marți, septembrie 09, 2008

MIRCEA PLATON, LEO ALLATIOS ŞI... "BABA ORTODOXA"


UN PIONIER AL DIALOGULUI ECUMENIC
CATOLIC-ORTODOX:
LEO ALLATIOS ŞI ORTODOXIA POPULARĂ1. Leo Allatios şi epoca sa

În rândul cărţilor netraduse, nerecenzate şi necirculate în România se află şi o lucrare a istoricului britanic Karen Hartnup despre Leo Allatios, un pionier al ecumenismului din secolul XVII. «On the Beliefs of the Greeks»: Leo Allatios and Popular Orthodoxy (Brill, Leiden-Boston, 2004) ne oferă un lămuritor studiu al modului în care misionarii iezuiţi din secolul XVII s-au raportat la ortodoxia populară a locuitorilor insulelor Mării Egee.
După cum notează Hartnup, Leo Allatios (1586-1669) a fost unul dintre cei mai prolifici şi importanţi erudiţi catolici ai secolului XVII. Născut în Chios în 1586, botezat ortodox, Allatios (Allatzes) şi-a trăit primii ani de viaţă pe o insulă unde, sub stăpânire otomană, ortodocşii şi catolicii trăiau în genere într-o bună vecinătate, punctată de ocazionale gesturi de efuziune frăţească, precum cel din 1566, când, după ce turcii au confiscat o biserică catolică, catolicii s-au despăgubit confiscând o biserică a ortodocşilor greci[1] şi începând să săvârşească liturghii catolice în biserici de mănăstiri ortodoxe[2]. Relaţiile dintre ortodocşi şi catolici aveau să se deterioreze rapid şi drastic abia o dată cu cucerirea insulei Chios de către veneţieni, în 1694[3].
La 13 ani, Allatios a plecat să studieze teologia la Colegiul Grec “Sf. Atanasie” din Roma, întemeiat în 1576 de Papa Grigore XIII în scopul încurajării dialogului între catolici şi ortodocşii greci lipsiţi altminteri de o instituţie de învăţământ superior, deşi trăiau într-o împărăţie musulmană celebrată de istoriografia occidentală actuală pentru toleranţa şi cultura ei: “La «Sf. Atanasie» elevii au fost pentru o bucată de vreme obligaţi să jure că se vor întoarce în patrie şi că vor predica «ritul grecesc» (adică ritul uniat) îndată ce şi-au terminat studiile”[4]. Acolo, la Sf. Atanasie, Allatios s-a convertit la catolicism, făcând “profesiune de credinţă” catolică secretă. A făcut şi studii de medicină, a fost apropiat şi de Galieo Galilei, dar cariera sa în sânul Bisericii Catolice a fost centrată mai ales pe rolul său de consilier, de “expert” pe problemele ortodoxiei am spune astăzi, al celebrei congregaţii “pentru răspândirea Credinţei” – De Propaganda Fide.
Principalele lucrări ale lui Allatios sunt De Graecorum hodie quorundam opinationibus (1645), în care discută din perspectivă uniată credinţele populare greceşti, şi De ecclesiae occidentalis atque orientalis perpetua consensione (1648), în care prezintă legăturile istorice dintre catolici şi ortodocşi şi argumentează că, în esenţă, nu există nici o schismă între Apus şi Răsărit şi că “adevăraţii ortodocşi sunt în comuniune cu Biserica Catolică”[5]. Scrierile lui Allatios aveau şi rostul de a ajuta Biserica Romano-Catolică în lupta împotriva protestanţilor, aşa după cum interesul în patristică şi în ortodoxia grecească sau georgiană al luteranilor sau al anglicanilor avea drept scop să-i ajute pe aceştia din urmă în lupta împortiva catolicilor prin racordarea la o tradiţie care le îngăduia să conteste primatul papal, Purgatoriul sau celibatul preoţilor[6].
Allatios nu avea în vedere o deplasare a catolicilor şi ortodocşilor către un punct dogmatic comun, ci o “întoarcere” a ortodocşilor la Roma. După cum notează Hartnup: “În 1639, Allatios a fost unul dintre mulţii savanţi convocaţi la Roma de Urban VII ca să discute poziţiile doctrinale ale catolicismului şi ortodoxiei în vederea unificării. Misionarii din Răsărit, coordonaţi de Propaganda Fide, acţionau în acelaşi scop într-un mod mai practic. Misiunea lor nu era de a-i converti pe musulmani, acţiune care aducea pedeapsa cu moartea, ci pe ortodocşi”[7]. Această convertire a ortodocşilor aflaţi sub stăpânire musulmană trebuia făcută după o metodă care dăduse deja rezultate în lupta împotriva Reformei. Convertirea elitelor era mai importantă decât cea a oamenilor simpli: “Deşi era important să atragă laicii la «adevărata credinţă», convertirea celor aflaţi pe o treaptă ierarhică superioară avea un impact mai mare. Iezuiţii în special ţinteau către convertirea «din interior» a Bisericii şi câţiva dintre patriarhii acelei perioade au răspuns eforturilor lor trimiţând profesiuni de credinţă papei”[8].
În cadrul acestor dialoguri ecumenice şi încercări de solidarizare creştină cu populaţia ortodoxă aflată sub stăpânire otomană, iezuiţii au descoperit importanţa “ritului şi ritualurilor” pentru ortodocşi. După cum notează Hartnup, iezuiţii au “realizat că principala barieră în calea convertirii la catolicism consta în obligaţia converţilor de a nu se mai duce la liturghia ortodoxă, şi de aceea misionarii le-au îngăduit converţilor să facă profesiune de credinţă privată (să se convertească în secret) şi să meargă şi la liturghia catolică, şi la cea ortodoxă. Ritul Uniat a fost creat pentru a înlătura acest obstacol la convertire, pentru că era doctrinar romano-catolic, dar urma tipicul liturghiei ortodoxe”[9].
Una dintre cele mai grave dileme ale teologilor catolici angajaţi în dialog ecumenic cu fraţii lor ortodocşi era că, deşi doreau ca preoţii uniaţi convertiţi în secret să fie primiţi fără bănuieli de către grecii ortodocşi, şi deşi acceptau calendarul şi ritul grecesc, nu puteau accepta şi împărtăşania ortodoxă, cu ambele “specii”. Contribuţia lui Allatios a fost esenţială la depăşirea acestui dureros impas produs, pe de o parte, de o facţiune catolică fundamentalistă, şi, pe de alta, de caracterul depresiv-bănuitor al grecilor ortodocşi aflaţi sub stăpânire musulmană. Astfel, în 1639, Allatios a arătat că, dacă se suprimă, la uniaţi, toate riturile liturgice ortodoxe deosebite de cel catolic, aşa cum voiau mulţi teologi catolici, atunci se pune sub semnul îndoielii succesiunea apostolică, “deoarece episcopii Bisericii timpurii fuseseră hirotoniţi după ritul grecesc”[10]. În cadrul aceloraşi dezbateri, deşi fără îndoială cu argumente care nu ţineau de succesiunea apostolică, Allatios a militat cu egal succes şi pentru menţinerea ritului chinez, dezvoltat de misionarii iezuiţi în China.

