vineri, februarie 24, 2012

DE SĂPTĂMÎNA VIITOARE, ÎN LIBRĂRII

SUMARUL BLOGULUI


În sfîrşit, o dată cu dezgheţul, a sosit de la Iaşi (unde s-a tipărit) şi a intrat în difuzare a doua ediţie a cărţii mele În căutarea Legiunii pierdute (Ed. Christiana, Bucureşti, 2012, 394 pagini, format 13/20, preţ: 25 lei noi) Reproduc mai jos – mai ales pentru lămurirea raportului între cele două ediţii - “Cuprinsul” volumului, “Cuvîntul înainte la ediţia a doua” şi “Argumentul” iniţial. Cartea se poate procura şi prin poştă, recurgînd la serviciile Societăţii de Difuzare S. C. SUPERGRAPH S.R.L., Str. Ion Minulescu 36, sector 3, Bucureşti, cod 031216; tel.: 021/320 61 19; fax: 021/ 319 10 84; e‑mail: editura@sophia.ro). A se vedea, pe acest blog, şi următoarele postări puţin anterioare: Cu «căciula» dinainte..., Evola despre Codreanu şi Pseudomorfoze contemporane ale dreptei. (R. C.)

Corneliu Codreanu

Cuprins

Cuvînt înainte la ediţia a doua – pag. 9
Argument – 11

I. Repere istorice
Codreanu şi “fenomenul legionar” – 15
Taina jertfei: cazul Moţa-Marin – 55
O tragedie perpetuă: cazul Nicolae Iorga – 119
Poezia lui Radu Gyr sau testamentul unei generaţii – 129
Petre Ţuţea: o consemnare – 145
Intermezzo: mic eseu despre duel – 153
Claudio Mutti, legionarismul şi cazul Mircea Eliade – 159
Istorie şi istoriografie: o altfel de docta ignorantia – 169
Naţionalismul românesc în context european:
ipostaze istorice şi provocări actuale – 177

II. Polemici actuale
Scrisoare deschisă către bătrînii legionari (1992) – 189
Dreptatea d-lui Pleşu – 197
Unde d-l Pleşu nu mai are dreptate – 207
Un om necăjit: cazul H.-R. Patapievici – 217
O reacţie a d-lui Patapievici – 223
Întoarcerea Marelui Inchizitor – 233
Cum am devenit “antisemit”! – 239
Legionarism şi creştinismn:
note pe marginea unei polemici – 249
Pseudomorfozele contemporane ale dreptei – 271

III. Dosar bibliografic
Lămuriri preliminare – 287
1. Literatura legionară – 295
1.1. Literatura clasică – 295
1.2. Literatura exilului – 306
1.3. Literatura “de sertar” şi postcomunistă – 321
2. Referinţe româneşti – 333
3. Referinţe străine – 353

IV. Anexe: Două întîlniri la Casa Verde
Întîlnirea David Şafran – Corneliu Codreanu – 375
Întîlnirea Julius Evola – Corneliu Codreanu – 385

