vineri, aprilie 25, 2014

ANTOLOGIA «PUNCTELOR CARDINALE» (CX)Revista Puncte cardinale a fost întemeiată în ianuarie 1991 de către veteranul de război şi fostul deţinut politic Gabriel-Iacob Constantinescu şi a apărut lunar la Sibiu, fără nici o întrerupere, timp de 20 de ani (240 de numere). Nucleul redacţional a fost alcătuit din Gabriel Constantinescu, Răzvan Codrescu, Demostene Andronescu, Marcel Petrişor şi Ligia Banea (n. Constantinescu). Generaţia închisorilor comuniste a fost sufletul revistei şi i-a dus greul. Lista alfabetică a tuturor colaboratorilor şi a sprijinitorilor mai importanţi ai revistei poate fi accesată aici. Pentru detalii despre această antologie on-line, a se citi aici. (R. C.)

Una dintre ilustraţiile care au însoţit textul în revistă

2005
CUVÎNT PREVENITOR
DESPRE IDOLATRIE ŞI MAGIE

Idolatrie înseamnă închinarea la făptură în locul Făcătorului. Făptura idolatrizată poate fi o materie (metal, piatră, lemn etc.), un obiect natural sau creat de om (uneori artistic), un animal, o persoană (care uneori se întîmplă să fie chiar… propria persoană), tru­pul, un organ al acestuia, o calitate oarecare (cum ar fi inte­li­gen­ţa, pu­terea sau frumuseţea), un vis, o halucinaţie etc. Chiar închinarea la Dumnezeu poa­te fi idolatră, dacă relaţia omului cu Dumnezeu nu este de la persoană la Persoană şi contravine dreptei credinţe. A-L confunda pe Dumnezeu cu un atribut al Său (Infinitul, Absolutul, Marele Arhitect al Univer­su­lui etc.), şi a-L reduce la acesta, este tot o alunecare spre idolatrie. Idolatria s-a născut şi dăinuie din necu­noaşterea lui Dumnezeu şi a rostului fiinţei uma­­ne în cadrul creaţiei divine. Cheia dreptei cunoaşteri este în­deplinirea poruncilor lui Dumnezeu, căci, spun Părinţii, “cunoaşterea ur­mează ascultării”…

A curvi cu diavolul

In­­stru­men­tul de manifestare al idolatriei este mai cu seamă magia, întîi ca mod de a gîn­di, ca mentalitate, şi apoi ca rit, ca practică necuvenită. Cel ce apelează la vrăjitoare este la fel de vinovat ca şi vrăjitoarele însele, căci consimte să fie părtaş la un mod de a gîndi şi a acţiona repudiat dintotdeauna de Biserică.
Aspectul esenţial în gîndirea şi în actul de factură magică este ră­pirea libertăţii celui asupra căruia se exercită acţiunea ma­­gică. El devine robul forţelor obscure şi ajunge la o viziune fatalistă despre lume, ceea ce este totuna cu a-şi vinde sufletul diavolului.
Magicienii pretind că există două feluri de ma­gie: “albă” şi “neagră”; cea albă ar lucra cu forţele binelui, iar numai cea nea­gră cu diavolul sau cu alte for­ţe malefice. Sînt vrăjitoare care se pretind “bune creş­ti­ne” şi “lucrează” cu Bi­blie, Psal­ti­re, icoane, aghiazmă, ulei sfinţit, candele, tă­mî­ie, profanînd toate aceste lucruri sfinte şi inducînd în eroare pe cei ce nu cunosc ade­vă­ra­ta credinţă.

Preoţi sau vrăjitori?