2. Păşunism şi teologie

Din prisma interesului nostru actual, cea mai importantă carte a lui Allatios rămâne cea despre “credinţele grecilor” (De Graecorum hodie quorundam opinationibus), una dintre rarele lucrări despre ortodoxia populară din secolul XVII. După cum arată Hartnup[11], ortodoxia balcanică nu a cunoscut o Reformă, şi nici o Contra-Reformă, după model apusean. Departe de a fi privită mai ales ca un sistem propoziţional, ortodoxia populară era mai ales o practică, o întâlnire sfinţitoare cu Dumnezeu. Aflată sub ocupaţie otomană, Biserica Ortodoxă era lipsită şi de mijloacele şi de voinţa de a se reforma după model apusean, protestant sau catolic. Rezultatul a fost că laicii şi clerul împărtăşeau în mare măsură acelaşi orizont de credinţă, spre deosebire de Apus, unde clerul protestant şi cel catolic post-tridentin fuseseră deja trecute prin filtrul educaţiei academice. În plus, clerul catolic avea misiunea de a purta în teritoriu, în parohie, mesajul centrului. În Răsăritul ortodox, lipsit de puternica centralizare a Romei, “centrul” clerului era Hristosul credincioşilor. Centrul era oriunde se afla Hristos, nu acolo unde nu se afla pentru că Îi ţinea locul Vicarul Său roman.
Ortodocşii insulelor din Marea Egee trăiau, în Imperiul Otoman, sub episcopi catolici. Preoţii educaţi făceau studii în seminarii catolice (sau calvine). Drept urmare, existau în sânul ortodoxiei o partidă filocatolică şi una filoprotestantă. În 1627, ortodocşii au reuşit, cu ajutor protestant, să aducă la Constantinopol o tipografie, dar ea a fost închisă la scurt timp din cauza reclamaţiilor catolice la Înalta Poartă referitoare la caracterul anticatolic al tipăriturilor ortodoxe. În aceste condiţii, ortodoxia populară nu a avut un concurent serios şi statornic, vârfurile episcopal-patriarhale oscilând politic – uneori sincer ecumenic, alteori încercând să apere diplomatic interesele ortodocşilor – între ambasadorii puterilor catolice (mai ales cei francezi), cei ai puterilor protestante (mai ales cei englezi şi olandezi) şi varii eunuci şi viziri ai Sultanului.
Privită în acest context, înţelegem de ce De Graecorum hodie quorundam opinationibus era extrem de importantă: deoarece avea drept obiect ortodoxia trăită de greci, nu ortodoxia din catehisme şi din cărţi. Din punct de vedere teologic, era o încercare temerară de a prezenta religia populară unui public apusean care devenise foarte suspicios în privinţa religiei populare şi care dorea un creştinism cât mai “pur”, reformat de orice elemente “păgâne”, de orice colive iliterate. Miza lui Allatios era aceea de a demonstra că grecii nu erau atât de superstiţioşi precum credeau apusenii şi că, îndărătul “superstiţiilor” lor, se ascundeau motivaţii creştine şi o anumită intimitate cu viaţa liturgică şi cu Tainele. În esenţă, dacă De consensione... îşi propunea să demonstreze unitatea istoric-dogmatică a ortodocşilor şi a catolicilor, această lucrare etnografică îşi propunea să indice unitatea de trăire religioasă a ortodocşilor şi a catolicilor.
Preţul acestei întreprinderi era însă o distorsionare a datinilor luate în discuţie. Încercând să le facă plăcute publicului catolic, Allatios rupea din contextul teologic ortodox datinile respective şi le interpreta în lumina teologiei catolice. Într-un fel, dacă Allatios socotea că ortodocşii sunt de fapt catolici rătăciţi, De Graecorum hodie quorundam opinationibus încerca să arate că folclorul grecilor era folclorul unor catolici rătăciţi şi, ca atare, se potriveşte cu – şi poate fi explicat prin – categoriile teologiei apusene. Voi discuta aici, pe urmele lui Karen Hartnup, doar despre două dintre aceste exemple: e vorba de gello şi de tympaniaios.
Gello era, în credinţa populară, un demon care fura copii. Biserica Ortodoxă condamna credinţa în gello şi, ca atare, nu oferea nici o măsură de protecţie împotriva acestui tip de demon[12]. Grecii foloseau candele aprinse la icoane, tămâie, cruci puse pe pereţi, amulete cu nume de sfinţi şi alte asemenea moduri de umilă exorcizare legitimă sau sui generis. Cel mai bun mijloc de apărare împotriva unui gello era considerat, de către laici, botezul, cu ale sale puternice formulări exorcizante. Deşi Biserica Ortodoxă nu boteza pentru a apăra de gello, ci pentru a introduce copilul în Biserica cerească şi pământească, pentru a-l îmbrăca în Hristos, Allatios folosea opinia populară grecească pentru a se indigna că, în Biserica Ortodoxă, copiii nu sunt botezaţi la fel de repede precum în cea Catolică. Pentru catolici, e neapărat necesar ca un copil să fie botezat cât mai repede, deoarece creştinismul apusean acceptă doctrina lui Augustin conform căreia întregul neam omenesc moşteneşte din naştere, pe lângă păcat, şi vina lui Adam[13]. În cazul în care mor înainte de botez, copiii ajung în limb din cauza stării de păcat şi de vină în care se află.