În loc de încheiere: De Deo et de mortuis – 391

Ionel Moţa şi Vasile Marin

Cuvînt înainte
la ediţia a doua

Prima ediţie a acestei cărţi – demult epuizată – a apărut în anul 2001, în colecţia F.I.D. (“Fapte, Idei, Documente”) a Editurii Vremea din Bucureşti, cu sprijinul Ministerului Cul­turii şi Cultelor din România, ceea ce pe unii i-a iritat peste măsură, cum a fost cazul d-nei Gabriela Adameşteanu, în pa­­gi­nile revistei 22. Alţii au reuşit să reacţioneze firesc, ca de pildă d-l Dan C. Mihăilescu, care a prezentat-o în cadrul e­mi­­­­siunii “Omul care aduce cartea”, cu aprecieri şi cu rezer­ve. Publicul pare să fi primit-o cu interes, ceea ce m-a încu­rajat în pregătirea unei noi ediţii, revăzute şi adăugite.
În această a doua ediţie, cartea aproape că şi-a dublat di­mensiunile. Texte noi au fost incluse în secţiunile “Repere istorice” [1] şi “Polemici actuale” [2], iar la sfîrşit am adăugat o sec­ţiune de “Anexe” [3]. “Dosarul bibliografic” a fost substan­ţial îmbogăţit şi adus la zi.
Am păstrat ca atare “Argumentul” primei ediţii, precum şi mărturisirea – De Deo et de mortibus – inclusă acolo “în loc de încheiere”.
Criza economică pe care o traversăm – şi care e o cruce din ce în ce mai grea pentru lumea publicistică şi editorială – m-a determinat să-mi înfrîng ispita de a introduce în ediţia de faţă (şi aşa destul de voluminoasă) alte cîteva texte de­spre care cred că i-ar fi sporit interesul (mai ales în secţiunea de “Anexe”) şi, în general, să mă mulţumesc cu nişte con­diţii editoriale ceva mai modeste.
Pentru alte cîteva precizări necesare înaintea lecturii, îi trimit pe cititori la “Argumentul” iniţial al cărţii.
Le mulţumesc tuturor celor ce mi-au comunicat obser­vaţiile lor utile pe marginea primei ediţii şi, îndeosebi, celor ce – din ţară sau din diaspora – m-au ajutat la completarea sec­ţiunii bibliografice. Mulţumiri se cuvin şi primilor edi­tori [4] (care au avut ideea cărţii şi m-au stimulat s-o alcă­tu­iesc), precum şi actualilor colegi de la Editura Christiana, care mi-au fost încă o dată aproape, cu toată răbdarea şi în­ţelegerea. Îndatorat îi rămîn şi d-nei Larisa Barbu, ca­re s-a o­­­­cu­pat de austera copertă.
Sper ca această nouă ediţie să-i ajute, mai ales pe cei mai tineri, să separe mai lesne grîul de neghină, atît în ce priveşte trecutul, cît şi în ce priveşte prezentul lumii româ­neşti. Cu neghina ştim ce e de făcut (“se alege şi se arde în foc”); rămîne de văzut ce şi cît vom mai fi în stare să facem cu partea de grîu curat.

Răzvan Codrescu
13 ianuarie 2012

[1] “O tragedie perpetuă: cazul Nicolae Iorga”, “Petre Ţuţea: o con­sem­na­re”, “Intermezzo: mic eseu despre duel”, “Claudio Mutti, legi­o­na­rismul şi cazul Mircea Eliade”, “Naţionalismul românesc în context european: ipostaze istorice şi provocări actuale”. În mod excepţional, unul dintre textele iniţiale (“Istorie şi istoriografie…”) a fost redus la pri­­ma lui parte (“Lumina vine de la Răsărit”), partea a doua (“Cît de negru este roşul?”) părîndu-mi-se, după atîţa ani, redundantă. Redun­dant mi s-a părut în economia cărţii şi istoricul tentativelor postcomu­niste de dreapta, la care am renunţat de tot (mai ales că între timp l-am introdus, actualizat pînă la data respectivă, în structura altui volum: Car­tea îndreptărilor. O perspectivă creştină asupra politicului, Editu­ra Christiana, Bucureşti, 2004).
[2] “Întoarcerea Marelui Inchizitor”, “Cum am devenit «antisemit»!”, “Legionarism şi creştinism: note pe marginea unei polemici”, “Pseu­do­­morfozele contemporane ale dreptei”.
[3] Două mărturii ale unor personaje diametral opuse – un tînăr fiu de rabin (David Şafran) şi un mai vîrstnic “tovarăş de drum” al fas­cis­mului italian (Julius Evola) – despre întîlnirea lor cu Codreanu, la Ca­sa Verde (primul în ianuarie 1937, al doilea în martie 1938).
[4] D-na Silvia Colfescu şi d-l Nicolae Henegaru.

