luni, octombrie 03, 2011

ÎN ISRAEL, FIREŞTE...

SUMARUL BLOGULUI

Am primit şi dau mai departe...

Recenta decizie a Comisiei Europene privind livrarea datelor personale ale tuturor cetăţenilor UE către Statul Israel, în vederea unei “protecţii adecvate”, este prea importantă ca să nu ajungă la cunoştinţa cît mai multora, chiar în litera ei. Am simţit nevoia să pun - fie şi cu oarecare întîrziere - şi modestul meu blog în slujba acestei necesităţi de corectă informare generală. Comentariile, se înţelege, nu-şi prea au rostul: astfel de decizii la cel mai înalt nivel, pentru binele comun, se aplică, nu se comentează. Desigur, dacă Zairul, Japonia, Kazahstanul sau Statele Unite ar fi îndeplinit condiţiile necesare, datele noastre personale ar fi putut ajunge în custodia lor. E reconfortant, totuşi, să le ştii puse sub protecţie chiar în spaţiul tradiţional iudeo-creştin, cu care Europa a fost şi este atît de intim solidară. Dacă s-ar pune problema reciprocităţii, nu mă îndoiesc că şi noi, eurocomunitarii, am fi gata oricînd să protejăm datele personale ale evreilor din Israel şi chiar din întreaga lume. Dar nu se pune... Oricum, de acum înainte, cetăţenii UE (printre care, cu chiu, cu vai, ne numărăm şi noi, ţăranii de la Dunăre) pot, în sfîrşit, să doarmă liniştiţi: genul acela de insomnie cauzată de lipsa de protecţie a datelor noastre personale este de domeniul trecutului... (R. C.)

Soldat israelian protejînd (deja) datele personale ale fraţilor mai mici din UE

Jurnalul Oficial L 027 , 01/02/2011 p. 0039 - 0042

Decizia Comisiei din 31 ianuarie 2011 – în temeiul Directivei 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind nivelul de protecţie adecvat asigurat de Statul Israel privind prelucrarea automată a datelor cu caracter personal [notificată cu numărul C(2011) 332]