În Biserica Ortodoxă, însă, soarta copiilor nebotezaţi nu e atât de cruntă, motiv pentru care ortodocşii au şi fost acuzaţi de către catolici de pelagianism. În viziunea patristică, ceea ce am moştenit de la Adam nu e vina păcatului, ci mortalitatea, o fire scăzută care ne face să ne separăm uşor de Dumnezeu şi astfel să “murim”, o “boală a păcatului” care aduce după sine diversele nevoi ale corpului. Din aceste nevoi se nasc patimile şi surogatele de restaurare[14]. Aşadar, pentru ortodocşi botezul aşază copilul în relaţie cu Hristos, împreună cu Care moare morţii şi învie întru viaţa veşnică a iubirii lui Dumnezeu[15]. Dar pruncii nu sunt “vinovaţi” în sens catolic augustinian[16]. Pentru ortodocşi, după cum arată Hartnup pe urmele lui John Meyendorff, expresia “în păcat zămisliţi” are în vedere mai degrabă “condiţia generală a omenirii decât natura particular păcătoasă a zămislirii”. De aceea, încercarea lui Allatios de a explica diferenţele dintre catolici şi ortodocşi în termeni de cutumă şi nu de dogmă, ca şi încercarea de a folosi credinţa populară în gello pentru a indica faptul că ortodocşii împărtăşesc doctrina lui Augustin referitoare la damnarea pruncilor, e o eroare[17].
O altă discuţie revelatoare pentru diferenţele subtile dintre ortodocşi şi catolici, ţâşnite din adevăruri de credinţă diferite, nu din simple derive rituale sau excentricităţi cutumiare, este şi cea referitoare la tympaniaios. Dacă grecescul vrykolakas era un trup mort luat în stăpânire de diavol, un fel de strigoi, tympaniaios era, în accepţiunea nomocanoanelor bizantine, trupul nedescompus al unui excomunicat, trupurile umflate ca nişte timpane. Excomunicarea oprea sufletul să se ducă la Dumnezeu. Trupul, cu sufletul încă în el, nu se mai putea descompune. Închis în trupul mort, dar nedescompus, sufletul devenea astfel pradă diavolilor.
Conform nomocanonului lui Malaxos, citat de Hartnup, faptul că trupul se umfla şi se înnegrea era un semn al milei lui Dumnezeu, deoarece astfel i se semnala comunităţii starea în care se afla sufletul răposatului şi se puteau face rugăciunile de rigoare pentru ca apoi sufletul să se poată îndrepta spre rai. Dacă un trup excomunicat era găsit descompus, atunci însemna că Dumnezeu deja a trimis sufletul în Iad. Cel mai celebru tympaniaios a fost cel al împăratului bizantin Mihail VIII Paleologul (1259-1282), care a murit nepocăit şi nemărturisit după ce a fost excomunicat din cauza încercărilor sale de a forţa Biserica Ortodoxă să se unească cu cea Catolică la Conciliul de la Lyon.
În interpretarea lui Allatios, tympaniaios a devenit dovadă a doctrinei existenţei Purgatoriului. Acceptată de Catolici în secolul XII, după cum arată Jacques le Goff, doctrina Purgatoriului era rezultatul firesc al concepţiei despre mântuire a Bisericii Catolice. Pentru catolici, nu era de ajuns să te pocăieşti pentru a fi iertat de păcate, ci trebuia să faci suficientă penitenţă pentru a-ţi “plăti datoria apărută ca urmare a săvârşirii păcatului”[18]. Ca urmare, cei care muriseră înainte de a fi făcut destulă penitenţă pe pământ aveau, începând din secolul XII, şansa de a-şi termina de plătit ratele în Purgatoriu, continuând apoi, debt-free, spre Rai. Pentru Allatios, deci, tympaniaios erau echivalentul ortodox al Purgatoriului, un Purgatoriu care e aici, pe Pământ, văzut ca al treilea loc între Rai şi Iad[19].
În concepţia ortodoxă, însă, dominată de apofatism, nu se discută foarte mult despre soarta sufletului după moarte. De vreme ce nici Evangheliile, nici Sfinţii Părinţi nu fac referire la un al treilea loc, al unui Purgatoriu, majoritatea teologilor ortodocşi neagă existenţa unui al treilea loc, temporar, de pedeapsă. Motivul ţine şi de concepţia ortodoxă asupra mântuirii, care nu e axată pe “rascumpărarea păcatelor” în sensul juridic, ci pe pocăinţă sinceră[20]. Pentru catolici, pocăinţa trebuie urmată de plata datoriei către Dumnezeu. Pentru ortodocşi, căinţa păcătosului şi mila lui Dumnezeu merg mână în mână. Doar cei care nu se pocăiseră mergeau în Iad. Cel care urmase sfaturile duhovnicului său era cu conştiinţa liniştită şi putea fi purtat spre Rai chiar şi de virtuţile părintelui său spiritual[21]. Departe de a fi semnul existenţei unui Purgatoriu, tympaniaios erau doar semnul puterii Bisericii de a lega şi dezlega, al jurisdicţiei ei atât asupra celor vii, cât şi asupra celor morţi, într-un context de ocupaţie otomană în care funcţia politică a Bisericii, de călăuzire şi reprezentare a comunităţii în faţa puterii seculare (dacă putem numi astfel Imperiul Otoman), devenise extrem de importantă.
Hartnup mai ia în discuţie şi alte aspecte ale lucrării lui Allatios şi trage concluzia că, de fapt, viziunea lui Allatios era dominată de neoplatonism, şi că neoplatonismul şi practica magică îi îngăduiau să vadă ortodoxia şi catolicismul pe acelaşi continuum cu magia. Exorcismul creştin era, pentru el, parte a aceluiaşi spectru ca şi magia păgână. Allatios denunţa ca “superstiţie băbească” doar ceea ce nu funcţiona, practicile “magice” care nu treceau proba experimentală. În rest, tot ceea ce dădea rezultate concrete era aşezat în acelaşi plan al unui cosmos bântuit de duhuri şi creaturi nevăzute, care uneau, ecumenic, miracolul păgân cu Taina creştină[22].

