joi, martie 06, 2014

ANTOLOGIA «PUNCTELOR CARDINALE» (CIV)Revista Puncte cardinale a fost întemeiată în ianuarie 1991 de către veteranul de război şi fostul deţinut politic Gabriel-Iacob Constantinescu şi a apărut lunar la Sibiu, fără nici o întrerupere, timp de 20 de ani (240 de numere). Nucleul redacţional a fost alcătuit din Gabriel Constantinescu, Răzvan Codrescu, Demostene Andronescu, Marcel Petrişor şi Ligia Banea (n. Constantinescu). Generaţia închisorilor comuniste a fost sufletul revistei şi i-a dus greul. Lista alfabetică a tuturor colaboratorilor şi a sprijinitorilor mai importanţi ai revistei poate fi accesată aici. Pentru detalii despre această antologie on-line, a se citi aici. (R. C.)

Ilustraţia care a însoţit textul în revistă

2005
DIVINA COMEDIE 
A LUI DANTE ALIGHIERI
ÎNTR-O NOUĂ VERSIUNE ROMÂNEASCĂ
DE RĂZVAN CODRESCU

Închin cu smerenie
această tălmăcire
memoriei ilustrului
romanist şi dantolog
Marian Papahagi

Cei doi poeţi ajung în cel mai adînc punct al lumii infernale, unde sălăşluieşte Lucifer însuşi (numit aici şi Dis, stăpînul Cetăţii Dite, menţionate încă din Cîntul VIII), asupra căruia Vergiliu îi atrage atenţia lui Dante prin citarea unui vers latinesc dintr-un imn religios atribuit lui Venanzio Fortunato: Vexilla regis prodeunt inferni (“Steagurile regelui infernului [spre noi] înaintează”). Cele 6 aripi fără pene (“ca de liliac”) ale lui Lucifer sînt asemănate pe rînd cu nişte steaguri de luptă, cu paletele unei mori de vînt sau cu nişte pînze de corabie; ele produc cele trei vînturi reci care bat peste fundul îngheţat al Infernului. Înfipt în gheaţă pînă la piept, Lucifer îi mestecă în cele trei guri ale sale pe cei socotiţi de Dante cei mai mari trădători din toate timpurile: Iuda Iscarioteanul şi ucigaşii lui Cezar (Brutus şi Cassius). Căţăraţi pe trupul păros al lui Lucifer, Dante şi Vergiliu ies din infern pe cealaltă emisferă a Pămîntului (cea sudică sau australă, nelocuită şi acoperită de ape, după credinţa vremii), unde se înalţă solitar Muntele Purgatoriului (pe a cărui culme este localizat mai departe Paradisul terestru). Trecînd prin punctul ce constituie centrul gravitaţional al Pămîntului, are loc “marea inversiune” pe care Vergiliu i-o explică pe larg lui Dante (vv. 106-126). Apoi, străbătînd o lungă galerie subterană, pe unde se înţelege că-şi are cursul şi rîul Lete (vv. 130-132), cei doi poeţi ies în cele din urmă, printr-o spărtură, la suprafaţa pămîntului: a riveder le stelle (“spre zarişte de stele”). Cuvîntul stele încheie toate cele trei părţi ale Divinei Comedii.
În curînd, îl vom urma pe Dante prin Purgatoriu [1]. Între timp, sperăm ca această nouă versiune românească a Infernului să apară în volum (a se vedea şi Apelul alăturat).