COMISIA EUROPEANĂ, având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, având în vedere Directiva 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date [1], în special articolul 25 alineatul (6), După consultarea Autorităţii Europene pentru Protecţia Datelor, întrucât:
(1) În temeiul Directivei 95/46/CE, statelor membre li se cere să ia măsuri astfel încât transferul datelor cu caracter personal către o ţară terţă să poată avea loc numai în cazul în care ţara terţă în cauză asigură un nivel adecvat de protecţie şi în cazul în care legile statelor membre care pun în aplicare alte dispoziţii ale directivei sunt respectate înainte de transfer.
(2) Comisia poate constata că o ţară terţă asigură un nivel adecvat de protecţie. În acest caz, datele cu caracter personal pot fi transferate din statele membre fără să fie nevoie de garanţii suplimentare.
(3) În temeiul Directivei 95/46/CE, nivelul de protecţie a datelor trebuie evaluat ţinând seama de toate împrejurările care au legătură cu o operaţiune de transfer de date sau cu o serie de operaţiuni de transfer de date şi acordând o atenţie specială mai multor elemente relevante pentru transfer, enumerate la articolul 25.
(4) Având în vedere diferitele abordări privind protecţia datelor din ţările terţe, evaluarea caracterului adecvat trebuie efectuată şi orice decizie în temeiul articolului 25 alineatul (6) din Directiva 95/46/CE trebuie adoptată şi pusă în aplicare astfel încât să nu creeze discriminări arbitrare sau nejustificate faţă de ţările terţe în care există condiţii similare ori între acestea, şi să nu se constituie o barieră mascată în calea comerţului, ţinând seama de angajamentele internaţionale actuale ale Uniunii Europene.
(5) Sistemul juridic din Statul Israel nu dispune de o constituţie scrisă, însă Curtea Supremă din Statul Israel a acordat un statut constituţional anumitor "legi de bază". Această "legislaţie de bază" este completată de o jurisprudenţă extinsă, întrucât sistemul juridic israelian aderă în mare masură la principiile dreptului comun. Dreptul la protecţia vieţii private este inclus în legislaţia de bază: "Demnitate umană şi libertate", în secţiunea 7.
(6) Standardele legale pentru proteţia datelor cu caracter personal în Statul Israel sunt bazate în mare parte pe standardele stabilite prin Directiva 95/46/CE şi sunt prevăzute în Legea privind protecţia vieţii private 5741-1981, modificată ultima dată în 2007 pentru a stabili noi cerinţe privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi organizarea detaliată a autorităţii de supraveghere.
(7) Legislaţia în domeniul protecţiei datelor este completată, de asemenea, de decizii guvernamentale privind punerea în aplicare a Legii privind protecţia vieţii private 5741-1981 şi organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere, bazată în mare parte pe recomandările formulate în raportul adresat Ministerului Justiţiei de către Comitetul de examinare a legislaţiei în ceea ce priveşte bazele de date (raportul Schoffman).
(8) Mai multe instrumente juridice care reglementează dferite sectoare, precum legislaţa din sectorul financiar, reglementăile în domeniul sănătăţii şi registrele publice, conţin, de asemenea, dispoziţii privind protecţia datelor.
(9) Standardele juridice în materie de protecţie a datelor aplicabile în Statul Israel includ toate principiile de bază necesare pentru a asigura un nivel adecvat de protecţie a persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal din bazele de date automatizate. Capitolul 2 din Legea privind protecţia datelor 5741-1981, care prevede principiile de prelucrare a datelor cu caracter personal, nu se aplică prelucrării datelor cu caracter personal din bazele de date neautomatizate (bazele de date manuale).
(10) Aplicarea standardelor juridice în materie de protecţie a datelor este garantată prin căi de atac de ordin administrativ şi judiciar, precum şi printr-un control independent exercitat de autoritatea de supraveghere, şi anume de Autoritatea privind legislaţia, informaţia şi tehnologia din Statul Israel (ILITA), care este investită cu atribuţii de investigaţie şi intervenţie şi care acţionează în deplină independenţă.
(11) Autorităţile israeliene responsabile de protecţia datelor au dat explicaţii şi asigurări referitoare la modul în care trebuie interpretată legislaţia israeliană şi au confirmat că legislaţia israeliană privind protecţia datelor este pusă în aplicare conform acestei interpretări. Prezenta decizie ţine seama de explicaţiile şi asigurările respective şi este, prin urmare, condiţionată de acestea.
(12) Prin urmare, ar trebui să se considere că Statul Israel asigură un nivel adecvat de protecţie a datelor cu caracter personal, astfel cum este prevăzut în Directiva 95/46/CE, în ceea ce priveşte transferurile internaţionale automatizate de date cu caracter personal din Uniunea Europeană către Statul Israel sau transferurile neautomatizate supuse unor prelucrări automatizate în Statul Israel. Pe de altă parte, transferurile internaţionale de date cu caracter personal din UE către Statul Israel, atunci când atât transferul în sine, cât şi prelucrarea ulterioară a datelor se efectuează exclusiv prin mijloace neautomatizate, nu intră sub incidenţa prezentei decizii.
(13) Pentru a asigura transparenţa şi pentru a garanta capacitatea autorităţilor competente ale statelor membre de a asigura protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor lor cu caracter personal, trebuie specificate circumstanţele excepţionale în care poate fi justificată suspendarea anumitor fluxuri specifice de date, fără a aduce atingere constatării unui nivel adecvat de protecţie.
(14) Constatările prezentei decizii privind nivelul adecvat de protecţie se referă la Statul Israel, astfel cum este definit în conformitate cu dreptul internaţional. Transferurile ulterioare către un destinatar din afara Statului Israel, astfel cum este definit în conformitate cu dreptul internaţional, ar trebui considerate transferuri de date cu caracter personal către ţări terţe.
(15) Grupul de lucru pentru protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, stabilit în temeiul articolului 29 din Directiva 95/46/CE, şi-a dat avizul favorabil cu privire la nivelul adecvat de protecţie a datelor cu caracter personal în ceea ce priveşte transferurile internaţionale automatizate de astfel de date din Uniunea Europeană sau transferurile neautomatizate supuse unor prelucrări automate în Statul Israel. În avizul său favorabil, grupul de lucru a încurajat autorităţile israeliene să adopte noi dispoziţii care să extindă aplicarea legislaţiei israeliene la bazele de date manuale, care să recunoască în mod explicit aplicarea principiului proporţionalităţii la prelucrarea datelor cu caracter personal în sectorul privat şi care să interpreteze excepţiile pentru transferurile internaţionale de date în conformitate cu criteriile prevăzute în documentul său de lucru privind interpretarea comună a articolului 26 alineatul (1) din Directiva 95/46/CE [2]. Acest aviz a fost luat în considerare pentru pregătirea prezentei decizii [3].
(16) Comitetul instituit în temeiul articolului 31 alineatul (1) din Directiva 95/46/CE nu a emis un aviz în termenul stabilit de preşedintele acestuia,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
(1) În sensul articolului 25 alineatul (2) din Directiva 95/46/CE, se consideră că Statul Israel oferă un nivel adecvat de protecţie a datelor cu caracter personal transferate din Uniunea Europeană în ceea ce priveşte transferurile internaţionale automate de date cu caracter personal din Uniunea Europeană sau în cazul transferurilor neautomate, dacă acestea sunt supuse unor prelucrări automate în Statul Israel.
(2) Autoritatea israeliană competentă în materie de supraveghere a aplicării standardelor juridice privind protecţia datelor în Statul Israel este "Autoritatea privind legislaţia, informaţia şi tehnologia din Statul Israel (ILITA)", menţionată în anexa la prezenta decizie.