3. Concluzie

În focul recentelor confruntări despre “cazul Corneanu”, apologeţii ortodoxiei au fost acuzaţi de ignoranţă, păşunism, fundamentalism, anticatolicism primar, slavofilie, legionarism, communism, ba chiar şi de erezie acompaniată de deviaţii comportamentale. Ultimele acuzaţii au fost lansate de un domn al cărui entuziasm ecumenic a depăşit demult rotunjimile diplomatice în care altminteri se complace atunci când e vorba de apărat ortodoxia. Slabi în argumente, tari în insinuări, campanii de presă şi redute instituţionale, “eroii civilizatori/ecumenici” sunt de fapt prizonierii unui paradox. Paradoxul e că, politizând adevărul de credinţă, instrumentalizând Euharistia, manipulând Adevărul în loc să-l trăiască, îşi pregătesc singuri prăbuşirea din fotoliile de piele unde s-au căţărat datorită limbii lor de muşama. Şi asta pentru că politizarea ortodoxiei nu le poate folosi decât dacă ortodocşii rămân majoritari în România. Românii smintiţi din ortodoxie nu vor deveni buni catolici, aşa după cum catolicii smintiţi din catolicism nu au devenit buni protestanţi. Românii smintiţi din ortodoxie vor deveni, ca şi ceilalţi cetăţeni ai U.E., fie indiferenţi religios, fie atei, fie se vor da cu noua majoritate, devenind eventual musulmani (asta ca să vorbim strict sociologic, pe acelaşi plan cu cel al “elitelor” care consideră necivilizată orice referire la Pronie). Cert este că, o dată cu dispariţia “majorităţii ortodoxe” a României, va dispărea oportunitatea instrumentalizării şi exploatării – prin vânzare, închiriere sau uzufruct – acestei majorităţi. De aceea, arendaşii ecumenici şi brokerii politici ai ortodoxiei româneşti trebuie să acţioneze în aşa fel încât să reuşească a ne transfera în “contul” stăpânilor lor fără prea multe pierderi. E important să rămânem “ortodocşi” ca să nu ne risipim ca potenţial financiar-politic. Dar nu trebuie să fim atât de ortodocşi încât să zădărnicim exploatarea noastră în scopuri anterioare sau posterioare ortodoxiei.
În acest sens trebuie interpretată şi recenta acuzaţie adusă de acelaşi reprezentant al societăţii şi religiei civile, fost teolog ortodox şi actual teolog al misteriilor comunitare care mântuiesc asfaltând, cum că reificăm ortodoxia, că ne e mai dragă dogma decât Dumnezeu. Sorbonardul cu pricina nu a înţeles că, pentru noi, întruparea, suferinţa pe cruce şi învierea lui Hristos nu sunt inutile precum pentru cei pregătiţi şi dispuşi să descopere căi de mântuire în toate cele patru vânturi, pe care le confundă cu suflarea Sfântului Duh. Nu a înţeles că suntem fundamentalişti în sensul în care, după cum spunea un filosof catolic de modă veche, “fundamentalist e orice creştin care îşi ancorează credinţa în lucruri şi fapte care s-au întâmplat în istorie, mai ales în ce s-a întâmplat în acea primă duminică de Paşti”[23]. Nu a înţeles că, pentru noi, ortodoxia nu e o ideologie, nu e un Dumnezeu în efigie, pe care îl fluturăm tribal sau îl ardem saturnalic precum catolicii răzvrătiţi efigia Papei. Ortodoxia, dincolo de “carnea” dinamică a dogmei, e un mod de a fi cu Dumnezeu. E un loc şi un timp. E singurul loc şi singurul timp care restaurează. E un ochi de lumină. Restul sunt pleoape, jungle, fălci de necunoscut în care eşti liber să te avânţi, pe care eşti liber să le cutreieri căutând izvoarele Nilului sau originile iubirii divine. Dar în care, cel puţin dacă nu eşti de-al locului, rişti să sfârşeşti precum Kurtz.
Românii sunt de-ai locului în Ortodoxie. Ceea ce nu e totul, şi nimeni nu a spus că e totul. Dar e important să realizăm acest lucru: că nu mai avem de căutat ceva, ci de urmat pe Cineva, de trăit cu Hristos. Suntem unde trebuie să fim. Nu suntem “mai buni” din cauza asta. Dar putem să ne mântuim dacă nu ratăm actualizarea potenţelor noastre, opuse virtualităţilor amăgitoare ale “elitelor” de azi. Şi tocmai de aceea cred că e important de analizat, în actualul context din România, dacă:
1. există posibilitatea ca teologi şi clerici ortodocşi plecaţi la studii în instituţii catolice să fi făcut în secret profesiune de credinţă catolică;
2. se operează o cucerire “din interior” a BOR după vechiul sistem iezuit al unei Biserici catolice care, în loc să încerce recucerirea Vestului de la proprii apostaţi şi de la musulmani, face misiune tot asupra ortodocşilor;
3. nu cumva agenţii în teritoriu ai unificării sunt mai degrabă de extracţie gnostic-neoplatonică decât ortodoxă sau catolică, şi de aceea discută problemele teologice dintr-un unghi magic-civilizaţional complet inadecvat, operând o reducţie politică a teologiei şi o instrumentalizare a Cuvântului;
4. în vreme ce ortodocşilor li se dă mereu în moalele capului cu “legionarismul” şi cu “păşunismul”, în România nu se creează, pe tăcute, o “dreaptă” catolică. Problema e că, fiind minoritari, catolicii români par a tinde să îmbrăţişeze mai degrabă un discurs antipopulist, antiortodox, liberal, elitist, blocând astfel, de fapt, crearea unei drepte puternice. Dacă vor într-adevăr să se opună stângismului şi multiculturalismului, atunci romano- şi greco-catolicii trebuie să bată palma onest cu ortodocşii şi să abandoneze orice încercare de capturare a BOR din interior prin intermediul unor facţiuni liberal-ecumenice. Elita (filo)catolică trebuie să dea lui Dumnezeu ce e al lui Dumnezeu şi “babei ortodoxe” ce e al “babei ortodoxe”: minimul respect de a nu-i trimite soli mincinoşi şi de a nu-i flutura prin faţa ochilor făţarnice jumătăţi de steaguri albe.