INFERNUL

CÎNTUL XXXIV

1 Vexilla regis prodeunt inferni
spre noi; de vrei să-l vezi, priveşte-n faţă”,
grăi Virgil, “prin viscolirea iernii”.
4 Precum, cînd toate-s cufundate-n ceaţă
sau cade noaptea, s-ar ivi în zare
vreo moară-n vînt rotindu-se semeaţă,
7 aidoma văzui o arătare;
şi-n lipsă de-adăpost, de vînt cătai
în spatele maestrului scăpare.
10 Eram de-acum, şi-o spun cu teamă-n grai,
pe unde ca prin sticlă se străvede
sub gheaţă-ntregul umbrelor alai:
13 întinsă-i una, alta dreaptă şede,
cu capul ori cu tălpile în jos,
sau arcuită, gleznele de-şi vede.
16 Cînd noi de cel cîndva la chip frumos
aproape-am fost, cît domnul meu să poată
să mi-l arate cu deplin folos,
19 feri din faţa mea şi-mi zise-ndată:
“Iată-l pe Dis şi iată locul unde
cu mult curaj a te încinge cată!”.
22 Cum amuţii şi prinse-a mă pătrunde
de aprig gerul, nu-ntrebaţi, căci nu-i
vreun chip s-o spună vorbele rotunde.
25 Nici mort, nici viu rămas în faţa lui,
cu mintea voastră, dacă-i iscusită,
vă-nchipuiţi ce simţămînt avui.
28 Stăpînul peste lumea-n veci cumplită
sta de la piept în sus din gheaţă-afară, 
şi-ar fi măsura mea mai potrivită
31 cu cei uriaşi, ca ei cu braţu-i doară:
socoate, deci, întreg cât e de mare,
de numa-n parte-atît de mult măsoară!
34 De-a fost frumos pe cît de hîd apare
şi l-a-nfruntat pe cel ce l-a zidit,
e drept din el tot răul să coboare.
37 O, cît am fost atunci de uluit
văzînd că poartă capul lui trei feţe!
Chipul din mijloc pare-n foc roşit,
40 iar celelalte se unesc semeţe
cu el din umeri, ca în creştet toate 
să îşi adune marea lor hîdeţe:
43 cel drept ar fi de-un alb ce-n galben bate,
pe cînd cel stîng aidoma-i cu cei
sosiţi de pe-ale Nilului olate.
46 Sub fiecare chip din cele trei
avea un rînd de áripi pe măsură,
cum pînze-n vînt n-aflară ochii mei.
49 Ca de liliac uriaş, aşa-mi părură,
căci n-aveau pene; şi-una cîte una
iscau trei vînturi reci încît putură
52 jur-împrejur să-ngheţe văgăuna;
plîngînd cu şase ochi, pe trei bărbii
şi plîns, şi bale-i şiroiau întruna.
55 Cu fiecare gură-a lui fîşii
făcea un păcătos, iar meliţatul
acela-n veci pe toţi i-o canoni.
58 Celui din faţă îi părea muşcatul
nimica toată, cînd spinarea-n gheare
i-o jupuia întreagă necuratul.
61Duhul ce-acolo sus mai greu chin are”,
grăi maestrul, Iuda însuşi este,
ce, ros de cap, se zbate din picioare.
64 Din ceilalţi doi, cu atîrnînde ţeste,
cel spînzurînd din gura neagră-i Brut:
cum vezi, se zbate, dar nu dă de veste;
67 iar Cassiu-i cel mai din topor făcut.
Dar se-nnoptează şi cam vremea-ar fi
s-o luăm din loc, căci toate le-am văzut”.
70 De gît l-am prins, simţind c-aşa-ar voi;
iar el, în loc şi clipă priincioase,
cînd áripile-au prins a se lărgi,
73 se agăţă de coastele păroase: 
din smoc în smoc, pornit-a el în jos
printre gheţar şi blană să se lase.
76 Iar de-am ajuns pe unde-al coapsei os
se-mbucă-n şold, stăpînul deodată, 
se răsuci, căznindu-se vîrtos,
79 cu capul către tălpi, şi ca să poată
urca mai lesne,-n păr se opintea,
de-am zis că-n iad ne-om reîntoarce-ndată.
82Nu te lăsa, c-această scară-i cea”,
îmi zise el cu sufletul la gură,
pe care vom ieşi din lumea rea”.
85 Şi dibuind în stîncă o spărtură,
mă-mpinse-n sus, urcînd şi el apoi
pe buza gropii, dintr-o săritură.
88 Credeam, zvîrlindu-mi ochii înapoi,
pe Lucifer să-l văd ca mai nainte,
dar îl văzui cu tălpile spre noi;
91 şi de-am rămas atunci uimit, aminte
să ia, prin care punct am fost trecut,
cei mai puţin descătuşaţi la minte.
94 “Ridică-te-n picioare”, mi-a cerut 
maestrul, că e drumul lung şi greu,
iar soarele-i de-o suliţă-apărut”.
97 N-aveam a merge eu şi domnul meu
pe-alei ca de palat, ci prin hîrtoape,
de-a lungul unui sumbru defileu.
100Maestre-al meu”, zisei pe cînd  aproape
mă ridicasem, pîn să ies din hău,
de-o îndoială vorba-ţi să mă scape.
103 Unde e gheaţa? Şi cum stă cel rău
înfipt cu capu-n jos? Şi spre lumină
soarele cum zori în drumul său?”.
106 Iar dînsul: Mintea ta să creadă-nclină
că-i dincolo de unde eu cu spor
m-am prins de-al lumii vierme greu de vină.
109 Dincolo-ai fost cît fu să mă scobor,
ci-odată-ntors, trecut-ai punctul care
atrage tot ce-i trup atîrnător:
112 te afli-acum sub bolta care-şi are
opusu-n cea cuprinsă de uscat,
sub culmea cărei fost-au să-l omoare
115 pe cel născut şi mort fără păcat;
iar palma de pământ care te ţine
îşi are polu-n Giudecca-mplîntat.
118 E-n zori aici cînd noaptea-acolo vine;
cît despre cel ce ne sluji drept scară
cu perii lui, precum a fost se-aţine.
121 Pe-aici căzu, din cer cînd l-alungară,
iar cît uscat jur-împrejur se-aflase, 
de frica lui se scufundă-ntr-o doară
124 şi-n partea noastră de atunci se trase;
şi poate culmea care-aici se-arată,
fugind de el, fu-n jos un gol să lase”.
127 Cam cît de lungă-i hruba şi de lată,
un loc e hăt, de Belzebut departe,
ce nu prin văz, ci prin auz te-mbată
130 cu-n zvon de rîu ce undele-şi împarte
prin jgheaburile stîncii peste care
în cursu-i lin ajunge să se poarte.
133 Urmarăm, dar, umbroasa-n sus cărare
către senina lume înapoi;
nedînd răgaz truditelor picioare,
136 ajuns-am sus – el primul, eu apoi –
şi cerul îşi vădi privirii mele
podoaba, prin ogeacul pe-unde noi
139 ieşirăm iar spre zarişte de stele.