Generalul Gheorghe Cantacuzino-Grănicerul

Argument

Am adunat în cartea de faţă, la solicitarea Editurii Vre­mea, o parte din paginile pe care le-am consacrat, în ultimii zece ani, controversatei probleme a legionarismului, atît ca fapt istoric, cît şi ca provocare actuală.
Unele texte au rămas în forma lor iniţială (cîteva regă­sindu-se şi-n ţesătura altor volume [1]), altele au fost revizuite şi adăugite, mai ales sub raport bibliografic. Micul articol-eseu “Taina jertfei” [2] a fost aici considerabil dezvoltat, trans­formîndu-se într-un studiu monografic (cel mai complet de pînă azi, din cît am cunoştinţă) despre Moţa şi Marin în con­textul românesc şi european al epocii. Textul despre Radu Gyr [3] vede acum pentru prima oară lumina tiparului.
Am împărţit materia în două secţiuni ce se impuneau aproape de la sine: una inevitabil mai extinsă, “Repere isto­rice” (dar şi istoriografice, după cum se va vedea), cealaltă mult mai redusă, “Polemici actuale” (aici problema legio­nară fiind discutată în cadrul mai larg al coagulării unei noi drepte creştine româneşti, deocamdată firavă şi neconvin­gă­toare). Am socotit util să adaug, pentru cei eventual intere­saţi, şi un “Dosar bibliografic” (care acoperă, dar şi depăşeş­te bibliografia de bază a acestei cărţi).
Încerc, şi pe această cale, să provoc o abordare onestă şi destresată a unei factologii şi problematici complexe, con­vins că legionarismul a avut şi mari păcate, dar şi destule vir­­­tuţi, şi că el este în orice caz – fie că ne place, fie că nu – in­se­parabil legat de istoria şi spiritualitatea românească a se­colului XX. Fără să-l consider reiterabil ca atare, cred că sîn­­­­tem datori cu corecta lui evaluare, acordîndu-i importanţa pe care o reclamă orice mare lecţie a Istoriei. Dincolo de ori­ce angajament ideologic, proporţiile martirajului legionar – pe scena politică, pe front, în lagăre, în închisori – ar trebui să constituie o problemă de conştiinţă naţională şi creştină, mai ales într-o vreme dezafectată ca a noastră, cînd nimeni nu şi-ar mai da viaţa pentru nimic…
Pe de altă parte, sper că, adunate la un loc, aceste texte vor convinge pe orice cititor rezonabil şi onest, român sau neromân, că eu nu sînt (cum “mi s-a strigat” prin presă sau pe aiurea) nici un apologet necondiţionat al vechiului le­gionarism, nici un propagandist insidios al nu ştiu cărui legi­o­narism actual. Desigur, este doar o speranţă între altele, pen­­tru că altminteri m-am dezvăţat demult să mai pun la ini­mă strîmbătăţile unei vremi atît de precare, ceea ce m-a şi de­­terminat să includ, la finalul acestei cărţi, o mărturisire cu caracter mai personal (De Deo et de mortuis), cu care m-am simţit dator măcar faţă de o anumită parte din cititorii mei, mulţi sau puţini cîţi sînt.

Răzvan Codrescu 
13 septembrie 2001

P. S. Menţionez că adoptarea ortografiei cu î (cu excep­ţiile cunoscute) reprezintă opţiunea mea, iar nu a editurii, din raţiuni strict filologice, pe care ar fi oţios să le discut a­ici. Politizarea sentimentală sau demagogică a acestei pro­ble­­­­me are în mine un adversar modest, dar ireductibil.

[1] Spiritul dreptei. Între tradiţie şi actualitate (1997) sau De la Emi­nescu la Petre Ţuţea. Pentru un model paideic al dreptei româneşti (2000).
[2] Apărut mai întîi în revista Puncte cardinale (anul VI, nr. 1/61, ia­nua­­­­rie 1996, p. 1), iar apoi, cu cîteva modificări şi adaosuri, în volu­mul Spiritul dreptei… (pp. 149-153).
[3] Destinat să prefaţeze o traducere sîrbească a cîtorva dintre poemele sale.

21 comentarii:

La 24/2/12 6:41 p.m. , Anonymous Anonim a spus...

Lung e drumul spre adevar, domnule Codrescu! Cati mai sunt dispusi astazi sa il parcurga?