Rituri păgîne, rămase din vre­muri precreştine, coexistă, mai ales la sate, cu cele creş­ti­ne, legate de evenimentele principale ale vieţii şi de moarte. Poporul e înclinat spre superstiţie şi ispitit de practicile vrăjitoreşti, iar Biserica trebuie să lupte încă, şi după două mii de ani, cu aceste înclinaţii şi ispite.
Ce te faci, însă, cînd chiar şi unii călugări sau preoţi se întîmplă să dea dovadă de o gîndire de tip magic, căzînd pradă unor superstiţii înrădăcinate, pe care cred că pot să le amestece şi să le împace cu cele bisericeşti?! De pildă, deschiderea “Cărţii”, adică a bi­bliei, pentru a afla, chipurile, ce curs va lua o si­tuaţie. Avva Elefterie Mihai de la Mănăstirea Secu, şi ctitor al Mănăstirii Dervent, spunea despre această prac­ti­că: “Dacă cineva are un necaz, preotul să pos­tească şi să se roage pentru acesta pînă cade la pat de oboseală, nu să-i «gîcească»!”. Se pot auzi prin mă­năstiri tineri călugări care ameninţă cu “punerea la psaltire” (adică pomenirea “stigmatizantă” la ectenia care însoţeşte ci­tirea Psaltirii)! Ori, încă şi mai grav, preoţi care ameninţă cu scoa­terea părticelei la Proscomidie!

De la pietate la sminteală

Credinţa că nouă lumînări, aşezate într-un anume fel, sau repetarea unei rugăciuni de un anume număr de ori, în anumite zile, la anumite ore, la anu­mite biserici, sau nu­mai la un anumit sfînt, ar avea mare putere şi folos – unele ca acestea sînt tot ma­nifestări ale unei gîndiri idolatre şi magice. Chiar dacă şapte, să zicem, este un număr al de­pli­nătăţii, cu o străveche simbolistică, nu în­seam­nă că o rugăciune repetată de şapte ori se îndeplineşte neapărat, iar una repetată de cinci ori, nu!
Ru­gă­ciunea Îl poate îndupleca pe Dumnezeu, Îl poate con­vin­ge de credincioşia noastră, dar nu-I poate impune, nu-L poate deter­mina numeric sau cantitativ. Ru­gă­ciu­nea se face ori cu o încredere de copil nevinovat că ce­rerea se va îndeplini, ori cu sme­re­nie, lăsîndu-I lui Dum­ne­zeu dreptul de a nu ne răs­punde, sau de a ne răspunde altfel decît ne-am aşteptat noi. Rugăciunea creştină nu-i o formulă de constrîngere magică a vreunei forţe obscure, ci dialog smerit şi luminos cu Dumnezeu ca Persoană, bazat pe reciprocitatea libertăţii şi a iubirii.

Bîlciul amăgirilor

Orice formă de magie este, în ultimă analiză, neagră, fiindcă ea are efect prin răpirea libertăţii cuiva. Dumnezeu i-a dăruit omului ra­ţi­unea şi libertatea. Aceasta înseamnă că l-a făcut după chi­pul Lui, numai astfel deschizîndu-i-se şi calea dreptei asemănări cu El, prin iubire. Diavolul, înger căzut fiindcă şi-a folosit gîn­di­rea şi libertatea ca să-I uzurpe lui Dumnezeu su­pre­maţia, face to­tul ca omul să-şi piardă la rîndul său lumina raţiunii şi libertatea, să i se robească lui, să se livreze neiubirii sfidătoare de Dumnezeu şi de adevărata comuniune.
Dacă, de exemplu, un bărbat care şi-a părăsit so­ţia şi copiii este adus provizoriu acasă prin exercitarea asupra lui a unor presiuni psihice, mai mult sau mai puţin oculte, mijloacele folosite sînt magice şi sînt de la dia­vol, nu de la Dumnezeu. Cine crede că poate obţine un bi­ne de durată cu astfel de metode se înşală amarnic. Dimpotrivă, du­pă un bine aparent, vor urma ispitiri tot mai distrugătoare. Cine-şi va alina durerea sufletească sau trupească fără ade­vă­rata rugăciune şi în afara dreptei credinţe a Bisericii, nu va obţine, cu mij­loa­ce profane sau magice, de tip idolatru, decît cel mult alinări parţiale şi/sau trecătoare, riscînd, în schimb, să-şi piardă sufletul pe veci. Or, “ce-i va folosi omului dacă va cîştiga lumea întreagă, iar sufletul său îl va pierde? Sau ce va da omul în schimb pentru sufletul său?” (Matei 16, 26).

