sâmbătă, aprilie 18, 2015

CUVINTELE CĂTRE TINERI ALE PĂRINTELUI CALCIU

SUMARUL BLOGULUI

DE LUNI 20 APRILIE,
ÎN LIBRĂRII ȘI PANGARE:

Părintele Gheorghe Calciu, Cuvintele către tineri
ediție îngrijită și postfață de Răzvan Codrescu, 
Editura Christiana, București, 2015

Lămurire editorială

Rostite în Postul Mare al anului 1978, de atunci şi pînă în 1989 cele Şapte cuvinte către tineri au circulat în Ro­mâ­nia pe ascuns, în cópii dactilografiate. Păstrez încă dacti­lo­grama pe ca­re mi-a încredinţat-o pe atunci Marcel Petrişor, cel mai apropiat prieten al părintelui, şi care a trecut prin multe mîini înainte de 1989. 
În româneşte sau traduse în alte limbi, ele au fost difu­zate de mai multe pos­turi de radio şi publicate în periodice şi broşuri din afara ţării. În 1984, au fost editate integral în lim­­ba germa­nă (traduse de Johannes Zultner) [1]. 
Începînd din 1990, unele dintre predicile res­­pective au fost publicate şi în periodice de a­casă (precum Transilvania sau Puncte cardina­le), dar o primă ediţie completă în limba română a apărut în ţară abia după jumătatea anilor ’90 [2]. 
O altă ediţie, de mai largă răspîndire, inclu­zînd şi mai multe texte adiacente, a apărut, tot sub îngrijirea mea, în colecţia “Alfa și Omega” a Editurii Nemira din Bucureşti, în 2001. Titlul (editorial), Răz­boiul întru Cuvînt, prelua celebra sintagmă a lui N. Steinhardt referitoare chiar la lup­­ta părintelui Calciu cu ateismul oficial al re­gimului comunist, iar subtitlul explicita: Cuvin­tele către tineri şi alte mărturii. În Nota asupra edi­ţiei” precizam: Am ocolit – şi în titlu, şi în sub­­titlu – denu­mi­rea consacrată Şapte cuvinte că­tre tineri, deoarece astăzi seria respectivă im­plică de fapt nouă texte, celor şapte cu­vin­te ros­tite efectiv adăugîndu-li-se nu doar vechiul cu­vînt su­­plimentar, ci şi un nou cuvînt de dată re­centă”.
Cuvintele către tineri au mai fost reproduse şi comentate în cartea Introducere în omiletica Părintelui Gheorghe Cal­ciu (Ed. Christiana, Bu­cu­reşti, 2010), care a avut la bază teza de licenţă în Teologie a autorului (juristul Lucian D. Po­pes­cu, vechi ucenic al părintelui). 
În cea mai cuprinzătoare culegere de texte ale părintelui apărută pînă astăzi, tot la Editura Chris­tiana (2012) [3], se regăsesc, de asemenea, ce­le şapte cuvinte rostite între 8 martie şi 19 aprilie 1978 [4], cuvîntul suplimentar către tinerii teologi, ce ar fi trebuit să deschidă, o lună mai tîrziu, un nou ciclu de predici, pe tema “Creşti­nismul şi cultura” (ciclu care n-a mai putut fi reali­zat), precum şi noul cuvînt către tineri alcă­tuit după 1989 [5], mai ales la cererea studenţilor din A.S.C.O.R. 
O ediție incompletă și de un deconcertant amatorism editorial a apărut în 2014: Părintele Gheorghe Calciu, Cele șapte Cuvinte către tineri. Viața. Acatistul. Către canonizare. Conform pagi­nii de titlu (care nu se potrivește nici cu coperta, nici cu descrierea CIP!), cartea a fost scoasă de Mănăstirea Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, Petru-Vodă. Conform descrierii CIP, ea a fost scoa­să de Editura Scara Print, București. Lipsesc cuvîntul suplimentar din 1978 și noul cuvînt că­tre tineri din 1998. 
Ediția de față, cuprinzînd strict doar cuvin­tele către tineri, răspunde noului val de interes în jurul acestor predici referențiale suscitat de apariția lungului film documentar despre viața părintelui realizat sub egida Mănăstirii Diaco­nești: 7 Cuvinte. Povestea unui biruitor – Gheor­ghe Calciu. 
Notele de subsol, cînd nu aparţin autorului, poartă precizarea: (N. ed.). Parantezele drep­te sînt intervenţii editoriale în sprijinul cititorului. Se înţele­ge că am îndreptat tacit unele erori stre­­curate în surse sau în edițiile de pînă acum [6]. De asemenea, am căutat să optimizez punctua­ţia şi am unificat ortografia, optînd pentru cea cu î (curentă la data cînd părintele și-a conceput predicile). 
Menţionez, în fine, că pentru citatele şi tri­mi­­te­rile bibli­ce a fost fo­losită cu precădere edi­ţia B.O.R. din 1982 (baza multor re­editări ulte­rioare, inclusiv de după 1989). 
Desigur, cititorii vor ţine seamă de momen­tul şi de sco­pul în care predicile mai vechi au fost concepute; aceasta nu înseamnă cîtuşi de pu­ţin că mesajul lor n-ar mai fi unul ac­tual: pe lîngă interesul “documentar”, valoarea lor in­trin­secă (spirituală, morală, catehetică) rămîne incontestabilă. Spiri­tul şi limbajul lor pot consti­tui pînă astăzi un model de pre­dică ortodoxă vie, adaptată – fără compromisuri esenţiale – re­cep­tivităţii tineretului contemporan. 
Pentru cei interesați de mai multe detalii, am adăugat la sfîrșit, în loc de postfață, o biografie a părintelui Cal­ciu și o listă bibliografică la zi (cu scrierile sale apărute în volume). 