Mircea PLATON

[1] Hartnup, p. 56.
[2] Charles A. Frazee, “The De ecclesiae of Leon Allatios – A Church History of the Seventeenth Century”, în Greek Orthodox Theological Review 29 (1984), p. 61.
[3] Vezi Philip P. Argenti, The Occupation of Chios by the Venetians (1694): Described in Contemporary Diplomatic Reports and official Dispatches, Londra, 1935, pp. xc-xci.
[4] Hartnup, pp. 54-55.
[5] Hartnup, p. 61.
[6] Vezi, printre alte titluri ale unei bibliografii în creştere, S. Runciman, “The Church of England and the Orthodox Churches”, în E. G. W. Bill (ed.), Anglican Initiatives in Christian Unity: Lectures Delivered in Lambeth Library 1966, London, 1967.
[7] Hartnup, p. 69.
[8] Hartnup, p. 69. Pentru amănunte, vezi Runciman, The Great Church in Captivity, pp. 230-232. Printre Patriarhii ecumenici din prima jumătate a secolului XVII care au trimis scrisori de supunere Papei se numără: Grigore IV, Chiril II şi Atanasie III.
[9] Hartnup, p. 15. Hartnup îl citează şi pe Charles A. Frazee, Catholics and Sultans: the Church and the Ottoman Empire 1453-1923, Cambridge, Cambridge University Press, p. 115.
[10] Hartnup, p. 63.
[11] Vezi şi Mircea Platon, “Din pricina babelor, secularizarea se amână! Mic excurs edificator despre virtuţile eshatologice ale colivei, parastaselor şi păşunismului” (http://www.rostonline.org/rost/ian-feb2007/babele.shtml).
[12] Hartnup, p. 95.
[13] Hartnup, p. 114.
[14] Hartnup, p. 114. Dar vezi şi John Meyendorff, Byzantine Theology: Historical Trends and Doctrinal Themes, New York, Fordham University Press/London, Mowbrays, 1974, pp. 143-149; şi John Romanides, The Ancestral Sin, Ridgewood, New Jersey, Zephyr Publications, 2002.
[15] Vezi Alexandre Schmemann, Din apă şi din Duh, Bucureşti, Editura Symbol, 1992, pp. 45-63; Dumitru Stăniloae, Teologia dogmatică ortodoxă, ediţia a doua, Bucureşti, EIBMBOR, vol. 3, pp. 28-44. Îi mulţumesc domnului Gheorghe Fedorovici pentru a-mi fi semnalat şi trimis aceste două referinţe. Orice eroare în înterpretare îmi aparţine în exclusivitate. Înclin înspre înţelegerea păcatului strămoşesc pe linia lui Romanides şi a neopatristicii antiaugustiniene şi nu am găsit încă o lucrare a vreunui teolog român care să facă lumină în această problemă şi să discute chestiunea botezului şi a mântuirii pruncilor în lumina acestei înţelegeri a învăţăturii Sf. Părinţi.
[16] Vezi frumoasele cuvinte ale Părintelui Cleopa despre “nevinovăţia” pruncilor nebotezaţi aici: http://www.misiune-ortodoxa.ro/news.php?extend.19.
[17] În ortodoxie copiii se botează mai târziu şi pentru că se botează prin scufundare şi nu prin stropire, şi deci e nevoie să fie fizic mai puternici pentru a putea trece prin întregul ritual.
[18] Hartnup, p. 206.
[19] Hartnup, p. 207.
[20] Hartnup, p. 209. Vezi şi Robert Ombres, “Latins and Greeks in Debate over Purgatory, 1230-1439”, în Journal of Ecclesiastical History 35 (1984), p. 8; George Every, “Toll Gates on the Air Way”, în Eastern Churches Review 8 (1976), p. 149.
[21] Vezi “Visul lui Grigore” din Viaţa lui Vasile cel Tânăr scrisă de Grigore din Tracia, citată de Hartnup la p. 209.
[22] Hartnup, pp. 302-306.
[23] Frederick D. Wilhelmsen, Christianity and Political Philosophy, Athens, University of Georgia Press, 1978, p. 207.

38 comentarii:

La 9/9/08 3:23 a.m. , Blogger redivivus a spus...

..si asa...incet incet... a devenit posibil a face, in biserica, crucea covor intre steaua ovreiasca si semiluna musulmana.
Da' stai asa... ca-i de bine ca se "baga" cu "toleranta" la (si de la) Bruxelles.
...si tot discutand simandicos in argumente pseudo intelectuale se tot dilueaza vinul, pina cind se face apa chioara a ecumenismului.