Gabriela MOLDOVEANU

* Gabriela Moldoveanu, “Cuvînt prevenitor despre idolatrie şi magie, în Puncte cardinale, anul XV, nr. 4-5/172-173, aprilie-mai 2005, p. 22 (rubrica Pietre de poticnire).

Autoarea articolului

Mai puteţi citi pe acest blog:

* Antologia Punctelor cardinale (I) – “Cine se teme de naţionalism?” (1991)
* Antologia Punctelor cardinale (II) – Interviu cu Părintele Calciu (1991)
* Antologia Punctelor cardinale (III) – “Mircea Eliade – «credinciosul fără Dumnezeu»?” (1992)
* Antologia Punctelor cardinale (IV) – “Fiziologia trepăduşului” (1992)
* Antologia Punctelor cardinale (V) – “«Resurecţia» lui Nichifor Crainic între bucurie şi dezamăgire” (1992)
* Antologia Punctelor cardinale (VI) – “Necesara despărţire a apelor” (1993)
* Antologia Punctelor cardinale (VII) – “Distincţii necesare” (1993)
* Antologia Punctelor cardinale (VIII) – “Spiritul viu al dreptei” (1993)
* Antologia Punctelor cardinale (IX) – “Dimensiunea transcendentă a politicului: Mişcarea Legionară” (1994)
* Antologia Punctelor cardinale (X) – “Necesitatea unei viziuni de dreapta...” (1994)
* Antologia Punctelor cardinale (XI) “Apelul unui licean către «oastea naţionalistă»” (1995)
* Antologia Punctelor cardinale (XII) – “Confruntarea dintre Memorie şi Uitare” (1995)
* Antologia Punctelor cardinale (XIII) – “Martin Luther şi evreii...” (1995)
* Antologia Punctelor cardinale (XIV) – “Dreptatea d-lui Pleşu” (1996)
* Antologia Punctelor cardinale (XV) – “Pe marginea unei decepţii” (1996)
* Antologia Punctelor cardinale (XVI) – “Unde d-l Pleşu nu mai are dreptate” (1996)
* Antologia Punctelor cardinale (XVII) – “Viaţa – proprietate de stat” (1996)
* Antologia Punctelor cardinale (XVIII) – “Sensul unităţii creştine” (1996)
* Antologia Punctelor cardinale (XIX) – “Căderea Cuvîntului în cazuri” (1996)
* Antologia Punctelor cardinale (XX) – “O reacţie a d-lui Patapievici” (1996)
* Antologia Punctelor cardinale (XXI) – “San Juan de la Cruz: Romances” (1997)
* Antologia Punctelor cardinale (XXII) – “Inchiziţia marxistă împotriva lui Mircea Eliade” (1997)
* Antologia Punctelor cardinale (XXIII) – “Domnul Petru Creţia şi «legionarul de 1,65»” (1997)
* Antologia Punctelor cardinale (XXIV) – “Iarba verde de acasă…” (1997)
* Antologia Punctelor cardinale (XXV) – “Doar o vorbă să-ţi mai spun…” (1997)
* Antologia Punctelor cardinale (XXVbis) – “«Doar o vorbă să-ţi mai spun...»” (1996)
* Antologia Punctelor cardinale (XXVI) – “Nici printre evrei n-a lipsit admiraţia pentru Codreanu!” (1997)
* Antologia Punctelor cardinale (XXVII) – “Între zoón politikón şi homo religiosus” (1997)
* Antologia Punctelor cardinale (XXVIII) – “Apocalipsa şi ştiinţa” (1997)
* Antologia Punctelor cardinale (XXIX) – “Stafia comunismului la Paris”   (1998)
* Antologia Punctelor cardinale (XXX) – “«Dogma capitală» a «Noii Ordini Mondiale»” (1998)
* Antologia Punctelor cardinale (XXXI) – “Falimentul speranţei” (1998)
* Antologia Punctelor cardinale (XXXII) – “Masoneria şi organizaţiile internaţionale” (1998)
* Antologia Punctelor cardinale (XXXIII) – “Ispita «iubirii»” (1998)
* Antologia Punctelor cardinale (XXXIV) – “Apostrof-area ca asasinat moral” (1998)
* Antologia Punctelor cardinale (XXXV) – “Fabulă cu trandafir” (1998)