 
La 24/2/12 7:20 p.m. , Blogger serban a spus...

Abia astept sa pun mana pe ea dle Razvan, si sa pornesc la drum. Cu pretuire, Serban

 
La 25/2/12 3:02 p.m. , Anonymous Anonim a spus...

Domnule Codrescu, imi cer scuze dar definitia pe care dvs. o dati dreptei e cu totul inedita.
Dvs. vreti sa faceti din dreapta categoria bunilor si din stanga categoria railor.
Cu alte cuvinte dreapta ar reprezenta raiul sau oile, pe cand stanga ar fi iadul sau caprele.
Ma indoiesc insa ca aceasta imparteala are vreo legatura cu realitatea istorica.
Dreapta si stanga, la origine, se refera la cu totul altceva.
Poate ar fi bine sa schimbati cu totul notiunile, altfel pot aparea confuzii nedorite.
Au fost si oameni de stanga crestini precum Charles Peguy, Simone Weil, Emanuel Mounier si multi altii, dupa cum au fost o sumedenie de oameni de dreapta atei si anti-crestini.
La urma urmei, extremele se ating.
Nu e mare diferenta intre national-socialismul german si comunismul rus.
Pe de alta parte, legionarii au avut anumite idei despre care se poate spune ca nu par deloc de dreapta: au intemeiat cooperative si tabere de munca patriotica, spuneau ca urmaresc zidirea unui "om nou", uitand ca Mantuitorul a intemeiat biserica, si nu legiunea pentru mantuirea noastra, aveau magazine fara adaos comercial care erau folosite special pentru a lovi in evrei, si propagau ideea "omul si pogonul", adica fiecare om cu pogonul lui.
Acestea toate si multe altele nu prea par idei de dreapta.
Sigur, dvs. o sa-mi spuneti ca dreapta inseamna altceva.
Dvs. puteti sa dati acestor notiuni orice continut doriti.
Realitatea istorica insa, din pacate, nu va confirma.

 
La 25/2/12 8:07 p.m. , Blogger Răzvan Codrescu a spus...

Scriu şi eu ce şi cît mă duce capul, şi nu am pretenţia să fie toată lumea de acord cu mine. Dvs. credeţi ce vă place şi mulţumiţi-I lui Dumnezeu, ca vameşul, că v-a dat atît de largă înţelegere şi că nu sînteţi limitat ca mine, ci "confirmat de istorie". Rămîne doar să ieşişi din anonimat şi să luminaţi noroadele. Cu locurile comune staţi bine; dacă insistaţi, s-ar putea să vă vină şi vreo idee proprie. Sau poate vă e teamă că, dacă aţi avea vreo idee proprie, aţi risca să contraveniţi "realităţii istorice"?

P. S. Eu unul n-am întîlnit nici un legionar normal la cap care să creadă sau să fi crezut că s-ar mîntui prin Legiune, sau că Legiunea ar putea ţine loc de Biserică. "Omul nou" e o idee curentă în creştinism ("lepădarea de omul cel vechi", "înnoirea întru Hristos"), iar "omul şi pogonul" nu e la origine un slogan legionar, ci unul ţărănist (Codreanu îl combate într-o circulară din ianuarie 1938). Dvs. ce vă dă certitudinea că aţi fi în posesia "realităţii istorice"? Faptul că aşa aţi auzit că se spune? Oricît de deştept v-aţi simţi, luaţi-o mai cu binişorul!

 
La 25/2/12 10:57 p.m. , Anonymous Anonim a spus...

Nu ma cred destept.
Eu asa stiam, ca lozinca omul si pogonul e de la legionari.
Daca dvs. stiti altfel foarte bine.
Nu am vrut sa va jignesc.
Doar ca mi se pare putin arbitrara impartirea pe care o faceti.
Va rog sa ma scuzati daca v-am ofensat.

 
La 26/2/12 1:18 a.m. , Blogger Răzvan Codrescu a spus...