(Sfîrşitul Infernului)


APEL

Dumnezeu m-a ajutat să închei, după 12 ani, noua versiune românească a Infernului. Am năzuit de la început s-o pot tipări în ediţie bilingvă (ceea ce ar fi o premieră în cultura românească, în ce-l priveşte pe Dante) şi ilustrată (cum au apărut atâtea ediţii în Occident, mai cu seamă cu gravurile lui Gustave Doré, sau, în perioada interbelică, traducerea românească în proză a lui Alexandru Marcu, cu gravurile lui Mac Constantinescu) [2]. O asemenea ediţie implică, desigur, costuri editoriale foarte mari (chiar renunţînd la legarea şi supracopertarea volumelor, ca şi la policromie, cu excepţia copertei): remunerarea – fie şi modestă – a unui ilustrator de marcă (ediţia va avea cel puţin 34 de ilustraţii interioare – cîte una pentru fiecare cînt, redînd scenele cele mai semnificative), o hîrtie de calitate superioară, un format atipic (peste dimensiunile obişnuite) etc. În aceste condiţii (şi avînd în vedere că toate cele 34 de cînturi au fost publicate de-a lungul vremii chiar în paginile Punctelor cardinale [3], cu care am “compătimit” toţi laolaltă nu mai puţin de 14 ani), îndrăznesc acum, ca niciodată, în nume propriu, să fac un apel către abonaţii şi cititorii revistei, din ţară şi din străinătate, să contribuie, în măsura posibilităţilor, la apariţia acestei cărţi, care sper să fie una de excepţie. Ediţia va cuprinde o listă de onoare a principalilor ei “ctitori” [4], iar fiecare dintre cei care o vor sprijini cu echivalentul a cel puţin 100 de dolari U.S.A. vor primi un volum gratuit, cu o dedicaţie specială. Năzuinţa mea ar fi ca ediţia să apară, într-un tiraj de minimum 1000 de exemplare [5] şi la un preţ totuşi accesibil, pînă în pragul toamnei viitoare şi să vădească, în răspărul crizei pe care o străbatem, o solidaritate de conştiinţă şi de suflet deopotrivă creştină, românească şi europeană.