* Antologia Punctelor cardinale (XXXVI) – “Biserica să nu se teamă de puternicii zilei!” (1998)
* Antologia Punctelor cardinale (XXXVII) – “Aspecte ale dialogului religie-cultură…”
 (1999)
* Antologia Punctelor cardinale (XXXVIII) – “Puncte cardinale 100”: “La aniversară”, “Măcel de Buna Vestire”, “Marginalii” (1999)
* Antologia Punctelor cardinale (XXXIX) – “Cronica unei gafe editoriale” (1999)
* Antologia Punctelor cardinale (XL) – “Epica Holocaustului…” (1999)
* Antologia Punctelor cardinale (XLI) – “Lecţia americană” (1999)
* Antologia Punctelor cardinale (XLII) – “Demonizarea Americii” (1999)
* Antologia Punctelor cardinale (XLIII) – “«Dictatura bunului simţ»…” (1999)
* Antologia Punctelor cardinale (XLIV) – “În sfîrşit, Acasă…” (1999)
* Antologia Punctelor cardinale (XLV) – “Anul Eminescu”, “Oda (în metru antic): deschiderea nivelelor de receptare” (2000)
* Antologia Punctelor cardinale (XLVI) – “Cine eşti dumneata, domnule Neştian?” (2000)
* Antologia Punctelor cardinale (XLVII) – “Demitizarea” (2000)
* Antologia Punctelor cardinale (XLVIII) – “Maxime Egger: Cum am devenit ortodox” (2000)
* Antologia Punctelor cardinale (XLIX) – “Marea iertare” (2000)
* Antologia Punctelor cardinale (L) – “Maica Mihaela” (2000)
* Antologia Punctelor cardinale (LI) – “Un luceafăr pe columna cezarilor” (2000)
* Antologia Punctelor cardinale (LII) – Interviu cu Alain de Benoist (2000)
* Antologia Punctelor cardinale (LIII) – “Radu Gyr sau despre gratuitatea eroismului” (2000)
* Antologia Punctelor cardinale (LIV) – “Supără realitatea sau formularea ei?” (2000)
* Antologia Punctelor cardinale (LV) – “Marginalii la o scrisoare a lui Mircea Eliade” (2000)
* Antologia Punctelor cardinale (LVI) – “Odihna de Eminescu” (2001)
* Antologia Punctelor cardinale (LVII) – “Mesianismul Dreptei” (2001)
* Antologia Punctelor cardinale (LVIII) – “Misiunea românilor în istorie” (2001)
* Antologia Punctelor cardinale (LIX) – “Obligaţiile unei conştiinţe morale” (2001)
* Antologia Punctelor cardinale (LX) – “Naţionalismul şi România de azi”, “Menirea generaţiei noastre” (2001)
* Antologia Punctelor cardinale (LXI) – “Lichidarea unei legende” (2001)
* Antologia Punctelor cardinale (LXII) – “Pentru o Europă unită a naţiunilor” (2001)
* Antologia Punctelor cardinale (LXIII) – “Kitsch-ul în literatura politică naţionalistă” (2001)
* Antologia Punctelor cardinale (LXIV) – “Despre a fi altfel” (2001)
* Antologia Punctelor cardinale (LXV) – “Pentru un naţionalism european” (2001)
* Antologia Punctelor cardinale (LXVI) – “Caracterul naţional al Ortodoxiei” (2001)
* Antologia Punctelor cardinale (LXVII) – “Un evreu renegat avertizează America” (2001)
* Antologia Punctelor cardinale (LXVIII) – “In memoriam: Horia Bernea”, “Muzeul Ţăranului Român după Horia Bernea” (2001)
* Antologia Punctelor cardinale (LXIX) – “Europa lui Hristos” (2001)