"baba ortodoxa" are rolul ei... s-o tina Dumnezeu.

 
La 9/9/08 7:20 a.m. , Blogger redivivus a spus...

Concluziile articolului denota o rafinata apreciere si analiza a fenomenului de despiritualizare la noi.
Deci cum se poate combate aceasta despiritualizare ?
Dezbaterea in spatiul "ideilor"- laudabila in sine- nu poate avea rasunet in spatiul real datorita lipsei de sinceritate (al diversilor parteneri). Leo Allatios era un fel de activist de la un "Stefan Gheorghiu"... mai cizelat. Specia este la fel de valabila si astazi.
Deci cum sa facem ?
"Baba ortodoxa" ...este personajul ideal in care ar trebui sa ne transpunem -> dinsa nu cred ca ar discuta/negocia/viziona.
Din pacate, cei mai multi dintre noi... suntem..."dastepti"... credem... dar mai mult cu mintea. Stiind asta, fiecare dintre noi, se uita in oglinda sufletului si vede ca are frici. Ne uitam dupa indrumatori. Tot e bine.. macar stim ca suntem slabi.
Poate un tirnacop in pardoseala slefuita a "fericitului" Costescu ?
Cit ar fi "gind curat" in actiunea asta... si cit ar fi "orgoliu miniat" ?
...vedeti dumneavoastra... prea multe intrebari..
Baba ortodoxa s-ar putea sa nu stea la discutii :).

 
La 9/9/08 9:49 a.m. , Blogger John a spus...

pe cand primul articol in revistele academice internationale si doctoratul terminat(ca "cicisbelul" MN) sau prima carte la o editura mare afara?

daca tot ne dam intelectuali...

 
La 9/9/08 10:01 a.m. , Anonymous Anonim a spus...

Il public eu in revista Pif.

 
La 9/9/08 10:39 a.m. , Anonymous Anonim a spus...

1.Pentru "john", a fi intelectual inseamna a publica conspecte si compilatii in revistele academice internationale. Bine, cu un asemenea retardat in mod normal nici nu se mai sta de vorba. Insa cititorilor care ar putea fi intimidati de observatie, le amintesc ca un Alexandru Dragomir nu a nutrit asemenea ambitii. In schimb, cei cu publicatul conspectau febril pe carnetele de fiecare data cind omul deschidea gura. Pe baza acestor notite, intre timp, elevii silitori au scris niste carti.
Cit despre ce inseamna un intelectual, vezi ce spune Dragomir in Crase banalitati.
2. De unde stie "john" ca dl. Mircea Platon nu a publicat in reviste academice? Dupa ce ca este imbecil (cf. lat. imbecilitas, neputinta), john mai este si ticalos. Ce, crede ca Platon se coboara la nivelul unuia ca Neamtu care umbla cu CV-ul dupa el, sau a unuia ca Badilita, care mentioneaza Sorbona la fiecare fraza?
3. Atunci cind iti pasa de ce se intimpla cu ai tai, adica cu ceea ce pentru noi insemna Romania, nu a noastra, nici a voastra (voi nici nu aveti una, nu aveti decit centre de putere), ci a lui Hristos, nu prea mai ai timp si stare de sensul prepozitiei "peri" in nu stiu care tratat patristic.
4. Ce legatura are observatia lui "john" cu articolul lui Platon despre Allatios? Fara sa vrea, "john" nu a facut decit sa confirme analiza lui Platon. Fiindca asa sint dracii: ei marturisesc adevarul si se cutremura, marturisesc chiar si in negativ (Marcu 1, 24).

 
La 9/9/08 10:42 a.m. , Anonymous Anonim a spus...

Tizii astia ai mei - destepti, de - intreaba si ei de ce-au mai sfant pe lume...
Daca-ti da verde o revista academica internationala, sau te publica o editura care sa nu fie de acasa, atunci da, te poti numi intelectual, oricat de cenusiu sau oricat de apostat ai fi. Ion Ionescu devenit John Johnesco/Jean Jeanesco - iata idealul de viata al produsului inNECat in helesteul dracului cu carti.
Mentalitatea asta de capsunar al culturii de establishment este tot ce poate institui avortonul romanesc p(r)ost-modern si p(r)ost-crestin, pentru care "baba ortodoxa" e un scandal ontologic, esecul unui Dumnezeu analfabet, a carui lume trebuie corectata din mers, cu echerul, compasul si bibliografia. "Logic", nu?

 
La 9/9/08 10:47 a.m. , Anonymous Anonim a spus...

Hei, eu credeam ca john se refera la redivivus, nicidecum la dl. Mircea Platon, altfel nu mi-as fi permis gluma.
john, esti al naibii de penibil!

 
La 9/9/08 11:16 a.m. , Blogger redivivus a spus...

:) Pozezi la PIF Jean ?
Speram ca imbracat...:)
Dar fii atent sa nu deschizi gura ca te dai de gol.

 
La 9/9/08 11:26 a.m. , Anonymous Anonim a spus...

Oare cum or fi reusit pescarii aia sa le faca pe elitele timpului mute ca pestii? Tocmai pe retori, seniorii mei? Se vede ca n-au avut de-a face cu "radical orthodoxy"-istii.

 
La 9/9/08 11:37 a.m. , Blogger Răzvan Codrescu a spus...

Corect e "Juan de los Dias". Restul se poate discuta.

 
La 9/9/08 12:04 p.m. , Anonymous Anonim a spus...

Agradecimiento, estoy aprendiendo español...

 
La 9/9/08 12:30 p.m. , Blogger Răzvan Codrescu a spus...

El castellano es - como se dice - lengua para hablar con Dios.

 
La 9/9/08 12:49 p.m. , Anonymous Anonim a spus...