Răzvan Codrescu,
(cu iertarea Dvs.)
tălmaci şi cerşetor

[1] Cînturile I-XXI din Purgatoriu au fost publicate în Puncte cardinale, din ianuarie 2007 în iulie 2010; cînturile XXII-XXVI au fost publicate în Rost, din mai 2011 în august 2012; cînturile XXVII-XXXIII au fost postate pe blogul personal ultimul în decembrie 2013). Sper ca Purgatoriul să apară în volum anul viitor, în preajma Sfintelor Paşti, cu notele şi comentariile care au lipsit în reviste şi pe blog. [Nota Blog]
[2] Ediţia – Dante Alighieri, Divina Comedie. Infernul, text bilingv, cu versiune românească, note, comentarii, postfaţă şi repere bibliografice de Răzvan Codrescu, Editura Christiana, Bucureşti, 2006 a apărut, în lipsa unei ilustraţii actuale, cu frumoasele xilografii ale ediţiei veneţiene din 1529 (în condiţii mai bune decît în ediţia G. Coşbuc-R. Ortiz din 1924), iar Purgatoriul va apărea la fel. [Nota Blog]
[3] Cînturile respective – uneori adnotate, alteori nu, cu minime diferenţe faţă de textul din volum, fără ritmicitate şi ordine succesivă au apărut în Puncte cardinale din septembrie 1994 pînă în ianuarie 2005 (iar Cîntul V a apărut şi în România literară, anul XXXIII, nr. 1/2000, p. 21). [Nota Blog]
[4] A fost destui cititori fideli care au răspuns Apelului, din ţară şi din străinătate (unii dintre ei, din nefericire, stingîndu-se înainte de a vedea ediţia ieşită de sub tipar, în toamna lui 2006). Honoris nomina (reproduc aici lista de la finele volumului): AFDPR – SIBIU, Ortansa ALEXIU, Demostene ANDRONESCU, Alexandru ANGHEL, Constantin APOLZAN, Ligia şi Toma BANEA, Vasile BĂNESCU, Florian BICHIR, Ierom. Amfilohie BRÂNZÄ, Prof. Gheorghe BUZATU, Pr. Gheorghe CALCIU, Erast CĂLINESCU, Adriana şi Renzo CĂRĂUŞU, Dr. Maria şi Pavel CHIRILĂ, Marcela şi Radu CIORA, Mihaela şi Romulus CIRIC, Dana şi Emil CITREA, Dr. Alexandru COJOCARIU, Alexander COMAN, Maria şi Gabriel CONSTANTINESCU, Dr. Maximilian CORBU, Mihai CORNEA, Flora CRĂCEA, Anca-Elena CRIVĂŢ, Maurice DAJOU, Silvia şi Ginel DONCIU, Prof. Toma DORDEA, Arhim. Mihail FILIMON, Maria şi Ioana GHYKA, Pr. Vasile GORDON, Sergiu GROSSU, Ioan HALMAGHI, Tudora HORNEA, Constantin HORODNICEANU, Ştefania şi Vasile-Jacques IAMANDI, Gabriela MADAN, Mihai V. MATEIAŞ, Nicolae MIHALACHE, Gabriela MOLDOVEANU [viitoarea Maica Hristofora], Prof. Claudio MUTTI, Nicolae NAUM, Emil NELEGA, Sorin NICOLAE, Maria şi Costion NICOLESCU, Dr. Sanda-Sidonia NICOLESCU, Cătălin OBREJA, Liliana şi Viorel PANĂ, Dan PĂUN, Monahul Valerian (Vasile-Dragoş) PÂSLARU, Prof. Marcel PETRIŞOR, Livia şi Ion PISO, Nicolae POPA, Iulian POPESCU, Olga SANDU, Dumitru SINU, Prof. Ioana STANCIU, Dr. Dionisie STOENESCU, Valentina STOICESCU, Petre SULTANA, Simona şi Claudiu TÂRZIU, Octavian TRIPA, Constantin VASILIU. [Nota Blog]
[5] Pînă la urmă, datorită sprijinului generos, s-au putut tipări 2000 de exemplare: 1000 legate şi 1000 broşate. [Nota Blog]