De ce să mă simt ofensat, că doar n-am eu monopol pe adevăr?! Sigur că şi la dreapta pot fi oameni răi, şi la stînga pot fi oameni buni, pentru că ordinea politică nu se confundă cu ordinea morală. Neplăcută mi-a fost numai uşurinţa cu care colportaţi nişte neadevăruri şi trageţi concluzii tranşante pe baza lor (nu asupra mea, căci eu sînt un oarecare, ci asupra unor realităţi istorice mai vechi sau mai noi, româneşti sau străine). Dar e treaba dvs. cum vă chivernisiţi intelectual, aşa că eu sînt cel dator să vă cer iertare, pentru că am formulat un sfat pe care nu mi l-aţi cerut.

 
La 26/2/12 2:39 a.m. , Blogger Iulian Capsali a spus...

Asteptam lansarea cartii.

 
La 26/2/12 1:06 p.m. , Anonymous Bloggoslovul a spus...

Una este ce îşi propune şi ce ar trebui să fie dreapta şi alta este ce ajunge ea să fie sau cum o receptează lumea. Dar aceasta este nu numai problema dreptei, ci este - poate cu excepţia sfinţilor - problema a tot ce există în "istorie", în "veac", în "lume", adica în acest interval căzut, al păcatului şi al morţii. Nu reuşim să fim întotdeauna - ba chiar niciodată - la nivelul aspiraţiilor noastre, al "idealului". Aşa că una este idealul de dreapta şi alta este istoria dreptei. De aceea M. de Unamuno, citat în carte, zice bine că: "Dumnezeu ne va judeca după năzuinţele noastre şi ne va da să fim, în eternitatea eternităţii, nu cei care am fost, ci cei care am vrut să fim" (citez din memorie, nu ştiu dacă chiar exact).

 
La 26/2/12 5:10 p.m. , Blogger Gheorghiţă Ciocioi a spus...

Pentru tanara generatie (si nu numai), In Cautarea Legiunii Pierdute poate fi socotita una dintre cele mai reusite analize - culturalmente vorbind - a/ fenomenului legionar. S-a tot vorbit anti',ori s-a cazut adeseori in capcana unui raspuns deformat - tocmai din cauza criticilor partinitoare ale acestui fenomen. O carte mult asteptata; tamaduitoare, va asigur. Felicitari autorului.

 
La 26/2/12 9:54 p.m. , Anonymous Anonim a spus...

Daca cartea e cum scrie in cele doua prefete, atunci jos palaria!

 
La 28/2/12 6:23 a.m. , Anonymous Blogg-trotter a spus...

A murit, in Franta, veteranul legionar FILON VERCA (1915-2012). El si Mircea Nicolau (mort anul trecut) au fost ultimii mari sefi "simisti". De acum Legiunea a devenit efectiv si definitiv istorie.

 
La 28/2/12 9:46 a.m. , Blogger Răzvan Codrescu a spus...

Legiunea nu se confundă cu fiecare legionar în parte. Indiferent cîţi şi cît i-au supravieţuit legionarii, adevărata Legiune a murit în 1938-39, cu Codreanu şi cu elita decimată în lagăre şi închisori, iar "clona" ei relativă a murit în 1993, cu Horia Sima. Legionari mai trăiesc încă, dar Legiunea demult "a devenit istorie".

 
La 28/2/12 6:23 p.m. , Anonymous Anonim a spus...

Este adevarat ca, asa cum sustin unii istorici, Codreanu a stiut ca primul-ministru I.G.Duca va fi asasinat?
Unii spun ca ordinul ar fi fost dat chiar de Codreanu.
Care este realitatea?

Bogdan

 
La 29/2/12 3:12 a.m. , Blogger Răzvan Codrescu a spus...

Tot ce vă pot spune este că a avut loc un proces în urma căruia Codreanu (şi alţi lideri legionari) au ieşit basma curată. Nu s-au putut găsi probe ale implicării lor nici atunci, nici mai tîrziu. Asasinii, care au acţionat pe cont propriu, au fost condamnaţi la închisoare pe viaţă, iar în noiembrie 1938 aveau să piară asasinaţi ei înşişi în detenţie, ca şi Codreanu (condamnat în mai 1938 la 10 ani, sub alte capete de acuzare). În cartea mea găsiţi lămuririle respective.