Inseamna ca toate babele vorbesc castiliana. Poate d'aia nu le inteleg elitele.

 
La 9/9/08 1:16 p.m. , Blogger Răzvan Codrescu a spus...

Limba universală a "babelor ortodoxe" e mai degrabă smerita tăcere. Or, tocmai cu tăcerea nu se prea împacă "elitele", care se cred datoare să vorbească întruna, cu vreme şi fără vreme, căci ele n-au măsură Cuvîntul, ci cuvintele (nu Logosul, ci logoreea).
Altminteri sînt multe "limbile" vorbirii cu Dumnezeu... Însă nu se învaţă neapărat la şcoală, nici neapărat din cărţi, nici neapărat la cules de căpşune...
Babele cred că se învaţă la biserică, dar cine se mai sinchiseşte azi de babe?

 
La 9/9/08 1:21 p.m. , Blogger Răzvan Codrescu a spus...

Să înţelegi tăcerea unei babe îngenuncheate în biserică - iată un exerciţiu de metanoia pentru elitele îngenuncheate în biblioteci.

 
La 9/9/08 1:51 p.m. , Anonymous Anonim a spus...

Asa este. Dar linistea nu implica in mod obligatoriu tacerea, si nici orice tacere linistea. Cine are masura Cuvintului, vorbeste si cind tace, dar nu mai putin si atunci cind vorbeste, pe cind cei care se masoara prin cuvinte nu vorbesc cu adevarat niciodata si nici nu pot auzi vorbirea adevarata. Cum le vorbesti, cum iti raspund ca esti confuz, vindicativ ori frustrat.

 
La 9/9/08 2:06 p.m. , Blogger Răzvan Codrescu a spus...

Tot a neamţ îi stă mai bine lui Ion să tragă...

 
La 9/9/08 2:09 p.m. , Anonymous Anonim a spus...

Cati de Leo Allatios nu sunt astazi printre noi! Si nu trebuie sa mai pape de la Roma, ca mananca la fata locului, din osânza dmnului Plesu.

 
La 9/9/08 2:15 p.m. , Blogger Răzvan Codrescu a spus...

Vă asigur că la d-l Pleşu nu se mănîncă popeşte. E altceva!

 
La 9/9/08 5:17 p.m. , Blogger Răzvan Codrescu a spus...

S.O.S.

Circul de aproape două ceasuri cu cel mai infect tren din lume: acceleratul Timişoara-Bucureşti. Am în compartiment o pereche de francezi oripilaţi că nu pot folosi closetul... În curînd rămîn şi fără refugiul în virtual, căci bateria laptopului e aproape descărcată... În stînga mea, un neaoş, mîndru că merge cu clasa I (vorba vine), îşi “răgăzeşte” picioarele (are şosete de culoarea oului de raţă, jilave către vîrful degetelor)... Scrieţi-mi repede ceva frumos, chiar neortodox, chiar “elitist”, care să-mi întreţină moralul pînă în Gara de Nord!

 
La 9/9/08 5:38 p.m. , Anonymous Anonim a spus...

Cand in preajma toate put,
parca n-am mai vrea ce-am vrut.
Dar de-am vrea ce se cuvine,
ar puti si-n jur mai bine...

 
La 9/9/08 6:09 p.m. , Blogger Răzvan Codrescu a spus...

Dacă-ar fi pe ce vrem noi,
n-as da eu caii pe boi.
Dar cum e pe ce vor ei,
nu mai stii nici tu ce vrei.

 
La 9/9/08 7:30 p.m. , Anonymous Anonim a spus...

Domnule Codrescu,

Un versulet din Martial (citat si de Montaigne) v-ar putea, sper, consola in aceste momente de grea incercare cfr-ist neaosa:

Posthume, non bene olet, qui semper bene olet. (II,12,4).

Drum bun! Va tinem pumnii si dumneavoastra si coitinerantilor frantuzi. Pacat ca numai in astfel de circumstante extreme, putem gasi virtuti ecumenismului!

Cu drag,
jb (adevaratul, mut pana acum)

 
La 9/9/08 7:45 p.m. , Anonymous Anonim a spus...

Domnule Codrescu, ganditi-va ca, inainte de a fi ingramaditi cu totii ca vitele in vagoane, se mergea pe jos sau cu calul. Si, in aer liber, fiecare era liber sa puta sau sa adie a busuioc fara sa deranjeze pe nimeni in jur.

 
La 9/9/08 7:48 p.m. , Anonymous Anonim a spus...

ca, vedeti, in climatul politic corect de astazi nu e bine nici sa mirosi a parfum. Trebuie sa fii inodor, incolor si insipid. Ceea ce, la ora aceasta, poate constitui un gand consolator pentru dumneavoastra, mai ales daca ati putea deveni invizibil, sau macar lipsit de simtul mirosului.

 
La 9/9/08 9:10 p.m. , Anonymous Anonim a spus...

@ redivivus

Am o curiozitate: ce faci cu atatea puncte, puncte cand vorbesti? Bubbles intre cuvinte?
...see...
...you...
...around...

Or maybe not!

 
La 9/9/08 10:05 p.m. , Blogger Răzvan Codrescu a spus...