*Divina Comedie a lui Dante Alighieri într-o nouă versiune românească de Răzvan Codrescu”, în Puncte cardinale, anul XV, nr. 1/169, ianuarie 2005, pp. 8-9.

Coperta I a ediţiei din 2006

Mai puteţi citi pe acest blog:

* Antologia Punctelor cardinale (I) – “Cine se teme de naţionalism?” (1991)
* Antologia Punctelor cardinale (II) – Interviu cu Părintele Calciu (1991)
* Antologia Punctelor cardinale (III) – “Mircea Eliade – «credinciosul fără Dumnezeu»?” (1992)
* Antologia Punctelor cardinale (IV) – “Fiziologia trepăduşului” (1992)
* Antologia Punctelor cardinale (V) – “«Resurecţia» lui Nichifor Crainic între bucurie şi dezamăgire” (1992)
* Antologia Punctelor cardinale (VI) – “Necesara despărţire a apelor” (1993)
* Antologia Punctelor cardinale (VII) – “Distincţii necesare” (1993)
* Antologia Punctelor cardinale (VIII) – “Spiritul viu al dreptei” (1993)
* Antologia Punctelor cardinale (IX) – “Dimensiunea transcendentă a politicului: Mişcarea Legionară” (1994)
* Antologia Punctelor cardinale (X) – “Necesitatea unei viziuni de dreapta...” (1994)
* Antologia Punctelor cardinale (XI) “Apelul unui licean către «oastea naţionalistă»” (1995)
* Antologia Punctelor cardinale (XII) – “Confruntarea dintre Memorie şi Uitare” (1995)
* Antologia Punctelor cardinale (XIII) – “Martin Luther şi evreii...” (1995)
* Antologia Punctelor cardinale (XIV) – “Dreptatea d-lui Pleşu” (1996)
* Antologia Punctelor cardinale (XV) – “Pe marginea unei decepţii” (1996)
* Antologia Punctelor cardinale (XVI) – “Unde d-l Pleşu nu mai are dreptate” (1996)
* Antologia Punctelor cardinale (XVII) – “Viaţa – proprietate de stat” (1996)
* Antologia Punctelor cardinale (XVIII) – “Sensul unităţii creştine” (1996)
* Antologia Punctelor cardinale (XIX) – “Căderea Cuvîntului în cazuri” (1996)
* Antologia Punctelor cardinale (XX) – “O reacţie a d-lui Patapievici” (1996)
* Antologia Punctelor cardinale (XXI) – “San Juan de la Cruz: Romances” (1997)
* Antologia Punctelor cardinale (XXII) – “Inchiziţia marxistă împotriva lui Mircea Eliade” (1997)
* Antologia Punctelor cardinale (XXIII) – “Domnul Petru Creţia şi «legionarul de 1,65»” (1997)
* Antologia Punctelor cardinale (XXIV) – “Iarba verde de acasă…” (1997)
* Antologia Punctelor cardinale (XXV) – “Doar o vorbă să-ţi mai spun…” (1997)
* Antologia Punctelor cardinale (XXVbis) – “«Doar o vorbă să-ţi mai spun...»” (1996)
* Antologia Punctelor cardinale (XXVI) – “Nici printre evrei n-a lipsit admiraţia pentru Codreanu!” (1997)
* Antologia Punctelor cardinale (XXVII) – “Între zoón politikón şi homo religiosus” (1997)
* Antologia Punctelor cardinale (XXVIII) – “Apocalipsa şi ştiinţa” (1997)
* Antologia Punctelor cardinale (XXIX) – “Stafia comunismului la Paris”   (1998)
* Antologia Punctelor cardinale (XXX) – “«Dogma capitală» a «Noii Ordini Mondiale»” (1998)
* Antologia Punctelor cardinale (XXXI) – “Falimentul speranţei” (1998)
* Antologia Punctelor cardinale (XXXII) – “Masoneria şi organizaţiile internaţionale” (1998)
* Antologia Punctelor cardinale (XXXIII) – “Ispita «iubirii»” (1998)
* Antologia Punctelor cardinale (XXXIV) – “Apostrof-area ca asasinat moral” (1998)