Articolul 2
(1) Prezenta decizie se referă exclusiv la nivelul adecvat de protecţie oferit în Statul Israel, astfel cum este definit în conformitate cu dreptul internaţional, în vederea îndeplinirii cerinţelor de la articolul 25 alineatul (1) din Directiva 95/46/CE şi nu aduce atingere altor condiţii sau restricţii care pun în aplicare alte dispoziţii din directiva menţionată anterior care se referă la prelucrarea datelor cu caracter personal în statele membre.
(2) Prezenta decizie se aplică în conformitate cu dreptul internaţional. Aceasta nu aduce atingere statutului Înălţimilor Golan, Fâşiei Gaza şi Cisiordaniei, inclusiv Ierusalimului de Est, astfel cum este definit în conformitate cu dreptul internaţional.

Articolul 3
(1) Fără a aduce atingere atribuţiilor lor de a lua măsuri pentru a asigura respectarea dispoziţiilor naţionale adoptate în temeiul unor alte dispoziţii decât cele prevăzute la articolul 25 din Directiva 95/46/CE, autorităţile competente din statele membre îşi pot exercita atribuţiile pentru a suspenda fluxurile de date către un destinatar din Statul Israel în vederea protejării persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal ale acestora, în următoarele cazuri:
(a) atunci când o autoritate israeliană competentă a stabilit că destinatarul încalcă standardele de protecţie aplicabile; sau
(b) atunci când este foarte probabil ca standardele de protecţie să fie încălcate, există motive întemeiate să se creadă că autoritatea israeliană competentă nu ia sau nu va lua măsuri adecvate şi în timp util pentru a rezolva cauza respectivă, continuarea transferului ar crea un pericol iminent de prejudiciere gravă a persoanelor în cauză, iar autorităţile competente din statul membru au depus eforturi rezonabile în aceste circumstanţe de a avertiza partea responsabilă de prelucrarea datelor din Statul Israel şi i-au oferit posibilitatea de a răspunde.
(2) Suspendarea încetează de îndată ce sunt asigurate standardele de protecţie, iar autorităţii competente din statele membre în cauză i se aduce la cunoştinţă acest lucru.