Fraţilor, mulţumesc pentru compătimire! Pînă la urmă am scăpat - şi eu, şi franţujii. Deci nu-i chiar chestie de viaţă şi de moarte. Acum mie, care am ales să port crucea neamului şi care am făcut pe vremuri navetă la greu (Bucureşti-Zimnicea via Roşiorii de Vede), cu "personalele" sinistre ale "epocii de aur", mi-a venit ceva mai uşor, dar de bieţii franţuji chiar mi-a fost milă - şi chiar ruşine, într-un tîrziu, nu ca de la român la francez, ci ca de la om la om...
Îndreptarea ar fi mai prudent s-o începem cu peripatetismul (ca să-i dăm o anume satisfacţie şi jb-ului, a cărui jubilaţie era să-mi scurtcircuiteze monitorul); dacă stăm bine pe picioare, pe urmă ne ocupăm şi de trenuri...
"Păstorelul" - prompt şi genial în felul lui: m-a prins şi mi-a servit-o. Am crezut că nu e el, dar el este! (Nu ştiu cum, dar în virtual se pot multe...). I-am răspuns şi eu cum m-am priceput. Anonimilor nu le-am răspuns, că nu-i (re)cunosc, iar chestia cu duhoarea anulată de mersul călare întrece chiar şi disponibilitatea mea de "păşunist-legionar"...
Să-i cerem scuze d-lui Mircea Platon pentru imixtiunea acestui incident în comentariile la un articol care ar fi meritat un cadru ceva mai academic!

 
La 11/9/08 4:53 a.m. , Blogger redivivus a spus...

@ jean

... -> reprezinta ragazul pe care trebuie tu sa-l iei din cind in cind. Ragazul trebuie sa-l folosesti la "rumegatul" ideilor (un pic diferit decit faci cu iarba).

Ti-am spus sa taci ca te dai de gol -> si nu numai la PIF.

:)

 
La 11/9/08 8:54 a.m. , Blogger Răzvan Codrescu a spus...

Răgazul e bun, numai să-l foloseşti unde, cînd şi cum trebuie. Tovarăşul meu de compartiment, de pildă, îşi răgăzea picioarele... Există, desigur, şi forme proaste de răgaz... Dacă facem haz de necaz, de ce n-am face, cîteodată (cînd pute), şi haz de răgaz? Redivivus sum: nihil humani a me alienum puto...

 
La 11/9/08 10:03 a.m. , Anonymous Anonim a spus...

@ redivivus

Verba docent, exempla trahunt!

 
La 11/9/08 2:02 p.m. , Anonymous Anonim a spus...

"Omul "european" a existat cu adevărat prin ţăran," spunea Horia Bernea. Ma intreb ce parere ar avea eroii nostri civilizatori despre asta. Ca pe Bernea nu-l mai pot numi pasunist.

Vedeti mai multe despre virtutile taranului intr-un grupaj frumos ca un triptic dedicat de Mirel Cristian lui Bernea la adresa www.atreiaromanie.com

 
La 12/9/08 3:00 p.m. , Blogger gheorghe fedorovici a spus...

Acest text al dlui Mircea Platon trebuie înţeles în relaţie directă cu celălalt articol al său, cel despre Sarah Palin. Nu pentru că în ambele cazuri este vorba despre nişte ţărănci. Ci pentru că unui creştin nu-i poate fi indiferent dacă puterea este de stînga sau de dreapta. Sigur, noi ştim că trebuie să-i dăm Cezarului ce este al Cezarului şi lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Problema e că o putere de stînga va cere întotdeauna totul, fiindcă stînga este panteistă. Stînga nu permite spaţii neutre: cu atît mai puţin tolerează ea atitudinea critică a creştinilor. Un exemplu: în Canada, legea interzice declararea homosexualităţii ca păcat. Nu întîmplător previne profetic dl. Baconsky că Biserica ar trebui să se mai abţină să gîndească în opoziţie cu această lume civilizată: potrivit marelui teolog, norma Bisericii trebuie determinată de standardele civilizaţiei căreia îi slujeşte domnia sa, ca ambasador şi apostol.
La nivel politic şi eclezial, astăzi ne confruntăm cu o haită de Allatios care nu vor să vadă din ortodoxie decît fenomene de tipul gello şi tympaniaios pentru a pretinde apoi, interesat, că trebuie să ne ţină în permanenţă sub control din turnurile de veghere ale instituţiilor statului. Şi că dacă n-ar fi baba ortodoxă şi partizanii ei păşunişti, românii ar fi fost demult ceea ce în esenţă sînt deja, adică catolici. Că un catolic autentic precum Andre Frossard găsea motive să-i fie recunoscător babei franceze, misionarilor civilizaţiei păgîne li se pare lipsit de importanţă. Nu li se pare relevant nici faptul că dacă ar mai fi existat baba franceză, zilele astea ar mai fi avut cine să-l întîmpine pe papă la vizita pe care o face într-o Franţă plină de biserici şi catedrale pustii.

 
La 12/9/08 8:49 p.m. , Blogger redivivus a spus...

@ Jean

Adevarat ai grait. Permite-mi sa adaug:

Quod licit Jovis non licit bovis

 
La 17/9/08 3:26 p.m. , Anonymous Anonim a spus...

Intr-adevar, "elitele" confirmate intre ele stau sub zodia lui Allatios. Iacata, nimic nou sub soare. Doar vagi schimbari de referinte: UE a devenit organismul profetic care normeaza pana si teologia. Politica insa, pana la urma, este aceeasi: destructurarea ortodoxiei.

 
La 18/9/08 1:22 p.m. , Anonymous Anonim a spus...

Pai... o normeaza sau o destructureaza?

 
La 18/9/08 4:04 p.m. , Anonymous Anonim a spus...

In mintea strimba, si gindul drept se strimba. Mai ales cind esti greu de cap cu program.

 
La 19/9/08 2:06 a.m. , Anonymous Anonim a spus...

Nu-i adevarat, poti sa stai stramb si sa judeci drept. Sau invers. Spune intelepciunea populara.

 
La 20/9/08 8:15 p.m. , Anonymous Anonim a spus...

mi-a fost de real folos textul domnului Mircea Platon. Desi neoprotestant(banuiesc ce urmeaza) iubesc suflarea Duhului Sfant din cadrul ortodoxiei.
impunsaturile si rautatile nu prea isi au rostul si locul pe acest forul ,probabil ca autorii sunt fanii lui mircea badea

 

Trimiteți un comentariu

Abonați-vă la Postare comentarii [Atom]

<< Pagina de pornire