R. C.[1] Priester Gh. Calciu, Sieben Worte an die jungen Freun­­de, Jon Du­mitru-Verlag, München, 1984. Mai tîr­­­­ziu au fost traduse și editate și în limba engleză: cf., de pildă, vo­l. Christ Is Calling You. A Course In Ca­ta­comb Pas­tor­­ship, St. Herman of Alaska Brotherhood, Platina/Califor­nia, 1997. 
[2] Preot Gheorghe Calciu, Şapte cuvinte către tineri, edi­­ţie îngrijită şi prefaţă de Răzvan Codrescu, Ed. Ana­­­stasia (col. “Omiletica”), Bucu­reşti, 1996. 
[3] Preot Gheorghe Calciu, “Fiți jertfelnici!”. De la cuvin­tele către tineri la mărturiile testamentare, ediție în­grijită, prefață și note de Răzvan Codrescu, cu o post­față de Lucian D. Popescu (ediție care a stat și la baza celei de față). 
[4] Predicile au fost ținute în fiecare zi de miercuri, în­cepînd din ultima miercuri de dinaintea Sfîntului și Marelui Post. 
[5] Hristos a înviat în inima ta!”. Textul a apărut iniţial în Puncte car­di­nale, anul VIII, nr. 4/88, aprilie 1998, pp. 1-2, apoi a fost preluat de multe alte publicaţii pe­­riodice, din țară și din străinătate. Părintele vedea acest nou cuvînt în continuitatea organică a celor din 1978. 
[6] Nici dactilogramele predicilor luate ca text de bază nu sînt perfecte; micile diferenţe faţă de cuvîntul ros­tit rămîn fatale. Am ţinut seama, desigur, și de une­le observaţii sau sugestii făcute de autor pe tex­tele ti­părite ante­rior (în volume sau în periodice).

1 comentarii:

La 11/5/15 8:42 p.m. , Blogger PM99 a spus...

Felicitari! O carte care trebuia retiparita!

 

Trimiteți un comentariu

Abonați-vă la Postare comentarii [Atom]

<< Pagina de pornire