Articolul 4
(1) Statele membre informează fără întârziere Comisia cu privire la măsurile luate în temeiul articolului 3.
(2) Statele membre şi Comisia se informează reciproc cu privire la cazurile în care măsurile luate de autorităţile israeliene răspunzătoare de respectarea standardelor de protecţie nu asigură această respectare a standardelor.
(3) În cazul în care informaţiile culese în temeiul articolului 3 şi al alineatelor (1) si (2) din prezentul articol demonstrează că un organism însărcinat cu asigurarea respectării standardelor de protecţie în Statul Israel nu îşi îndeplineşte eficient rolul, Comisia informează autoritatea israeliană competentă şi, în cazul în care este necesar, prezintă un proiect de măsuri în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 31 alineatul (2) din Directiva 95/46/CE în vederea abrogării sau suspendării prezentei decizii ori a limitării domeniului de aplicare a acesteia.

Articolul 5
Comisia evaluează punerea în aplicare a prezentei decizii şi raportează orice constatare pertinentă comitetului înfiinţat în temeiul articolului 31 din Directiva 95/46/CE, incluzând orice dovadă care ar putea afecta constatarea de la articolul 1 din prezenta decizie conform căruia protecţia datelor în Statul Israel este adecvată, în sensul articolului 25 din Directiva 95/46/CE, precum şi orice dovadă din care rezultă că prezenta decizie este aplicată în mod discriminatoriu. Comisia va monitoriza, în special, prelucrarea datelor cu caracter personal în bazele de date manuale.

Articolul 6
Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a se conforma prezentei decizii în termen de 3 luni de la data notificării acesteia.

Articolul 7
Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 31 ianuarie 2011.
Pentru Comisie,
Viviane Reding
Vicepreşedinte
[1] JO L 281, 23.11.1995, p. 31.
[2] Documentul WP114 din 25 noiembrie 2005. Disponibil la adresa: http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2005/wp114_en.pdf
[3] Avizul 6/2009 privind nivelul de protecţie a datelor cu caracter personal în Israel. Disponibil la adresa: http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2009/wp165_en.pdf

ANEXA
Autoritatea competentă în materie de supraveghere menţionată la articolul 1 alineatul (2) din prezenta decizie:
The Israeli Law, Information and Technology Authority (Autoritatea privind legislaţia, informaţia şi tehnologia din Statul Israel)
The Government Campus
9th floor
125 Begin Rd.
Tel Aviv
Israel
Adresa poştală:
P.O. Box 7360
Tel Aviv, 61072
Tel.: +972-3-7634050
Fax: +972-2-6467064

11 comentarii:

La 4/10/11 9:48 p.m. , Anonymous Fat Frumos din Lacrima a spus...

Dupa cum vedeti domniile voastre, cand e vorba de ISRAEL comentatorii se abtin. Nu mai indrasnesc nici anonimii. E haios blogu asta, trebuie sa recunosc.

 
La 4/10/11 10:28 p.m. , Blogger Răzvan Codrescu a spus...

Pe unde-i Lacrima asta în care se fată aşa de frumos? Poate punem, dacă nu de-o viaţă fără de moarte, măcar de-o tinereţe fără bătrîneţe… Cu Ileana Consînzeana mă bag eu (chiar dacă o aduc din altă poveste). Cine se bagă cu Zmeul?

 
La 5/10/11 12:21 a.m. , Anonymous StatuPalmaBarbaCot a spus...

@ Fat furmos din Lacrima

Nu vazusi, ba Fat frumos, ca si Imparatul Verde a zis ca nu mai e nimic de comentat ? Ia mai lasa spanii in pace si ia--te si tu deun job civilizat!

 
La 5/10/11 2:10 p.m. , Blogger Răzvan Codrescu a spus...