 
La 29/2/12 8:01 a.m. , Anonymous Anonim a spus...

Stiu cartea dvs.
Va citesc mai demult.
Numai ca eu am prima editie a cartii "In cautarea legiunii pierdute". Am mai citit de dvs. si Spiritul dreptei, Exercitii de reactionarism, De la Eminescu la Petre Tutea. Numai ca citindu-le mai demult, am cam uitat anumite lucruri. Poate ar fi bine sa reiau lectura.

Bogdan

 
La 29/2/12 8:51 a.m. , Anonymous Anonim a spus...

In opinia mea, legionarismul este o forma de zilotism.
Se aseamana cumva cu zilotii din vremea Mantuitorului, care nu intelegeau scopul venirii lui Dumnezeu in lume si doreau un conducator politic care sa le asigure victoria impotriva romanilor si dominatia asupra altor neamuri. Cam asa au procedat si legionarii.
Pentru ca una este sentimentul firesc de atasament fata de neamul si limba in care te-ai nascut si altceva este atitudinea idolatra fata de neam pe care-l vezi deasupra celorlalte neamuri si menit cumva sa le conduca si sa le lumineze.
O asemenea atitudine nu are nimic crestin si arata de fapt ca legionarii (cel putin capii lor), au crezut ca se inchina lui Hristos, cand de fapt s-au inchinat fiarei, luptand cu arme politice, uneori recurgand chiar la crima, pentru asigurarea victoriei neamului.
De fapt, oriunde se vorbeste de extreme si de extremism in politica, chestiunea cade in afara cadrului oferit de distinctia dreapta-stanga.
Oriunde este extremism, acolo isi vira coada si diavolul.
Aceasta e parerea mea.

 
La 29/2/12 12:00 p.m. , Blogger Răzvan Codrescu a spus...

Lui Bogdan:

Uitarea e înscrisă în legile-omeneşti...


Anonimului de la 8.51 AM:

N-are fiecare dreptul la o părere? Vorba lui Văcăroiu: "Părerea mea". Necazul este că uneori oamenii îşi fac şi îşi exprimă părerile fără o cunoaştere adecvată a lucrurilor.
Desigur, "părere" vine de la "a părea": deci aşa li se pare lor. De aceea părerile sînt la liber (chiar şi pentru ultimul anonim), dar rămîn păreri şi atît. Realitatea nu este însă alcătuită din părerile noastre (uneori din fericire, alteori din nefericire). Prin urmare, e omeneşte legitim să ai o părere, dar nu mai e legitim s-o dai ca pe o certitudine absolută. (Contează, fără îndoială, şi A CUI e părerea, căci una e să i se pară lui Vanghelie şi alta e să i se pară lui Pleşu...)

 
La 3/3/12 9:01 p.m. , Anonymous Anonim a spus...

Oho, pai daca e parera lu' Plesu, apai sa avem respect. Oricum, lu' Plesu i se pare ca si anonimului, ca Legiunea n-a fost o afacere crestineasca.

 
La 3/3/12 10:39 p.m. , Blogger Răzvan Codrescu a spus...

Tocmai de aceea d-lui Andrei Pleşu i-am consacrat două capitole din carte, iar anonimului doar cîteva rînduri complezente, deşi par să fie de aceeaşi părere (alta decît a mea).
Şi pe urmă, nu-i numai Legiunea pe lume...

 
La 29/3/12 12:09 a.m. , Blogger mannix a spus...

m-ati cenzurat si e pacat pt ca va faceam reclama la cartea dv pe care o vand la piata Sudului-capat troleu !!! chiar nu inteleg de ce, pentru ca e vorba de o librarie legionara ????

 
La 29/3/12 5:56 a.m. , Blogger Răzvan Codrescu a spus...

@ Mannix

Cap avem, minte ce ne mai trebuie?!

 

Trimiteți un comentariu

Abonați-vă la Postare comentarii [Atom]

<< Pagina de pornire