* Antologia Punctelor cardinale (LXX) – “Ziua judecăţii” (2002)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXI) – “Interviu cu istoricul Neagu Djuvara” (2002)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXII) – “Elitele şi partidele politice” (2002)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXIII) – “Revolta «omului recent»” (2002)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXIV) – “Naţionalism şi democraţie” (2002)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXV) – “Perversiunea naţional-comunistă” (2002)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXVI) – “Isteria antifascistă” (2002)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXVII) – “Moştenirile lui Horia Bernea” (2002)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXVIII) – “Veşti triste din Spania” (2002)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXIX) – “Mai bine prea tîrziu decît niciodată!” (2002)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXX) – “Centenarul Petre Ţuţea (1902-2002)” (2002)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXXI) – “Rost – «manifestul românesc» al unei noi generaţii” (2002)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXXII) – “Istoria în actualitate: Penele Arhanghelului” (2003)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXXIII) – “Cultul monştrilor” (2003)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXXIV) – “Nu-i pace sub măslini...” (2003)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXXV) – “Aceşti evrei visători şi utopiile lor păguboase” (2003)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXXVI) – “De la vulgaritate la perversiune” (2003)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXXVII) – “Dimensiunea cosmică a dorului” (2003)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXXVIII) – “Călătorie în «buricul pămîntului»” (2003)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXXIX) – “Taina fratelui” (2003)
* Antologia Punctelor cardinale (XC) – “Conceptul de medicină creştină” (2003)
* Antologia Punctelor cardinale (XCI) – “Cazul Paulescu văzut cu ochii altora” (2003)
* Antologia Punctelor cardinale (XCII) – “Political correctness?” (2003)
* Antologia Punctelor cardinale (XCIII) – “Tîlcuirea patristică a Psalmului 50” (2003)
* Antologia Punctelor cardinale (XCIV) – “Un clown pentru Nobel?” (2004)
* Antologia Punctelor cardinale (XCV) – “Chilia isihastului în lume” (2004)
* Antologia Punctelor cardinale (XCVI) – “Paul Goma «antisemit»?” (2004)
* Antologia Punctelor cardinale (XCVII) – “Catedrala Mîntuirii Neamului...” (2004)
* Antologia Punctelor cardinale (XCVIII) – “Mircea Dinescu între ignoranţă şi abjecţie” (2004)
* Antologia Punctelor cardinale (XCIX) – “August roşu: circ fără pîine” (2004)
* Antologia Punctelor cardinale (C) – “«Insurecţia» de la 23 august văzută prin ochii unui soldat german” (2004)
* Antologia Punctelor cardinale (CI) – “Erosul care mişcă lumile” (2004)
* Antologia Punctelor cardinale (CII) – “Sfinţita rugăciune” (2004)
* Antologia Punctelor cardinale (CIII) – “Păcatul lui Onan” (2005)
* Antologia Punctelor cardinale (CIV) – “Dante, Infernul, Cîntul XXXIV” (2005)
* Antologia Punctelor cardinale (CV) – “Acatistul Sfinţilor Români din închisori” (2005)
* Antologia Punctelor cardinale (CVI) – “Giulgiul din Torino: o provocare perpetuă” (2005)
* Antologia Punctelor cardinale (CVII) – “Tentative de purificare” (2005)
* Antologia Punctelor cardinale (CVIII) – “La despărţirea de Papa Ioan Paul II...” (2005)
* Antologia Punctelor cardinale (CIX) – “Cine a fost Teodor M. Popescu?” (2005)

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Abonați-vă la Postare comentarii [Atom]

<< Pagina de pornire