* Antologia Punctelor cardinale (XXXV) – “Fabulă cu trandafir” (1998)
* Antologia Punctelor cardinale (XXXVI) – “Biserica să nu se teamă de puternicii zilei!” (1998)
* Antologia Punctelor cardinale (XXXVII) – “Aspecte ale dialogului religie-cultură…”
 (1999)
* Antologia Punctelor cardinale (XXXVIII) – “Puncte cardinale 100”: “La aniversară”, “Măcel de Buna Vestire”, “Marginalii” (1999)
* Antologia Punctelor cardinale (XXXIX) – “Cronica unei gafe editoriale” (1999)
* Antologia Punctelor cardinale (XL) – “Epica Holocaustului…” (1999)
* Antologia Punctelor cardinale (XLI) – “Lecţia americană” (1999)
* Antologia Punctelor cardinale (XLII) – “Demonizarea Americii” (1999)
* Antologia Punctelor cardinale (XLIII) – “«Dictatura bunului simţ»…” (1999)
* Antologia Punctelor cardinale (XLIV) – “În sfîrşit, Acasă…” (1999)
* Antologia Punctelor cardinale (XLV) – “Anul Eminescu”, “Oda (în metru antic): deschiderea nivelelor de receptare” (2000)
* Antologia Punctelor cardinale (XLVI) – “Cine eşti dumneata, domnule Neştian?” (2000)
* Antologia Punctelor cardinale (XLVII) – “Demitizarea” (2000)
* Antologia Punctelor cardinale (XLVIII) – “Maxime Egger: Cum am devenit ortodox” (2000)
* Antologia Punctelor cardinale (XLIX) – “Marea iertare” (2000)
* Antologia Punctelor cardinale (L) – “Maica Mihaela” (2000)
* Antologia Punctelor cardinale (LI) – “Un luceafăr pe columna cezarilor” (2000)
* Antologia Punctelor cardinale (LII) – Interviu cu Alain de Benoist (2000)
* Antologia Punctelor cardinale (LIII) – “Radu Gyr sau despre gratuitatea eroismului” (2000)
* Antologia Punctelor cardinale (LIV) – “Supără realitatea sau formularea ei?” (2000)
* Antologia Punctelor cardinale (LV) – “Marginalii la o scrisoare a lui Mircea Eliade” (2000)
* Antologia Punctelor cardinale (LVI) – “Odihna de Eminescu” (2001)
* Antologia Punctelor cardinale (LVII) – “Mesianismul Dreptei” (2001)
* Antologia Punctelor cardinale (LVIII) – “Misiunea românilor în istorie” (2001)
* Antologia Punctelor cardinale (LIX) – “Obligaţiile unei conştiinţe morale” (2001)
* Antologia Punctelor cardinale (LX) – “Naţionalismul şi România de azi”, “Menirea generaţiei noastre” (2001)
* Antologia Punctelor cardinale (LXI) – “Lichidarea unei legende” (2001)
* Antologia Punctelor cardinale (LXII) – “Pentru o Europă unită a naţiunilor” (2001)
* Antologia Punctelor cardinale (LXIII) – “Kitsch-ul în literatura politică naţionalistă” (2001)
* Antologia Punctelor cardinale (LXIV) – “Despre a fi altfel” (2001)
* Antologia Punctelor cardinale (LXV) – “Pentru un naţionalism european” (2001)
* Antologia Punctelor cardinale (LXVI) – “Caracterul naţional al Ortodoxiei” (2001)
* Antologia Punctelor cardinale (LXVII) – “Un evreu renegat avertizează America” (2001)
* Antologia Punctelor cardinale (LXVIII) – “In memoriam: Horia Bernea”, “Muzeul Ţăranului Român după Horia Bernea” (2001)
* Antologia Punctelor cardinale (LXIX) – “Europa lui Hristos” (2001)