@ Statu-Palmă-Barbă-Cot:

Nu comentez conţinutul mesajului, dar dacă scriem în halul ăsta (cel puţin şase greşeli în trei rînduri!), atunci chiar că riscăm să devenim "haioşi" şi să ne facem de poveste...

 
La 6/10/11 10:38 a.m. , Anonymous Păstorelul a spus...

Dacă nu vă supăraţi, domnule Codrescu, mă bag eu cu Zmeul (e online, deci nu e de hartie)…

IŢIC
Nu că-i prost sau c-ar fi „goi”,
Dar e „fratele mai mic”
Şi-a-nvăţat că fără noi
Nu-i în stare de nimic.

ŞTRUL
Eu l-aş vinde la bucată,
Însă cine-ar da pe el
Chiar şi-o ceapă degerată,
Când îl vede-aşa tembel?!

IŢIC
Păi cel mai bun cumpărător
Tot el ar fi, de-l sperii bine:
Pe cât se vinde de uşor,
La fel s-ar cumpăra pe sine!

ŞTRUL
Păi să tot fii „frate mai mare”!
Dacă e treaba-aşa cum zici,
Hai, măi, să punem pe picioare
Un nou gheşeft cu „fraţi mai mici”!

 
La 6/10/11 11:22 a.m. , Blogger Răzvan Codrescu a spus...

@ Păstorelul

Eu nu mă supăr, încă mai ştiu de glumă (şi vă postez amuzat), dar se va găsi probabil şi cine să se supere...

P. S. Sînteţi sigur că nu sîntem "antisemiţi"? Mie mi-a scris unul că aş avea un "antisemitism nuanţat". Interesant e că unul şi acelaşi, deunăzi, mă făcea "jidan"!

 
La 6/10/11 12:48 p.m. , Anonymous Anonim a spus...

Doamne , ce vremuri traim . Se implinesc profetiile .

 
La 6/10/11 1:39 p.m. , Anonymous Anonim a spus...

@ Pastorel

Strofele dv. epigramatice ar fi trebuit sa aiba inainte urmatoarea dedicatie:

Fericitului Ioan Paul al II-lea,
spre dreapta pomenire in veac

 
La 6/10/11 1:47 p.m. , Anonymous Păstorelul a spus...

@ Razvan Codrescu

Păi ce fel de creştini am mai fi dacă am fi antisemiţi?! Că doar creştinismul nu s-a născut la Fălticeni, vorba lui Petre Ţuţea!
În ce vă priveşte, mai nou aţi fost şi catolic, şi baptist, şi guenonist, şi mason, aşa cum de mai de demult eraţi şi ultraortodox, şi legionar, şi securist, şi ţigan. E adevărat că „jidan” si „antisemit” se bat rău cap în cap, dar poate că sunteţi un „jidan” din aceia cu „ură de sine”, sau poate că sunteţi pur şi simplu „dialectic”.

 
La 6/10/11 2:53 p.m. , Blogger Răzvan Codrescu a spus...

@ Păstorelul

Nu ştiu de ce părere or fi alţii, dar pentru „ortodocşii adevăraţi” e lucru cert că eu pot fi orice altceva (pe rînd sau în acelaşi timp), dar în nici un caz român şi ortodox. Iar faptul că mă simt bine în pielea mea, aşa cum sînt, cred că e o vină pe care nu mi-aş putea-o spăla decît în Purgatoriu (dacă Purgatoriul ar exista).

 
La 7/10/11 5:58 p.m. , Anonymous CătălinM a spus...

Domnule Codrescu, folosiţi şi dumneavoastră cuvinte mai pe înţelesul "ortodoxului adevărat", căci Purgatoriul, pentru cei mai mulţi, trimite către un soi de copro-cultură. Cât despre "jidan" şi "antisemit", alăturarea aceasta nu dovedeşte altceva decât că şi jidanii au faliţii lor.

 

Trimiteți un comentariu

Abonați-vă la Postare comentarii [Atom]

<< Pagina de pornire