văzul mie,

atîta pe cît el se preschimba,

se preschimba în el și-acea vipie.

115 Din cel adînc, ce-atît de clar era,

al naltei slave, cercuri trei văzui,

în trei culori, dar largi aidoma;

118 ca irisul în iris, poți să spui,

răsfrînte unu-n altul, iar din două

al treilea-și trăgea ardoarea lui.

121 Vai, cît de slabe vorbe vă spun vouă

față de gîndul meu, și el plăpînd,

c-a zice că-i „puțin” e-o bîlbă nouă!

124 O, veșnic foc în sinea ta arzînd,

tu singur te-nțelegi, și-așa-nțeles,

iubirea ți-o împarți atît de blînd!

127 Acea rotire ce-și dă-n tine ghes,

născută-n veci și-n veci răsfrîntă-n tine,

spre care-n parte văzu-mi a purces,

130 chiar prin culoarea-i mi-a părut în sine

că poartă chipul nostru în icoană,

că-ntreg în ea m-am fost văzut pe mine.

133 Ca geometrul ce cu rîvnă-avană

vrea cercul să măsoare, dar nu știe

principiul și-i rămîne truda vană,

136 la fel cătam spre noua măreție:

voiam să văd cum chipul intră-n roată

și-mpreunate cum ajung să fie;

139 dar n-aveam áripi așa zbor să poată,

de nu s-ar fi iscat un fulger care

plini dorința minții mele toată.

142 S-a frînt aici înalta mea visare;

dar drept imbold de-acum da vrerii mele,

ca roata în egala ei mișcare,

145 iubirea ce rotește sori și stele.Mai puteţi citi pe acest blog:

 

Dante, Infernul, Cînturile I-III (versiunea Răzvan Codrescu) 

Dante, Purgatoriul, Cînturile I-III (versiunea Răzvan Codrescu) 

Dante Alighieri între viaţă şi operă 

Dante – repere bibliografice 

Prolog la noua traducere a Infernului 

Ecouri la noua traducere a Infernului   

Sonete din lirica universală 

"Ce mai face traducerea Divinei Comedii?" (Purgatoriul, Cîntul XIX) 

Claudio Mutti: Dante şi India 

Claudio Mutti: Despre "veltro"-ul dantesc 

Dante: Papè Satàn, papè Satàn, aleppe! (Inf., VII, 1) 

Dante, Purgatoriul, Cîntul XXII (versiunea Răzvan Codrescu) 

Dante, Purgatoriul, Cîntul XXIII (versiunea Răzvan Codrescu) 

Intermezzo liric: Dante (Vita Nuova, XXVI)  

Dante, Purgatoriul, Cîntul XXIV (versiunea Răzvan Codrescu) 

Dante, Purgatoriul, XXV (versiunea Răzvan Codrescu) 

Patimile după Dante 

Dantele lui Marian Papahagi 

Dante, Purgatoriul, Cîntul XXVI (versiunea Răzvan Codrescu) 

Dante, Purgatoriul, Cîntul XXVII (versiunea Răzvan Codrescu) 

Dante, Purgatoriul, Cîntul XXVIII (versiunea Răzvan Codrescu) 

Dante, Purgatoriul, Cîntul XXIX (versiunea Răzvan Codrescu)  

Dante, Purgatoriul, Cîntul XXX  (versiunea Răzvan Codrescu) 

Dante, Purgatoriul, Cîntul XXXI (versiunea Răzvan Codrescu) 

Dante, Purgatoriul, Cîntul XXXII (versiunea Răzvan Codrescu) 

Dante, Purgatoriul, Cîntul XXXIII (versiunea Răzvan Codrescu) 

Dante, Paradisul, Cîntul I (versiunea Răzvan Codrescu) 

Dante, Paradisul, Cîntul II (versiunea Răzvan Codrescu) 

Dante, Paradisul, Cîntul III (versiunea Răzvan Codrescu) 

Dante, Paradisul, Cîntul IV (versiunea Răzvan Codrescu) 

Dante, Paradisul, Cîntul V (versiunea Răzvan Codrescu) 

Dante, Paradisul, Cîntul VI (versiunea Răzvan Codrescu) 

Dante, Paradisul, Cîntul VII (versiunea Răzvan Codrescu) 

Dante, Paradisul, Cîntul VIII (versiunea Răzvan Codrescu) 

Dante, Paradisul, Cîntul IX (versiunea Răzvan Codrescu) 

Dante, Paradisul, Cîntul X (versiunea Răzvan Codrescu) 

Dante, Paradisul, Cîntul XI (versiunea Răzvan Codrescu)

Dante, Paradisul, Cîntul XII (versiunea Răzvan Codrescu)

Dante, Paradisul, Cîntul XIII (versiunea Răzvan Codrescu)

Dante, Paradisul, Cîntul XIV (versiunea Răzvan Codrescu)
Dante, Paradisul, Cîntul XV (versiunea Răzvan Codrescu)
* Dante, Paradisul, Cîntul XVI (versiunea Răzvan Codrescu)
Dante, Paradisul, Cîntul XVII (versiunea Răzvan Codrescu)

Dante, Paradisul, Cîntul XVIII (versiunea Răzvan Codrescu)
Dante, Paradisul, Cîntul XIX (versiunea Răzvan Codrescu)

Dante, Paradisul, Cîntul XX (versiunea Răzvan Codrescu)
Dante, Paradisul, Cîntul XXI (versiunea Răzvan Codrescu)
Dante, Paradisul, Cîntul XXII (versiunea Răzvan Codrescu)
Dante, Paradisul, Cîntul XXIII (versiunea Răzvan Codrescu)
Dante, Paradisul, Cîntul XXIV (versiunea Răzvan Codrescu)
Dante, Paradisul, Cîntul XXV (versiunea Răzvan Codrescu)
Dante, Paradisul, Cîntul XXVI (versiunea Răzvan Codrescu)
Dante, Paradisul, Cîntul XXVII (versiunea Răzvan Codrescu)

* Dante, Paradisul, Cîntul XXVIII (versiunea Răzvan Codrescu)

* Dante, Paradisul, Cîntul XXIX (versiunea Răzvan Codrescu)

* Dante, Paradisul, Cîntul XXX (versiunea Răzvan Codrescu)

* Dante, Paradisul, Cîntul XXXI (versiunea Răzvan Codrescu)

* Dante, Paradisul, Cîntul XXXII (versiunea Răzvan Codrescu)


2 comentarii:

La 4/6/21 8:40 p.m. , Blogger Ronchi Sante a spus...

Congratulazioni. E' arrivato alla fine di un lavoro monumentale.

 
La 5/6/21 1:22 p.m. , Blogger Răzvan Codrescu a spus...

Grazie, padre!

 

Trimiteți un comentariu

Abonați-vă la Postare comentarii [Atom]

<< Pagina de pornire