* Antologia Punctelor cardinale (LXX) – “Ziua judecăţii” (2002)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXI) – “Interviu cu istoricul Neagu Djuvara” (2002)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXII) – “Elitele şi partidele politice” (2002)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXIII) – “Revolta «omului recent»” (2002)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXIV) – “Naţionalism şi democraţie” (2002)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXV) – “Perversiunea naţional-comunistă” (2002)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXVI) – “Isteria antifascistă” (2002)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXVII) – “Moştenirile lui Horia Bernea” (2002)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXVIII) – “Veşti triste din Spania” (2002)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXIX) – “Mai bine prea tîrziu decît niciodată!” (2002)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXX) – “Centenarul Petre Ţuţea (1902-2002)” (2002)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXXI) – “Rost – «manifestul românesc» al unei noi generaţii” (2002)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXXII) – “Istoria în actualitate: Penele Arhanghelului” (2003)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXXIII) – “Cultul monştrilor” (2003)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXXIV) – “Nu-i pace sub măslini...” (2003)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXXV) – “Aceşti evrei visători şi utopiile lor păguboase” (2003)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXXVI) – “De la vulgaritate la perversiune” (2003)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXXVII) – “Dimensiunea cosmică a dorului” (2003)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXXVIII) – “Călătorie în «buricul pămîntului»” (2003)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXXIX) – “Taina fratelui” (2003)
* Antologia Punctelor cardinale (XC) – “Conceptul de medicină creştină” (2003)
* Antologia Punctelor cardinale (XCI) – “Cazul Paulescu văzut cu ochii altora” (2003)
* Antologia Punctelor cardinale (XCII) – “Political correctness?” (2003)
* Antologia Punctelor cardinale (XCIII) – “Tîlcuirea patristică a Psalmului 50” (2003)
* Antologia Punctelor cardinale (XCIV) – “Un clown pentru Nobel?” (2004)
* Antologia Punctelor cardinale (XCV) – “Chilia isihastului în lume” (2004)
* Antologia Punctelor cardinale (XCVI) – “Paul Goma «antisemit»?” (2004)
* Antologia Punctelor cardinale (XCVII) – “Catedrala Mîntuirii Neamului...” (2004)
* Antologia Punctelor cardinale (XCVIII) – “Mircea Dinescu între ignoranţă şi abjecţie” (2004)
* Antologia Punctelor cardinale (XCIX) – “August roşu: circ fără pîine” (2004)
* Antologia Punctelor cardinale (C) – “«Insurecţia» de la 23 august văzută prin ochii unui soldat german” (2004)
* Antologia Punctelor cardinale (CI) – “Erosul care mişcă lumile” (2004)
* Antologia Punctelor cardinale (CII) – “Sfinţita rugăciune” (2004)
* Antologia Punctelor cardinale (CIII) – “Păcatul lui Onan” (2005)

1 comentarii:

La 11/3/14 2:24 p.m. , Anonymous liviuta a spus...

Noroc ca am citit notele din josul apelului, altminteri ma pregateam sa va intreb in ce cont se putea contribui pentru editia cu pricina :)
Ma faceam de ras.

 

Trimiteți un comentariu

Abonați-vă la Postare comentarii [Atom]

<< Pagina de pornire